herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XXXI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

4. Uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok orazuchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027:

4.1 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

4.2 przedstawienie opinii Komisji oraz wniosków radnych,

4.3 odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok,

4.4 odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego,

4.5 przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,

4.6 dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013i ich przegłosowanie,

4.7 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013,

4.8 dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 i ich przegłosowanie,

4.9 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

6.1 w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku,

6.2 w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu,

6.3 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2012-2014.

6.4 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku,

6.5 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli,

6.6 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego,

6.8 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok,

6.9 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,

6.10 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2012 roku,

6.11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

6.12 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok,

6.13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2012.

7. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2012 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-12-2012 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:37