herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

524/2012 w sprawie realizacji projektu "Pomocna Dłoń"

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:Kolejną sprawą jest Projekt Pomocna Dłoń, o którym mówiono bardzo dużo. Mówimy o projekcie, który był realizowany w roku 2007 po kontroli była kwota do zwrotu w wysokości 216.000 zł.

W Biuletynie Informacji Publicznej bardzo późno rozpisano przetargi na szkolenia. Czy będziemy w stanie podołać? Z tego co do mnie dochodzi od beneficjentów pod znakiem stoi kurs prawa jazdy. Namawia się osoby niepełnosprawne, że jeżeli nie zmienią szkolenia to nie dostaną później dotacji. Oczywiście zbiorę od tych osób informacje na piśmie czy takie działania miały miejsce. Prawnik do projektu był zatrudniany od miesiąca kwietnia, a dopiero teraz organizujemy szkolenia. Dziś odbyło się spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Z uzyskanych informacji wynika, iż ceny zaproponowane przez jednego z podmiotów są nierealne, są za niskie. Proszę o przygotowanie informacji na temat tego projektu w tym roku.

 

 w sprawie realizacji projektu „Pomocna Dłoń”

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora PCPR w Myśliborzu informuję, co następuje:

W 2012r. roku kontynuowano realizację projektu systemowego w partnerstwie
z gminami współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan ogółem w 2012r. wyniósł 1.166.183,14,- ogółem wydatkowano 745 850,23 zł.
co stanowi 63,96 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w projekcie pełni funkcję Lidera.

Zestawienie  planowanych i wykorzystanych środków przestawia poniższa tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

Dotacje celowe

688 665,02

562 256,15

81,64

2

Wynagrodzenie osobowe pracowników

44 683,20

38 302,40

85,72

3

Dodatkowe wynagrodzenie  roczne

3 798,25

0

0,00

4

Wynagrodzenia bezosobowe

100 900,00

75 100,00

74,43

5

Składki na ZUS

8 348,50

6 595,74

79,01

6

Składki na FP

1 187,80

938,38

79,00

7

Wydatki rzeczowe

318 600,37

62 657,56

19,67

 

RAZEM

1 166 183,14

745 850,23

63,96

 

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z gminami zgodnie z zawartymi porozumieniami. Porozumienia zawarto z czterema gminami.

Poniżej zestawiono udział tych gmin w kosztach projektu:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Środki przekazane

% wykonania

1

Gmina Dębno

231 336,00

185 068,80

80

2

Gmina Myślibórz

223 144,72

188 640,00

84,5

3

Gmina Boleszkowice

109 804,30

89 043,44

81,1

4

Gmina Nowogródek Pom.

124 380,00

99 504,00

80

 

Razem:

688 665,02

562 256,24

81,6

 

 

Plan zakładał wydatkowanie przez gminy partnerskie kwoty 688 655,02 zł. Ze środków tych wydatkowano 562 256,24 zł co stanowi 81,6% wykonania budżetu na 31.10.2012r.

Wynagrodzenia osobowe zakładane dla osób realizujących projekt wyniesie w 2012r. 44 683,20zł. Z kwoty tej wydatkowano 38 302,40 zł co stanowi 85,72% wykonania budżetu na 31.10.2012r.

Wynagrodzenia bezosobowe zakładane dla osób realizujących projekt wyniosą w 2012r. 100 900,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 75 100,00 zł co stanowi 74,43% wykonania budżetu na 31.10.2012r.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwotach 8 348,50 zł. i 1 187,80 zł., obejmują one wydatki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Wydatkowano na dzień 31.10.2012r. – 6 595,74 zł. oraz 938,38 zł. co stanowi odpowiednio 79,01% i 79,00%  planu rocznego.

Zawarto 5 umów zlecenia  na realizację zadań projektowych mianowicie:

LP

Stanowisko

Forma Usługi

1

koordynator

Osoba fizyczna

2

księgowy

Osoba fizyczna

3

asystent rodziny

Osoba fizyczna

4

pracownik socjalny

Osoba fizyczna

5

informatyk

Osoba fizyczna

 

Pozostały personel projektu stanowią osoby zatrudnione w PCPR i otrzymują dodatek specjalny za pracę w projekcie Pomocna Dłoń.

1)      Data realizacji projektu:

01    stycznia 2012r. – 31 grudnia 2012r.

2)      Cała wartość projektu (plan) w roku 2012 –

Kwota dofinansowania                   1.166.183,14

W części unijnej                     –          1.136.797,45

W części budżetu państwa    –          29.385,69

Wykonanie w roku 2012:

Plan 2012r.

Wykonanie na 31.10.2012r.

UE

BP

UE

BP

1.136.797,45

29.385,69

725.738,23

20.112,00

Razem

Razem

1 .166.183,14

745.850,23

środki własne powiatu – 53 506,44

 

 

 

 

             

3)      Realizacja zadań projektu:

 

Nr i nazwa zadania

Plan UE (7)

Plan BP (9)

Wykonanie na 31.10.2012

Wykonanie na 31.10.2012

Dotacja dla partnerów projektu

669 991,57

18 673,45

547 010,39

15 245,85

Zadanie 1 Aktywna integracja

230 863,75

4 136,25

0,00

0,00

Zadanie 2 Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny)

53 506,44

32 340,44

Zadanie 15 Działania o charakterze środowiskowym

61 506,12

1 714,25

47 818,59

1 217,56

Zadanie 17 Praca socjalna

66 116,14

1 842,74

46 832,18

1 305,26

Zadanie 21 Zarządzanie projektem

31 793,87

886,13

24 393,55

679,88

Koszty pośrednie

76 526,00

2  132,87

59 683,52

1 663,45

 

 

 

 

 

Razem

1 136 797,45

29 385,69

725 738,23

20 112,00

 

Na dzień 31.10.2012r. PCPR w ramach projektu „Pomocna Dłoń” realizowało następujące pozycje w zadaniach:

               

Zadanie 1 „Aktywna integracja”                          

1.      kontrakty socjalne dla 47 osób – w ramach kontraktów realizowane są trzy instrumenty aktywnej integracji:

- aktywizacji zawodowej: zajęcia z doradcą zawodowym,

- aktywizacji edukacyjnej: szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego: prawo jazdy kat. B, Kurs spawania, kurs koparko -  ładowarki, kurs języka angielskiego i języka niemieckiego, kurs AUTO CAD, kurs komputerowy, kurs księgowości, kurs masażu, rękodzielnictwo, kurs magazyniera, kurs sekretarki

- aktywizacji zdrowotnej:  Terapia psychologiczna i psychospołeczna rodzin i osób

Zajęcia są realizowane do dnia 14 grudnia 2012 r.

                                              

Zadanie 2 „Zasiłki i pomoc w naturze ”                                       

1.Wkład własny - środki dla podopiecznych

2. Wkład własny – środki PFRON dla osób niepełnosprawnych

 

Zadanie 15 „Działania o charakterze środowiskowym”  -                     

1. pikniki integracyjne BO                                                   

2. spotkania edukacyjno - kulturalne z BO                                     

3. warsztaty szkoleniowo psychoedukacyjne  i psychospołeczne               

 

Zadanie 17 „Praca socjalna”                                 

1. wynagrodzenie doradcy ds. osób usamodzielnianych i rodzin zastępczych–dodatek służbowy          

2. wynagrodzenie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych – dodatek służbowy        

3. wynagrodzenie asystenta rodziny – umowa zlecenia

4. wynagrodzenie pracownika socjalnego – umowa zlecenia

                                  

Zadanie 20 „Zarządzanie projektem”                  

1. wynagrodzenie koordynatora – umowa zlecenia                        

2. wynagrodzenie sprawozdawcy – dodatek specjalnych                          

3. promocja projektu             

4. delegacje służbowe                                                          

 

Koszty pośrednie:                                                   

1. wynagrodzenie dyrektora jednostki - dodatek służbowy           

2. wynagrodzenie księgowego POKL- umowa zlecenia                 

3. wynagrodzenie prawnika – umowa cywilnoprawna                                           

4. zakup kart do telefon komórkowy                       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-11-2012 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 08:09