herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

522/2012 w sprawie przeprowadzania kontroli oraz zmian kadrowych w Wydziale Kontroli

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

 

Treść zapytania:Został zredukowany Wydział Kontroli. Jeden pracownik robi kontrole. Jeżeli audytor jest na ¼ etatu, to nie zrobi kontroli wszystkich jednostek, bo jest za mało czasu. Należy podjąć działania by jednak robić dalej te kontrole.

 


w sprawie przeprowadzania kontroli oraz zmian kadrowych w Wydziale Kontroli

W odpowiedzi na powyższe informuję, że nowa ustawa o finansach publicznych (z dnia 27 sierpnia 2009r. - Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zwolniła  przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku przeprowadzania kontroli  co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych pod kątem przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.  Co więcej,  niniejsza ustawa w miejsce dotychczas istniejącej kontroli finansowej, której celem było sprawdzić, czy jednostka posiada i realizuje w sposób prawidłowy procedury kontroli finansowej wprowadziła system kontroli zarządczej  oraz zmieniła regulacje dotyczące audytu wewnętrznego.

Stosownie do    obowiązujących  przepisów prawa w zakresie zapewnienia funkcjonowania  kontroli, działalność kontrolna wykonywana przez przewodniczącego zarządu powiatu - Starostę Myśliborskiego obejmuje swoim zakresem podmiotowym wszystkie jednostki nadzorowane i podległe. Prowadzona  jest  wielokierunkowo,   poprzez:

  1. Kontrolę instytucjonalną – realizowaną na  podstawie Zarządzenia Nr 39/11 Starosty Myśliborskiego z dnia 16 maja 2011 roku  w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej przez pracowników  Starostwa.  Kontrola prowadzona jest jako kontrola kompleksowa, problemowa, sprawdzająca, doraźna. Działalność kontrolną określa ponadto plan kontroli  ustalany na każdy rok budżetowy - zatwierdzony przez Starostę.
  2. Kontrolę zarządczą – zasady jej funkcjonowania określaZarządzenie Nr 64/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w  Myśliborzu.
  3. Audyt wewnętrzny – zasady i tryb prowadzenia audytu wewnętrznego określa Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku
    w  sprawie karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu
    i jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

 

Dodatkowo informuję, że zmiany w składzie osobowym Wydziału Kontroli nie wpływają w sposób negatywny na działalność kontrolną.  W bieżącym roku  Wydział Kontroli realizuje kontrolę instytucjonalną w sposób odmienny niż ten, który funkcjonował w latach poprzednich. Dotychczasowe kontrole, obejmujące swym zakresem kontrolę problemową gospodarki finansowej podmiotu kontrolowanego zastąpiono kontrolą w zakresie badania ściśle określonego  obszaru działalności tego podmiotu. Aktualnie kontrole prowadzone są  w sposób bardziej elastyczny, dostosowany do aktualnych potrzeb i istniejących sytuacji.  Obecnie, z uwagi na pilna potrzebę prowadzenia innych czynności kontrolnych, niż wynikające z zatwierdzonego planu kontroli na 2012 rok prowadzone są czynności kontrolne w trybie postępowania wyjaśniającego oraz kontroli doraźnej, a do składów zespołów kontrolnych powoływani są również pracownicy innych wydziałów Starostwa.    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-11-2012 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 20-11-2012 08:04