herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

520/2012 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:Kolejną sprawą jest sprawa funkcjonowania kontroli zarządczej. Pan Starosta dziś powiedział, że od 20 lat nic w samorządzie się nie zmieniło. Jednak zmieniła się ustawa o finansach publicznych w 2009 roku, trzeba było przewidzieć, że będą ograniczenia. Właśnie w tej ustawie dopisano rozdz. 6 „Kontrola Zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”. Mija kolejny rok i nigdzie nie mogę się zapoznać z wynikami audytu za poprzedni rok. Nie było ich, taki wniosek był nawet składany. Jakie obszary ryzyka zdefiniowano w działalności Starostwa?

Czy była przeprowadzona analiza zdefiniowanych obszarów ryzyka? Gdzie i w jaki sposób można zapoznać się z tą dokumentacja? To nakazuje prawo, do tego są odpowiednie akty wykonawcze i rozporządzenia. Wracając do kontroli Zarządczej Pan Starosta powiedział, że ona funkcjonuje. Co to jest kontrola zarządcza? To jest nic innego jak bieżące zarządzanie. Tak to można skrótowo zdefiniować. Jak to się ma do definicji kontroli i zadań określonych w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, że Kontrolę zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy a celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2) skuteczności i efektywności działania;

3) wiarygodności sprawozdań;

4) ochrony zasobów;

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7) zarządzania ryzykiem.

Przez 4 lata poprzedniej kadencji była to pięta achillesowa. Ustawa z roku 2009 weszła w życie w roku 2010 i od tego minęło już trochę czasu. Za tę kontrolę odpowiada Starosta. Jak to się ma do tego iż 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu podejmuje uchwały w których narusza art. 12 pkt. 8 lit. c i d. W pkt. d mamy wyłączną właściwość Rady do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Niech Starosta przedstawi plan audytu, jak przebiega kontrola zarządcza? Jak to się ma do tego co robimy w praktyce? Wnioskuje, żeby ująć to w planie pracy Rady Powiatu na kolejny rok, na koniec miesiąca stycznia.

 

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

Informuję, że zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 283 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny przeprowadza analizę ryzyka.
W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka w 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu wyodrębniono 25 obszarów ryzyka. Biorąc pod uwagę dostępne zasoby (tj. umowa o pracę na 1/5 etatu) oraz zidentyfikowane obszary ryzyka do planu audytu zaplanowano jedno zadanie zapewniające.

Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku  Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.). Pozostałe dokumenty wytwarzane przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego nie stanowią informacji publicznej.

W celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej wydano Zarządzenie nr 66/2011 Starosty Myśliborskiego z dnia 31 października 2011 roku w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz Zarządzenie nr 64/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. Narzędziami wspomagającymi kontrolę zarządcza w Starostwie są System Zarządzania  Jakością ISO, funkcjonujący w oparciu
o Politykę Jakości, Księgę Jakości, Procedury. Celem kontroli zarządczej w jednostkach jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek samorządowych i jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-11-2012 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 08:00