herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

517/2012 w sprawie pobierania przez Starostwo opłat za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami prawa

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania:Starosta swego czasu zapewniał, że Starostwo nie przegrało żadnej sprawy sądowej o zwrot opłaty komunikacyjnej. Dla przypomnienia jest to ok. 500 zł, a wcześniej pobierano 452 zł  od jednego pojazdu nowo rejestrowanego. Czas pokazał, że kolejny raz mija się Pan z prawda. Zapadły już w tej sprawie niekorzystne wyroki dla Starostw. Nie wiem czy w Myśliborzu już jest, ale można się z nimi zapoznać w Internecie.

Czy jest utworzona rezerwa na oddanie tych kwot. Można też tam znaleźć druki dot. tego jak złożyć wniosek. W naszym Starostwie do dnia dzisiejszego te opłaty się pobiera. Czy w związku z tym nasze Starostwo przestanie pobierać te opłaty. Chciałbym się dowiedzieć z jaka datą? Czy jest utworzona rezerwa na zwrot nienależnie pobranych kwot?

Dlaczego do dnia dzisiejszego pobiera się środki finansowe z tego tytułu i kto za to odpowiada? Chciałbym zaznaczyć, że tylko w roku 2011 opłaty te wyniosły 1.461.180,00 zł.

 


w sprawie pobierania przez Starostwo opłat za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami prawa

Informuję, że nieprawdą jest jakoby Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w przeszłości jak
i obecnie pobierało opłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami. Wysokość opłat za wydanie dokumentu karty pojazdu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2006r. Nr 59 poz. 421), zgodnie z którym począwszy od dnia 15.04.2006 opłata za wydanie karty pojazdu wynosi 75,00 zł (powiększona o 0,50 zł opłaty ewidencyjnej), i w takiej też wysokości opłata jest pobierana w Wydziale Komunikacji
w trakcie rejestracji pojazdu. Zdecydowana większość osób rejestrujących pojazdy myli opłatę za wydanie karty pojazdu z tzw. opłatą  recyklingową, której wysokość wynosi
500,00 zł (tj. odpowiada wysokości opłaty za wydanie karty pojazdu jaką pobierano do dnia 14.04.2006r.). Starosta Myśliborski nie jest odbiorcą „opłaty recyklingowej”, dlatego też wszelkie wątpliwości dotyczące zasadności i legalności wnoszenia takiej opłaty należy kierować do właściwego adresata tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spór o zwrot pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu dotyczy wyłącznie okresu od 01.05.2004 do 14.04.2006, choć żądania niektórych osób dotyczą także okresów wcześniejszych.

Radny zauważył, że na stronie BIP naszego urzędu brakuje specjalnych formularzy oraz instrukcji informujących o możliwości ubiegania się o zwrot opłaty (mowa tutaj o tzw. nadpłacie za wydanie karty pojazdu jaką stanowi kwota 425 zł za każdą wydaną kartę pojazdu). Nie można zgodzić z sugestią Radnego, iż Starosta jest zobowiązany z urzędu dokonywać zwrotu opłat za wydanie karty pojazdu. Należy wyraźnie nadmienić, że opłaty za wydanie karty pojazdu przed dniem 14.04.2006r. były pobierane na podstawie ważnych aktów prawnych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu – Dz.U. z 2003r. Nr 137 poz. 1310 ze zm. oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu – Dz. U z 2002r. Nr 18 poz. 177). Tak więc wysokość pobieranych opłat za kartę pojazdu nie była wynikiem indywidualnej decyzji Starosty lub jego pracowników, lecz była określona aktem prawnym na poziomie rozporządzenia. Późniejsze rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kwestii wysokości pobieranych opłat za wydanie karty pojazdu zobowiązało właściwego ministra ds. transportu do zmiany przepisów określających wysokość opłat za kartę pojazdu, lecz nie zobowiązywało odgórnie organów rejestrujących pojazdy do zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego umożliwia właścicielom pojazdów występowanie do starostów o zwrot tzw. „nadpłaty” za wydanie karty pojazdu, ale obowiązujące w tym zakresie przepisy w zasadzie uniemożliwiają dokonywania wypłat „z urzędu” żądanych kwot z pominięciem drogi sądowej. W województwie zachodniopomorskim zdecydowana większość Starostw odmawia zwrotu żądanych kwot.

W przypadku Starosty Myśliborskiego pierwsze niekorzystne orzeczenia zapadły przed Sądem Rejonowym w Myśliborzu dopiero w miesiącu październiku br. i jak na razie są to orzeczenia nieprawomocne. O „przegranych” sprawach będziemy mówić po wyczerpaniu wszelkich możliwości odwoławczych.

Jest jeszcze za wcześnie aby tworzyć rezerwę na ewentualne zwroty opłat za kartę pojazdu, tym bardziej, że Powiat Myśliborski nie może ponosić negatywnych konsekwencji za błędy popełniane przez ustawodawcę. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra ds. transportu, zatem adresatem jakichkolwiek roszczeń powinien być Skarb Państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy administracji jedynie - zgodnie z zasadą legalizmu prawnego, wyrażoną w art. 6 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego - stosują prawo i nie są powołane do jego oceny ani też decydowania o stosowaniu bądź niestosowaniu konkretnych przepisów. Opłaty za kartę pojazdu były pobierane w prawidłowych wysokościach, określonych w ważnych aktach prawnych.

Odnosząc się do ostatniej uwagi Pana Radnego o planowanej w 2012r. wysokości dochodów z tytułu opłaty za kartę pojazdu w kwocie 1.461.180,00, należy przypomnieć, że opłaty komunikacyjne nie składają się wyłącznie z opłat za kartę pojazdu. Źródłem tych dochodów są: opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki, kontrolnej, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, prawo jazdy, opłaty za licencje transportowe i zezwolenia i wszelkie inne opłaty wnoszone w związku z realizacją przez Starostę zadań wskazanych w ustawie Prawo ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym. Dochody z tytułu wydania samych kart pojazdu stanowią jedynie małą część wspomnianej przez Pana kwoty, i tak dla przykładu w okresie od 01.01.2012 do 07.11.2012 wydano 1.668 kart pojazdów, co daje dochód w wysokości 125.100,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-11-2012 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 13:40