herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

515/2012 w sprawie zakończenia prac nad opiniami prawnymi przez kancelarię prawną

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 października br.

Treść zapytania: Jak długo kancelaria prawna będzie się zajmowała sprawą dot. umowy w sprawie remontu sali gimnastycznej przy szkole na ul. Za Bramką w Myśliborzu. Podobnie jeśli chodzi o umowę z Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp dotyczącą dzierżawy obiektów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, czy z WABAREM. Chciałbym by kancelaria określiła termin.

 


w sprawie zakończenia prac nad opiniami prawnymi przez kancelarię prawną

Wyjaśniam, że opinia prawna w sprawie w/w umów została sporządzona przez kancelarię prawną w dniu 26.06.2012r.

Z niniejszej opinii wynika, iż możliwym jest dokonanie zmian niektórych zapisów obowiązujących umów w zakresie jak wskazano poniżej:

  • Pomimo, iż zawarta pomiędzy ZSP Nr 1 w Barliku a Fundacją TPP umowa nie przewiduje po stronie ZSP Nr 1 w Barlinku uprawnienia do rozwiązania umowy, poza dwoma przypadkami, to z przepisu ustawy – art. 43 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna ma prawo wypowiedzenia za zgodą organu nadzorującego każdej umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających nieruchomość objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
  • Strony umowy ustaliły, iż TPP będzie wykorzystywała przedmiot umowy na działalność oświatowo-informacyjną. Wskazać należy iż Fundacja TPP nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, nie powinna zatem prowadzić działalności gospodarczej. Zatem, dla rozstrzygnięcia prawidłowego korzystania przez Fundację TPP (najemcę) z przedmiotu umowy konieczne jest ustalenie stanu faktycznego w tym zakresie. Ustalenie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, bądź inne niezwiązanej z oświatowo-informacyjną, mogłoby ewentualnie dać podstawy do rozwiązania stosunku umownego pomiędzy stronami.
  •  Przyjęte przez strony rozwiązania dotyczące wysokości czynszu oraz sposobu jego rozliczania, polegające na kompensacie czynszu z poczynionymi przez Fundację TPP nakładami na przedmiotową nieruchomość uznać należy za mające na celu przede wszystkim utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie użytkowym. Z myślą
    o kontynuowaniu remontu bądź czynieniu innych nakładów na przedmiot umowy należało jednak zapewnić np. minimalną ilość/kwotę nakładów/remontów, do poczynienia których Fundacja byłaby zobowiązania w danym okresie rozliczeniowym. Należy rozważyć podjęcie z najemcą – Fundacją TPP rozmów mających na celu zmianę postanowień umowy w zakresie wysokości czynszu (w formie pisemnego aneksu do umowy).
  • W kwestii dot. podnajmu, za dozwolone uznać należy postanowienia umowy, zgodnie z którymi ZSP Nr 1 w Barlinku wyraża zgodę na oddanie w podnajem całość lub części przedmiotu umowy. Warunkiem korzystania z przedmiotu umowy jest cel zgodny z określonym w umowie. O ile zatem stwierdzono by korzystanie przez podnajemców z przedmiotu umowy nie na cele oświatowo-informacyjne, zaistniałyby podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.

Odnosząc się do zapisów umowy najmu zawartej ze Stowarzyszeniem WABAR, uwagi zawarte w trzech ostatnich punktach odnoszą się odpowiednio.

 

Natomiast w sprawie dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie modernizacji dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Za Bramką w Myśliborzu, dnia
11 października 2012r. Kancelaria Prawna wydała stosowną opinię. Dokument wskazuje na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu ujawnionych wad związanych z przedmiotową umową do czasu upływu dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczenia liczonego od dnia odbioru inwestycji tj. od dnia 20 grudnia 2006 r.

W związku powyższym, rozpoczęta została procedura polubownego załatwienia sprawy
z wykonawcą, a w razie jej niepowodzenia skierowany zostanie pozew do właściwego sądu.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-11-2012 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2012 13:30