herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

499/2012 w sprawie rekultywacji terenów pokopalnianych na terenie Gminy Barlinek

Zgłoszona  przez Pana Cezarego Krzyżanowskiego  interpelacja na XXVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 września br.

Treść zapytania:Chciałbym poruszyć temat, który dotyczy rekultywacji terenów pokopalnianych. Jak zapewne  część radnych się orientuje, decyzje w sprawie uznania zakończenia rekultywacji terenów wydaje Starosta. W tym przypadku jako, że chodzi o działkę, która jest własnością Skarbu Państwa i w  imieniu tym majątkiem gospodaruje Starosta Myśliborski decyzję w tej sprawie wydał Starosta Pyrzycki zgodnie z postanowieniem SKO, który wskazał organ odpowiedzialny za wydanie tej decyzji. Sprawa dotyczy terenów, a konkretnie działki Nr 81/30 w obrębie geodezyjnym Krzynka. Na tym terenie firma, która prowadziła działalność gospodarczą – wydobywająca surowce mineralne zakończyła swoją działalność i zgłosiła wniosek o uznanie przeprowadzonej rekultywacji jako zakończonej. Obszar jest bardzo duży, prawie 13,5 ha. Prawie 10 ha miało być zrekultowane w kierunku rolnym z możliwością wykorzystania na cele turystyczne i rekreacyjne, natomiast 3,5 ha miało być zrekultowane w kierunku leśnym. Rekultywacje są bardzo drogie, zabiegi są kosztowne i odbywające się w dłuższym okresie czasu. Starosta Pyrzycki 15 maja 2012 roku wydał taką decyzję uznającą rekultywację tych terenów pokopalnianych za zakończoną. Były tu także organy opiniujące. Burmistrz Barlinka również opiniował tą rekultywację i była to opinia negatywna. Chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, że My jako Gmina otrzymaliśmy tę decyzję już uprawomocnioną. Nie mogliśmy się od niej odwołać. Starosta Myśliborski zgodnie z tym, że gospodaruje zasobem Skarbu Państwa mógł się od tej decyzji odwołać. Moje wystąpienie ma na celu pokazanie  jak ten teren wygląda. Jest prośba o to, by jednak podjąć działania mające na celu przymuszenie podmiotu, który poprzez swoją działalność doprowadził do takiego stanu ten teren, jednak wymusić na nim właściwe zachowanie czyli rekultywację tego terenu. Chciałbym pokazać kilka zdjęć tego terenu (przedstawione zostały zdjęcia). Jeżeli ktoś jest w stanie przeprowadzić na tych terenach działalność rolniczą, to ciekaw jestem co tam urośnie. Przedstawiony krajobraz nie napawa wielkim optymizmem i myślę, że gospodarując tym zasobem Skarbu Państwa dzisiaj należałoby jednak pomyśleć, czy nie zwrócić tej decyzji i nie przymusić podmiotu gospodarczego, by eksploatował tą kopalnie do jej właściwej rekultywacji.

 

 

w sprawie rekultywacji terenów pokopalnianych na terenie Gminy Barlinek

Treść udzielonej odpowiedzi:

Na podstawie posiadanych przez tut. Urząd danych informuję, że Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A z siedzibą w Szczecinie prowadziły na tym terenie działalność wydobywczą kopaliny (kruszywa naturalne) w okresie od dnia 01.01.1993 r. do 31.03.2009 r.

 

Teren działki nr 81/30, obręb ewidencyjny Krzynka, o powierzchni  13,4200 ha, był objęty działalnością górniczą i zgodnie z warunkami koncesji został objęty obowiązkiem jego rekultywacji.

W wyniku zakończonego prawomocną decyzją Starosty Pyrzyckiego z dnia 15.05.2012 r. (znak: OŚLiR.6122.1.3.2012.EP)  postępowania administracyjnego teren działki nr 81/30 został uznany za teren zrekultywowany w sposób następujący: powierzchnia 9,9200 ha w kierunku rolnym z możliwością wykorzystania na cele turystyczne i rekreacyjne oraz  powierzchnia 3,5000 ha w kierunku leśnym. 

Jak wskazano w uzasadnieniu ww. decyzji rekultywacja pod względem technicznym nie budzi zastrzeżeń oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie; natomiast została negatywnie zaopiniowana przez Burmistrza Gminy Barlinek.

Tym samym podkreślić należy, że udział uczestniczącego w postępowaniu administracyjnym (głównym) na zasadach określonych w art. 106 k.p.a., wyklucza Burmistrza jako stronę
w tym postępowaniu. Z tego też powodu Burmistrz nie mógł odwołać się od analizowanej decyzji Starosty Pyrzyckiego, a posiadał jedynie kompetencje do zajęcia stanowiska
w sprawie w formie niewiążącej opinii, a treść decyzji zależała od Starosty Pyrzyckiego, który w pełni i samodzielnie za nią odpowiada.

 

Tut. Urząd podzielił stanowisko dwóch ww. organów pozytywnie opiniujących rekultywację
i dlatego zgodził się z decyzją Starosty Pyrzyckiego w tej sprawie. W związku z tym nie zostało złożone odwołanie od tej decyzji. Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału BOŚ nie istnieją również przesłanki uzasadniające wnioskowanie o wznowienie postępowania
w tej sprawie.

 

Ponadto należy dodać, że na terenie działki nr 81/30 i tak nie można w pełni prowadzić działalności, z wyjątkiem gospodarki leśnej na części działki o powierzchni 3,50 ha,  bo znajduje się tam ujęcie wody ( dwie studnie wiercone) oraz rurociągi przesyłowe, które najpierw były wykorzystywane na potrzeby technologiczne kopalni a obecnie na zaopatrzenie w wodę miasta i gminy Barlinek, należące do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” sp. z o. o. z siedzibą w Barlinku, które odkupiło te studnie,
w tym również studnię na działce nr 81/18 od Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych. Starosta Myśliborski pismem z dnia 09 lutego 2012 roku (znak: GKN.6810.45.201.ERB) zwrócił się do spółki PWK PŁONIA o uregulowanie sytuacji prawnej w zakresie tytułu do posiadania nieruchomości np. poprzez zawarcie umowy użytkowania lub dzierżawy terenu na działkach nr 81/18 i 81/30, ale sprawa ta z powodu braku reakcji spółki nie została do dzisiaj uregulowana.

 

Natomiast pozostała część tej działki może być wykorzystana na cele turystyczne
i rekreacyjne, zgodnie z decyzją Starosty Pyrzyckiego o uznaniu zakończenia rekultywacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-10-2012 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2012 10:27