herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

492/2012 w sprawie budowy i utrzymywania pomostów i kładek wędkarskich

Zgłoszona  przez Pana Ferdynanda Łukasika  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania: Kto ma ewidencję pomostów na jeziorach w powiecie. przede wszystkim dot. jezioro Myśliborskiego. Zezwolenie to jest jedno a druga sprawa że Ci co budują pomosty na pewnym odcinku, są przerwy, deski zamykane na kłódki i dalej powiedzmy że nie ma wejścia to jest oczywiście wbrew przepisom bo pomost powinien być ogólnodostępny. Może dojść do wypadku bo ktoś będzie chciał przeskoczyć i może wpaść i się utopić. Chodzi o to żeby wystosować pismo do tych właścicieli, aby zlikwidowali te kłódki.

 

 

 

w sprawie budowy i utrzymywania pomostów i kładek wędkarskich

Treść udzielonej odpowiedzi:

W świetle obowiązującego prawa kwestia budowy i utrzymywania pomostów, kładek wędkarskich zwanych też mostkami wędkarskimi przedstawia się następująco:

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, pomost (kładka), niezależnie od wielkości, jest urządzeniem wodnym. Na wykonanie urządzenia wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne wydawane generalnie przez starostę. Jeśli pomost został wybudowany przez inwestora zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym (na podstawie ustawy Prawo wodne) oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (na podstawie ustawy Prawo budowlane) stanowi on własność prywatną inwestora, który ma prawo ograniczyć innym osobom korzystanie z wybudowanego przez siebie pomostu (kładki); ma on też prawo oznaczyć taki pomost na przykład  tablicą „Teren prywatny. Wstęp i korzystanie za zgodą właściciela.”

Zatem pomost – legalnie wybudowany - jest urządzeniem wodnym (budowlą) stanowiącą własność konkretnej osoby i tylko jej właściciel może decydować, komu i na jakich warunkach tą swoją własność udostępni. Przy tym należy zauważyć, że starosta wydając pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (pomostu) nie może nałożyć na inwestora obowiązku udostępniania tego pomostu dla innych osób z powodu braku podstaw prawnych do nałożenia takiego obowiązku.

Ponadto właściciel pomostu jest zobowiązany wnosić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej opłaty roczne za zajęcie gruntu pod wodą, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także powierzchni niezbędnej do prowadzenia tego przedsięwzięcia. Właściciel pomostu odpowiada również za utrzymanie pomostu we właściwym stanie technicznym, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, i ponosi koszty z tym związane.

Na terenie powiatu myśliborskiego w latach 2004 - 2012 ( do 31 lipca br.  ) Starosta Myśliborski wydał 18 pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego jakim jest pomost (kładka). Rejestr takich pozwoleń wodnoprawnych jak i zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę dot. pomostów jest prowadzony w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Na podstawie obserwacji w terenie i analizy ww. rejestrów starosty dot. wydanych pozwoleń można przyjąć, że ok. 90 % pomostów, w szczególności kładek wędkarskich, jest wybudowana nielegalnie i nie ma ustalonego właściciela.

Prawo dopuszcza możliwość legalizacji pomostów wybudowanych nielegalnie ale pod pewnymi warunkami tj. na podstawie art. 64a ustawy Prawo wodne wniosek o legalizację urządzenia wodnego (pomostu) może złożyć tylko właściciel tego urządzenia. Jeżeli wnioskujący nie jest właścicielem pomostu, to nie może wystąpić o jego legalizację. Stosownie do art. 64a ust. 2 ustawy Prawo wodne, opłata legalizacyjna wynosi dziesięciokrotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego ( obecnie jest to kwota 2170 złotych).

Jeśli nie można ustalić, kto jest właścicielem pomostu, to ani starosta, który jest tutaj organem właściwym do wydania decyzji na podstawie ustawy Prawo wodne  ani Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – na podstawie ustawy Prawo budowlane, nie mogą wydać decyzji o rozbiórce pomostu, bo nie ma strony, na którą można nałożyć obowiązek jego rozebrania. W takiej sytuacji można przyjąć, że właściciel wody ( np. marszałek województwa zachodniopomorskiego w stosunku do jez. Myśliborskiego) lub zarządca wody w imieniu właściciela (np. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w stosunku do jez. Myśliborskiego) może sam zlikwidować pomosty wybudowane nielegalnie bądź dla których nie ma ustalonego właściciela.

Jak się wydaje, legalną budową pomostów i ich właściwym utrzymaniem, w szczególności kładek wędkarskich, powinni być zainteresowani przede wszystkim uprawnieni do rybactwa (np. gospodarstwa rybackie, Polski Związek Wędkarski i towarzystwa wędkarskie), którzy sprzedając zezwolenia na amatorski połów ryb powinni zapewnić wędkarzom korzystanie z legalnych i bezpiecznych kładek wędkarskich.

Należy również podkreślić tutaj rolę organów gminy, które uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla danego terenu lub - przy jego braku - wydając dla inwestora na budowę pomostu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, mogą i powinni wpływać na wielkość i ilość pomostów (kładek) na danym terenie ( jeziorze ) w celu zachowania jego walorów przyrodniczych jak i kontrolowania antropopresji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-09-2012 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2012 12:57