herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

474/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp

Zgłoszona  przez Pana Tomasza Jaremę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania:Kolejny temat dotyczy Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp. Na sesji czerwcowej Pani Prezes fundacji informowała o remontach wykonanych w dzierżawionym budynku byłego internatu w Barlinku przy ul. Szosowej 2A będącego własnością Starostwa Powiatowego.

W związku z przedstawioną informacją, prezentacją: mam kilka pytań:

a.      Czy Radni Rady Powiatu w Myśliborzu, którzy podejmowali uchwałę o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie budynku dla fundacji znali treść umowy?

b.      Kto ze strony Starostwa wyraził zgodę na zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, oraz na przeprowadzenie remontów?

c.       W związku z tym, że remonty wliczane są na poczet czynszu, a także zaangażowane są w ten sposób środki publiczne, czy były ogłaszane przetargi na wykonanie przedstawionych remontów w budynku przy ul. Szosowej 2A w trybie ustawy o zamówieniach publicznych?

d.      Czy w przetargach uczestniczył przedstawiciel starostwa jako właściciel budynku?

e.       W prezentacji przedstawione zostały roboty budowlane, na które należy uzyskać pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, proszę o przestawienie czy zostały uzyskane odpowiednie pozwolenia w organach budowlanych i przesłanie ich kserokopii?

f.        Kto ze strony Starostwa sprawdzał, weryfikował i zatwierdzał kosztorysy zatwierdzające wykonane roboty, ze względu na zaangażowanie środków finansowych publicznych,

g.      Czy starostwo posiada faktury dotyczące wartości wykonanych robót?

h.      Czy w umowie z fundacją – zapisane są nośniki cenotwórcze ( roboczogodzina, koszty pośrednie) na podstawie, których Starostwo Powiatowe w Myśliborzu rozlicza wydane pieniądze na poczet czynszu?

i.        Kto ze strony starostwa zatwierdza ceny materiałów wykorzystanych przy remontach budynku dzierżawionego przez fundację?

j.        W przypadku braku przetargów na wykonane roboty budowlane w budynku przy ul. Szosowej 2A zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zwracam się do starosty o opracowanie opinii prawnej czy nie została naruszona w tym przypadku dyscyplina finansów publicznych?

k.       Prosiłbym również o poinformowanie nas o datach ewentualnych przetargów i ich rozstrzygnięciach, czyli ilość złożonych ofert w poszczególnych przetargach, zwycięzcach i kosztach wykonania zadania?

 

w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent – Promocja – Postęp

Treść udzielonej odpowiedzi:

W przedmiotowej sprawie wyjaśniam, co następuje: wydzierżawiający posiada w trwałym zarządzie grunt  położony w Barlinku przy ul. Szosowej 2 wraz z budynkiem internatu. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

 Stosownie do zapisów wyżej cytowanej ustawy  dyrektor szkoły w związku z ustanowionym  trwałym zarządem na rzecz kierowanej przez niego placówki ma prawo między innymi do :

- korzystania z nieruchomości, w celu działalności należącej do zakresu jej działania,

- oddania, za zgodą organu nadzorującego, nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo jej użyczenia w drodze umowy zawartej  na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu, jeżeli umowa jest zawierana na okres 3 lat,  lub za zgodą właściwego organu, jeżeli umowa jest zawierana na okres powyżej 3 lat.  

 

Przechodząc do wyjaśnienia zagadnień będących  w zainteresowaniu radnego pragnę poinformować co następuje:

a/. W dniu 27 października 2004 r. Rada Powiatu w Myśliborzu podjęła uchwałę  Nr XXXIII/169/2004 w sprawie wydzierżawienia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. Wskazanie radnego, jakoby radni w dniu podjęcia uchwały mieli znać treść podpisanej umowy nie znajduje logicznego uzasadnienia bowiem podejmowana uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń. Dopiero - na postawie podjętej uchwały, dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku  mógł przystąpić do opracowania projektu umowy. Ponadto zaznaczam, iż kompetencje radnych wynikają z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Z powyższego przepisu  nie wynika w żaden sposób, aby radni musieli znać treść umowy zawieranej w tym przypadku  pomiędzy wydzierżawiającym -   jednostką organizacyjną powiatu na rzecz której zarząd powiatu ustanowił trwały zarząd a dzierżawcą – Szczecińską Fundacją TPP.

 

b/.  Na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w ZSP Nr 1 w Barlinku w 2012 roku przez Wydział Kontroli tutejszego urzędu – w zakresie funkcjonowania przy ZSP Nr 1 w Barlinku Szczecińskiej Fundacji TPP oraz stowarzyszenia WABAR w Barlinku informuję, że pomieszczenia będące przedmiotem umowy  użytkowane są zgodnie z jej warunkami.

Odnośnie zapytania, czy Starostwo wyraziło zgodę na przeprowadzenie remontu uprzejmie przypominam, że potrzeba wykonania remontu budynku (adaptacji pomieszczeń)  była znana już w momencie podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku internatu ZSP Nr 1 w Barlinku (uzasadnienie do uchwały). Ponadto zapisy § 10 umowy dotyczącej wydzierżawienia budynku określają warunki modernizacji i zmian budowlanych. Zatem uzyskanie od  Zarządu Powiatu odrębnej zgody na przeprowadzenie remontu pozostaje niezasadne.

 

W zakresie zagadnień zawartych  w pozostałych punktach wyjaśniam jak niżej:

Mając na uwadze, że Starostwo nie jest stroną wskazaną  w niniejszej umowie wszelkie działania podejmowane przez Fundację oraz ustalenia z tym związane  winny stanowić przedmiot zainteresowania jedynie dla stron umowy. Wszelka dokumentacja wskazana w Pańskiej   interpelacji winna znajdować się w posiadaniu zainteresowanych stron.  Zatem nieuzasadnionym pozostaje fakt, aby Starostwo wykonywało czynności związane z gromadzeniem niezbędnych pozwoleń, udzielaniem zamówień czy dokonywaniem wszelkich rozliczeń z Fundacją.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-09-2012 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2012 10:53