herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

461/2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania:Dlaczego w przedłożonej Radzie Powiatu i przyjętej przez Radę Powiatu ocenie  zasobów  pomocy  społecznej   nie  zawiera  ona  wszystkich  danych  będących  w posiadaniu PCPR? Co świadczy o braku profesjonalizmu osób zatrudnionych w PCPR i przygotowujących tę strategię. Czy to wynik przeoczenia czy też niewiedzy? Wynika z tego, że w powiecie nie funkcjonuje kontrola funkcjonalna i zarządcza, a wszystko przykrywane kurtyna. O obecnym marazmie i całkowitym fiasku zmian kadrowych i organizacyjnych najdobitniej świadczą wykazane w ocenie zasobów pomocy społecznej prognozy roku następnego gdzie w zdecydowanej większości wpisano zero. I taką też ocenę powinno wystawić się dla Zarządu.


w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim

Treść udzielonej odpowiedzi:

Z uwagi na zbyt obszerny materiał tematyczny Oceny zasobów pomocy społecznej zwracam się z prośbą o dokładne sprecyzowanie postawionego pytania dotyczącego wpisanych liczb zerowych.

Zgodnie z art. 16austawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze. zm.)gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.

Zasoby, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe
i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący
i realizujący.

Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzajów ich problemów oraz ich rozkładu ilościowego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, iż w myśl art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Przytoczone artykuły pozwalają na rozróżnienie oceny zasobów pomocy społecznej a strategii, które zostały przytoczone w pytaniu mając powyższe na uwadze prosimy o doprecyzowanie pytania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2012 13:54