herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

460/2012 w sprawie danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze szpitali powiatowych:

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania:Zgodnie art. 265 pkt. l ustawy o finansach publicznych SPZOZ Szpitale powiatowe przedstawiają Zarządowi Powiatu Myśliborskiego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Dodatkowo jak wynika z art. 31 powołanej ustawy szpitale wyodrębniają w planach finansowych: przychody z prowadzonej działalności; dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; koszty, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, zakup towarów i usług; środki na wydatki majątkowe; środki przyznane innym podmiotom oraz stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku; stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Z przedmiotowymi sprawozdaniami Zarząd zapoznał się na posiedzeniu 10 lipca br. i nie wniósł żadnych zastrzeżeń.  Dlaczego skoro nie uwzględniają one ustawowego obowiązku wynikającego z art. 31 ponieważ nie przestawiono w sprawozdaniu Szpitala w Dębnie stanu należności i zobowiązań na początek roku; stanu środków pieniężnych na początek roku. Jako prawnik Starosta powinien wiedzieć, że jeżeli w przepisie jest spójnik to muszą być spełnione wszystkie warunki połączone tym spójnikiem.

 

  w sprawie danych zawartych w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze szpitali powiatowych:

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Powołany art. 31 ustawy o finansach publicznych wymienia elementy jakie powinny być wyodrębnione w rocznym planie finansowym. Przepis ten nie dotyczy informacji z jego wykonania przedstawianej do końca lipca. Zagadnienie to reguluje art. 265pkt.1, który  stwierdza, że jednostka samorządu terytorialnego przedstawia właściwemu zarządowi do 31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Przepis ten nie wskazuje w szczegółach, jak taka informacja ma wyglądać.

 

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2012 r. przedstawia się nastepująco:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem

 w tym wymagalne

1

Należności

1 019 483

13 730

2

Zobowiązania

18 571 495

1 608 440

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2012 13:53