herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

457/2012 w sprawie środków przeznaczonych na aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych:

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

Treść zapytania: Jaki % środków Funduszy Pracy wynoszącego w br. 4.010.600 zł przeznaczono na aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych ? (95.432,70 zł)

Jakie było zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne i bez­robotne na realizację zadań wynikających z art. 11 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz 6 i jaką kwotę (83.966,18 zł) na ten cel wydano ze środków PFRON?

 

 w sprawie środków przeznaczonych na aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych:

Treść udzielonej odpowiedzi:

Działania realizowane w okresie od 01.01.2012r. do 31.08.2012r.  przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na rzecz osób niepełnosprawnych  ze środków PFRON. ( liczba zarejestrowanych niepełnosprawnych – stan na 31.07.2012 – 222 osoby).

 

       1.   W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób
          niepełnosprawnych,  realizowane były  następujące działania ustawowe w tym na 
          zadania określone:

·         art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej,  zorganizowano staże,  kwota zaangażowana  na realizację tego zadania wyniosła: 112.800,00 zł 
(zorganizowano staż dla 9 osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 53 ustawy z   dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji   zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,    poz.415, z późn. zm. oraz sfinansowano 8 umów o staż, których realizacja rozpoczęła się w 2011r. a zakończyła w 2012r.),

·         art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zorganizowano szkolenie  dla 1 osoby,   kwota wydatkowana  wyniosła: 2.100,00 zł,

             oraz sfinansowano 1 szkolenie, którego  realizacja rozpoczęła się w 2011r. a zakończyła w 2012r.

·         art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, dokonywane były zwroty
kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu (dla 1 osoby) – kwota zaangażowana na realizację tego zadania wyniosła: 1.800,00zł (zwrot dotyczył kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia (…).

·         Art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, przyznano 1 osobie  środki na podjęcie działalności gospodarczej -  kwotę 19.000 zł 

W okresie od 01.01.2012r. do 31.08.2012r. łącznie  zaangażowano środki  PFRON  w wysokości:   135.700,00 zł.

W 2012r. wszystkie  złożone wnioski  o aktywizację zawodową finansowaną ze środków PFRON zostały załatwione  pozytywnie.

 

    2.    Działania ustawowe  określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane ze środków  FP i PKOL ( projekt systemowy):

 

  • zorganizowano 255 miejsc w ramach stażu, kwota zaangażowana  1.731.000,00 zł,
    w tym  skierowano na staż 21 osób niepełnosprawnych- kwota zaangażowana 131.000 zł
  • skierowano 132 osoby do prac społecznie użytecznych, kwota zaangażowana  154.600,00 zł. w tym skierowano do prac społecznie użytecznych 10 osób niepełnosprawnych kwota zaangażowana 11.300,00 zł
  • zorganizowano 19 stanowisk w ramach prac interwencyjnych  - kwota zaangażowana
    w wysokości  230.600,00 zł, (w ramach tej kwoty zostały również wypłacone zobowiązania wynikające z 24  umów zawartych w poprzednich latach)

w tym w 2012r. skierowano do prac interwencyjnych 1 osobę niepełnosprawną kwota zaangażowana 4.500,00 zł.

  • skierowano 34 osoby do pracy w ramach robót publicznych, kwota zaangażowana 312.200,00 zł.

w tym skierowano do robót publicznych 2 osoby niepełnosprawne -  kwota zaangażowana 15.700,00 zł

  • udzielono 45 dotacji dla osób bezrobotnych.- kwota zaangażowana 900.000,00 zł
  • doposażono 9 stanowisk  pracy – kwota wydatkowana 166.700,00 zł.

 

Informuję, że wydatki  Funduszu Pracy  planowane są w oparciu o art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy z dnia 7 października 2011r. Żaden z tych aktów prawnych nie przewiduje wyodrębnienia planu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na aktywizację osób bezrobotnych.

Jednak podkreślić należy, że bezrobotne  osoby niepełnosprawne oraz poszukujące pracy są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu traktowane są w sposób priorytetowy.

Pod kątem aktywizacji zawodowej  składane były odrębne projekty konkursowe w celu pozyskania dodatkowych środków z POKL – co przyniosło efekt w realizacji dwóch wyżej opisanych projektów. Osobom niepełnosprawnym proponowane są różnorodne formy wsparcia praktycznie w każdym realizowanym przez urząd działaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Bułgajewska 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:06