herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

441/2012 w sprawie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia br.

 

Treść zapytania:Jakie stworzono warunki do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych?

 


w sprawie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych

Treść udzielonej odpowiedzi:

W roku 2012 w Powiecie Myśliborskim powstało 6 nowych rodzin zastępczych,
w których umieszczono 8 dzieci. W latach poprzednich liczba ta była znacznie wyższa
i wynosiła odpowiednio w roku 2010  - 13 rodzin zastępczych dla 24 dzieci, w roku 2011 – 10 rodzin, a w nich 11 dzieci. W roku bieżącym obserwujemy spadek umieszczeń dzieci
w rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzenie rodzin zastępczych i udzielanie im pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających pod opieką tych rodzin jest zadaniem własnym powiatu z zakresu pomocy społecznej. Jednostką zobowiązaną do finansowania świadczeń i wynagrodzeń dla rodzin zastępczych z ramienia powiatu jest powiatowe centrum pomocy rodzinie. Tworzenie rodzin zastępczych opiera się na zasadzie poszukiwania odpowiednich opiekunów i bezpiecznego domu dla konkretnego dziecka, a nie na poszukiwaniu dziecka dla rodziców, którzy zgłosili gotowość do pełnienia tej funkcji.

Do 31 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu prowadziło działalność diagnostyczno – konsultacyjną dotyczącą pozyskiwania
i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, od dnia 01.01.2012 r. zgodnie z założeniami ustawowymi w/w zadania wykonuje Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim jest wyznaczona przez Starostę Myśliborskiego zarządzeniem nr 69/2011 z dnia 08 grudnia 2011 r. jednostka organizacyjna powiatu tj. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dębnie.

Każda z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego została objęta opieką i wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami należy w szczególności:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

Odnosząc się do zagadnienia rodzin pomocowych należy wskazać, iż zgodnie z art. 73 ust. 1 cyt. wyżej ustawy: w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinęzastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza nad dzieckiemmoże zostać powierzona rodzinie pomocowej. W myśl art. 74 ust. 1 pkt 1 rodzina pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka. W 2012 r. z przysługującego - płatnego urlopu wypoczynkowego korzystały dwie zawodowe rodziny zastępcze, z których dzieci przebywające w tych rodzinach na mocy postanowienia Sądu zostały urlopowane do rodziny biologicznej bądź umieszczone w rodzinie pomocowej wskazanej przed Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – wyodrębnionej z funkcjonujących zawodowych rodzin zastępczych.

W wyniku otrzymania pozytywnej opinii Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu podjęto decyzję o przekształceniu zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w rodzinny dom dziecka. Od dnia 1 lipca 2012 r. funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka na terenie Powiatu Myśliborskiego, który jest rodzinną formą pieczy zastępczej. Aktualnie w Rodzinnym Domu Dziecka przebywa 7 dzieci.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 13-09-2012 07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 13-09-2012 08:12