herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

424/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów i efektów walki z bezrobociem przez PUP w Myśliborzu

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów i efektów walki
z bezrobociem przez PUP w Myśliborzu

Treść zapytania:Czy ktoś skontroluje PUP w Myśliborzu w zakresie realizacji projektów
i w zakresie efektów walki z bezrobociem? Coś robić to jest jedno, ale instytucja do walki
z bezrobociem powinna się okazać że, są efekty jej pracy.

 

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

W odpowiedzi na przedstawioną interpelację  informuję, że przeprowadzenie kontroli
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Myśliborzu w w/w zakresie   należy do kompetencji wojewody  (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.,).
Zgodnie ze wskazanym przepisem do zadań wojewody  w zakresie polityki rynku pracy jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych między innymi przez starostę lub powiatowe urzędy pracy, w szczególności w zakresie:

1). stosowania standardów i warunków prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy,
o których mowa w art. 35 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy,

2). spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy,

3). przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu pracy,

4). prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy,

5). kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że projekty  realizowane przez PUP w Myśliborzu -
w ramach programów operacyjnych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między  beneficjentem a  instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub  instytucją wdrażającą kontrolowane są  przez instytucje określone w ustawie  z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.).

 Nadto informuję, że  zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2012  z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 ustalono planowe kontrole problemowe  w siedmiu podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego oraz określono zakres kontroli. 

Obecnie – na podstawie upoważnienia  z dnia 21 czerwca 2012 roku  trwa kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu. Zakres kontroli obejmuje zagadnienia dotyczące realizacji planu wydatków i dochodów w 2011r., przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizacji stanowisk pracy dla osób bezrobotnych  w 2011r. oraz realizację zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-07-2012 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2012 14:15