herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

355/2012 w sprawie wywozu wyrobów azbestowych na fermę norek w m. Rościn

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

w sprawie wywozu wyrobów azbestowych na fermę norek w m. Rościn

 

Treść zapytania:Na fermę norek w Rościnie podczas adaptacji pomieszczeń byłej owczarni na hodowlę norek wywożono wyroby azbestowe. Mieszkańcy tej miejscowości pytają, czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i gdzie trafiają materiały z azbestu. Wnoszę, aby podległe Staroście służby sprawdziły i ustaliły, czy prace wykonywane są zgodne z prawem, bo jak wiemy do prac z azbestem musi być zatrudniona firma, która posiada odpowiednie uprawnienia.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że zgodnie z obowiązującym prawem usuwanie pokrycia dachowego czy rozbiórki obiektu, który zawiera wyroby zawierające azbest (np. płyty cementowo-azbestowe potocznie zwane eternitem) a następnie transport tych odpadów mogą wykonywać tylko specjalistyczne firmy, które spełniają wszystkie określone w prawie (ustawie o odpadach) wymagania
i posiadają stosowne decyzje administracyjne (zezwolenia). Obowiązek skorzystania z takiej firmy spoczywa na inwestorze.

Zgodnie z obowiązującym prawem Starosta nie jest tutaj właściwym organem; natomiast właściwymi organami do działania w tej sprawie są:

- burmistrz w oparciu o ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i o ustawę
o odpadach;

- wojewódzki inspektor ochrony środowiska w oparciu o ustawę o odpadach;

- inspektor nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę Prawo budowlane.

 

Zgodnie z art. 79b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy o odpadach, jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków oraz jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady:

1)   pozbywa się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami lub

2)   przekazuje je podmiotom, które nie uzyskały wymaganych zezwoleń, chyba że posiadanie zezwolenia nie było wymagane, lub

3)   prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków

podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł. W myśl art. 79d ust. 1 tejże ustawy kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 09:18