herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

354/2012 w sprawie możliwości prowadzenia przez ZSP Nr 1 w Barlinku stacji kontroli pojazdów:

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 23 maja 2012r.

 

1)      w sprawie możliwości prowadzenia przez ZSP Nr 1 w Barlinku stacji kontroli pojazdów:

 

Treść wniosku:Kolejne pytanie dot. pisma z dnia 12.03.2010r. z RIO w Warszawie, znak I/0717/268/10 dot. prowadzenia przez szkołę stacji pojazdów, co jest niezgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowiącym, że powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej o charakterze publicznym.

Jak długo Starosta ma zamiar tolerować sprawę. Wiemy że ta jednostka jest prowadzona przy ZSP w Barlinku.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, iż zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) nie zmieniły w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zakresu podmiotowego przepisów określających działalność stacji kontroli pojazdów. Przepis art. 83 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 21 sierpnia 2004 r. (tj. do dnia wejścia w życie Przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej), jednoznacznie wskazywał, iż zezwolenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów może wyłącznie otrzymać przedsiębiorca. Ze względu na obowiązującą w ww. okresie definicję przedsiębiorcy, zawartą w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, szkoła, jako jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, nie mogła uzyskać takiego zezwolenia.

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązujące do dnia dzisiejszego, zmienione na skutek wejścia ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w sposób analogiczny określają możliwość podjęcia działalności w zakresie badań technicznych pojazdów. I tak działalność polegającą na prowadzeniu stacji kontroli pojazdów prowadzić może obecnie wyłącznie przedsiębiorca.

Jednocześnie należy zauważyć, że sytuacja szkół i innych jednostek niebędących przedsiębiorcami, które prowadziły stacje kontroli pojazdów jeszcze przed dniem 1 stycznia 2001 r., może być określona wyłącznie w oparciu o obowiązujące w tym czasie przepisy przejściowe. I tak, przepis przejściowy art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (która zawęziła możliwość wydawania zezwoleń w tym zakresie wyłącznie do przedsiębiorców) stanowił faktycznie o utracie dotychczasowych uprawnień (upoważnień) posiadanych przez przedsiębiorców z dniem
1 stycznia 2003 r. Dotyczyło to jednak wyłącznie przedsiębiorców. Żaden inny przepis nie odnosił się do praw nabytych przez jednostki niebędące przedsiębiorcami. Tym samym, wobec braku przepisu stanowiącego o wygaśnięciu uprawnień dla tych jednostek i wobec konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, można ewentualnie przyjąć, że jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które realizowały badania techniczne pojazdów przed 1 stycznia 2002 r., nie utraciły możliwości dalszego ich prowadzenia.

Podobną sytuację wprowadziła ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie przepisy przejściowe art. 73 ust. 1, 3 i 8 odnoszą się wyłącznie do działalności gospodarczej realizowanej przez przedsiębiorców i tym samym nie mają zastosowania do działalności pochodnej realizowanej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. Tutaj także, ze względu na brak konkretnej normy prawnej stanowiącej
o utracie praw nabytych przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące przedsiębiorcą oraz ze względu na konstytucyjną ochronę praw nabytych, wydaje się rzeczą zasadną przyjęcie tezy, iż działające legalnie przed 21 sierpnia 2004 r. jednostki (w tym szkoły) mogą nadal wykonywać badania techniczne pojazdów.

Reasumując powyższe: stacje kontroli pojazdów prowadzone przez podmioty niebędące przedsiębiorcami (w tym szkoły), które do dnia 21 sierpnia 2004 r. przeprowadzały badania techniczne pojazdów (a taką jednostką jest ZSP Nr 1 Barlinku), mogą nadal prowadzić tę działalność. Jednak obowiązujące przepisy nie pozwalają na rozszerzenie zakresu oferowanych badań technicznych, przekształcenie stacji podstawowej na stację okręgową ani powstanie nowych stacji kontroli pojazdów tworzonych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Przedstawione wyżej stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w oficjalnych pismach Ministerstwa Infrastruktury – odpowiedź na interpelację nr 5705 Posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej z dnia 28.10.2008 oraz odpowiedź na interpelację nr 9395 Posłanki Hanny Zdanowskiej z dnia 29.05.2009, które udostępnione są na stronie sejmowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-07-2012 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 09:16