herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, stypendia dla studentów


WSPIERANIE ROZWOJU EDUKACYJNEGO STUDENTÓW

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu rozpoczęło przygotowanie projektu dla studentów ramach środków UE. Stypendia przewidziane są dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją1 w tym w szczególności obszarów wiejskich, którzy natrafiają na bariery do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia będą przekazywane w formie finansowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z pobieraniem nauki, koszty opłat za studia, koszty posiłków, zakupu podręczników, inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę.

Koszty muszą być udokumentowane, uzasadnione odnosić się do okresu współfinansowania projektu ze środków UE i wynikać z celów projektów.

Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych wynosić będzie 350 zł netto w skali miesiąca.

Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku akademickim, nie dłużej niż 10 miesięcy.

Rekrutacja stypendystów będzie prowadzona do 10 lipca 2004 roku w oparciu o złożone „Karty zgłoszenia kandydata do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/2005”.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu pod nr tel. 747-20-21 w. 33 lub 34

oraz na stronach internetowych:

1 Obszary marginalizowane to: obszary wiejskie, (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-06-2004 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2004 12:05