herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej, stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


WSPIERANIE ROZWOJU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ,

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przygotowuje projekt w celu pozyskania środków z UE na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej1, z obszarów wiejskich2 (stałe zameldowanie), podejmujących naukę lub uczących się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości - maturalnego. Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych szkół mających uprawnienia szkoły publicznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, internat, lub refundacja kosztów poniesionych wcześniej przez uczniów związanych z pobieraniem nauki.

Koszty muszą być udokumentowane, odnosi się do okresu współfinansowania projektu.

Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosić będzie 250zł netto w skali miesiąca.

Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym nie dłużej niż 10 miesięcy.

Rekrutacja stypendystów będzie prowadzona do 5 lipca 2004 roku na podstawie złożonych „Kart zgłoszenia kandydata do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005”.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu pod nr tel. 747-20-21 w. 33 lub 34

oraz na stronach internetowych:

1 Pochodzących z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r., Nr 228, poz. 2255).

2 Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-06-2004 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2004 12:05