herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

333/2012 w sprawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez PCPR w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 kwietnia 2012r.

 

w sprawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez PCPR w Myśliborzu

 

Treść zapytania:Kolejna sprawa dotyczy wywiadów środowiskowych. Otrzymałem w tym temacie odpowiedzi, które mnie nie satysfakcjonują. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej wiążą się z art. 106 ustawy o pomocy społecznej, następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Przepisy określają w jakim celu, kiedy i kto przeprowadza wywiad środowiskowy. Są w tej sprawie odpowiednie Rozporządzenia. Jeżeli są wnioski
o świadczenia, to czy te wywiady będą przeprowadzane przez organizatora pieczy zastępczej – Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
„Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego”. W myśl art. 107 ust. 1 „Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym osób, o których mowa w art. 103, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki”.

Od dnia 01.01.2012 r. Rozdział 4 znajdujący się w ustawie o pomocy społecznej noszący nazwę: Opieka nad rodziną i dzieckiem a tym samym artykuły, które swoim zasięgiem obejmował rozdział 4 tj. od art. 70 do art. 87 a.  – zostały uchylone. Rozdział 4 otrzymał nazwę „Pomoc dla usamodzielnianych” i w tym zakresie Dział Pieczy Zastępczej PCPR
w Myśliborzu stosuje przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Zasady dotyczące funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej znalazły swoje zastosowanie
w przepisach obowiązujących od 01.01.2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl art. 226 ust. 5 cyt wyżej ustawy stanowi: „Sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych
w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki
i wynagrodzenia.” Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, znajdującej się w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi – Opieka zastępcza nad dzieckiem, znajdującej się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl: „art. 226 ust. 5 nie przewiduje – w celu ustalenia sytuacji rodziny – stosowania wywiadów środowiskowych. Stan faktyczny zatem należy ustalić w oparciu o odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organ wydający decyzję w sprawie świadczeń zobowiązany jest (zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego) podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. W tym celu organ administracji zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art.77 k.p.a.). Zgodnie z art.75 k.p.a. dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny czy oświadczenia”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Myśliborzu, nie przeprowadza wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie świadczenia, jako kluczowy akt prawny stosujemy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Warto wskazać, iż zgodnie z art. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – organ wydający decyzję w sprawie świadczeń zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności niezbędne do  dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. W tym celu, zgodnie z art. 77 KPA organ administracji zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, natomiast na podstawie art. 75 KPA dowodem jest wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny czy oświadczenia.

 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim jest wyznaczona przez Starostę Myśliborskiego zarządzeniem nr 69/2011 z dnia 08 grudnia 2011 r. jednostka organizacyjna powiatu tj. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Dębnie.

 

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1)      prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2)      kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3)      organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4)      organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5)      zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6)      zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7)      organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8)      współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

9)      prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

12)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej  dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

15)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

16)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

 

Jak wynika z powyższego pracę socjalną jaką dotychczas świadczyli na rzecz rodzin zastępczych pracownicy socjalni PCPR – od dnia 01.01.2012 r. wykonuje Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Akty prawne regulujące powyższą tematykę nie wskazują, że
w przypadku pracy z rodziną stosowane są obwiązujące do dnia 31.12 2011 r. wywiady środowiskowe. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej opiera się na dokumentacji dotyczącej rodzin zastępczych otrzymanej od PCPR, jednak organizuje swój indywidualny tryb pracy z rodziną.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jest jednostką odpowiedzialną za stronę finansową pobytu dziecka w pieczy zastępczej i w tym celu,  opracowało szczegółową dokumentację, w tym wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej, jaką przedstawia rodzinie zastępczej do zapoznania i uzupełnienia w celu przyznania świadczenia z pomocy społecznej (wszystkie dokumenty opracowane są na podstawie KPA).

 

 

Ponadto przekazuję poniżej informację dotyczącą Pana zapytania zgłoszonego na XX sesji Rady Powiatu w punkcie „Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu” dotyczące dokonania zwrotu środków finansowych  do PFRON Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie otrzymanych przez Powiat na celowy zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Myślibórz:

 

Informuję, że z uwagi na odstąpienie przez Gminę Myślibórz od zakupu samochodu (pismo
z dnia 29.02.2012r. z Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu, znak: OKS.8412.1.2011.2012.AM) dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami bankowymi.

W przedmiotowej sprawie nie zaistniała potrzeba naliczenia jakichkolwiek odsetek karnych.  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-05-2012 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2012 14:28