herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

329/2012 w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 kwietnia 2012r.

 

w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp

 

Treść zapytania:Wnioskuję, aby zapoznać Radę Powiatu z wynikami kontroli, wnioskami
i zaleceniami z kontroli Fundacji Talent-Promocja-Postęp działającej przy ZSP Nr 1
w Barlinku.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z upoważnieniem Starosty Myśliborskiego z dnia 20 stycznia 2012 roku (znak: OR.077.6.2012) przeprowadzono kontrolę doraźną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Barlinku. Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z funkcjonowaniem przy ZSP Nr 1 w Barlinku Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp oraz Stowarzyszenia WABAR.

Ustalenia kontrolne przedstawione zostały w sprawozdaniu z kontroli doraźnej
Nr KR.1711.1.2.2012   z dnia 22 marca 2012 roku.

W wyniku kontroli ustalono, iż w dniu 22 czerwca 2005 roku zawarta została umowa
Nr 1/2010/05 z dnia 22.06.2005r. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Barlinku, reprezentowanym przez Pana Ryszarda Syrokę – Dyrektora i  Janusza Winiarczyka – Starostę Myśliborskiego, a Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp
z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez Panią Iwonę Żukiert – Przewodniczącą Zarządu, Dyrektora Fundacji. Na mocy niniejszej umowy ZSP Nr 1 w Barlinku wydzierżawia SFTPP budynek internatu.  Łącznie wydzierżawiono 1304,49 mpowierzchni budynku.
W zawartej umowie określono cel dzierżawy, wskazując, iż dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na działalność oświatowo – informacyjną. W dalszej części umowy określono, iż umowę zawiera się na okres 15 lat, tj. do dnia 30.06.2020r. Prawo rozwiązania niniejszej umowy  przysługuje wyłącznie Dzierżawcy, z  zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W zakresie czynszu i opłat eksploatacyjnych strony ustaliły czynsz  dzierżawny w wysokości 1.304,49 zł brutto miesięcznie. Ponadto strony zgodnie ustaliły, że czynsz dzierżawny opłacany będzie przez Dzierżawcę na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego w drodze kompensaty
z zobowiązaniami Wydzierżawiającego z tytuły poniesionych przez Dzierżawcę nakładów na przedmiot dzierżawy do czasu ich wyczerpania. Ustalono roczny okres rozliczeniowy poniesionych nakładów z zobowiązaniami Dzierżawcy z tytułu czynszu do dnia 31 grudnia każdego roku.  Postanowienia niniejszej umowy gwarantują niezmienność ustalonej stawki czynszu przez okres 3 lat. Po upływie tego okresu Wydzierżawiający dokonywać będzie waloryzacji stawki czynszu, nie częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym. Poza czynszem dzierżawnym, zgodnie
z umową Dzierżawca zobowiązał się do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, tj.:

- dostawa i zużycie energii elektrycznej – zgodnie z podlicznikiem,

- dostawa i zużycie zimnej i ciepłej wody – zgodnie z podlicznikiem,

- ogrzewanie,

- odprowadzanie ścieków,

- ochrona obiektu,

- opłaty telefoniczne,

- podatek od nieruchomości.

Przedmiotowa umowa określa  nadto  obowiązki Wydzierżawiającego oraz Dzierżawcy.

 

W rezultacie podjętych czynności kontrolnych dotyczących funkcjonowania przy ZSP Nr 1
w Barlinku Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, po weryfikacji postanowień wyżej opisanej umowy kontrolujący stwierdził, iż:

1.       Przedmiotowa umowa jest umową najmu, a nie dzierżawy.

2.      Przedmiot umowy wykorzystywany jest na cele oświatowe, co pozostaje zgodne
z zawartą umową.

3.      Zastosowanie 15-letniego okresu trwania umowy nie pozwala na zachowanie obiektywnych mechanizmów  kształtowania istotnych postanowień umowy w miarę zachodzących  zmian ustawowych  oraz społeczno-gospodarczych. Ponadto umowa  nie przewiduje możliwości zmiany jej postanowień  przez Powiat w zakresie czasu trwania bądź przerwania jej trwania. Ta okoliczność jest możliwa tylko z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy. Tym samym ten ostatni, własnym zachowaniem kształtuje stan nienaruszalności ustalonego czasu trwania umowy, niezależnie od przyczyn zewnętrznych i zachodzących przez okres 15 lat  zmian ustawowych
i społeczno-gospodarczych.

4.      Wysokość czynszu dzierżawnego w kocie 1.304,49 zł brutto miesięcznie zdaniem kontrolującego jest zbyt niska.  Przy uwzględnieniu powierzchni dzierżawnej
i wysokości pierwotnego jednomiesięcznego czynszu netto, cena netto za 1m2 wynosi ok. 1 zł. W porównaniu do innych, funkcjonujących w kontrolowanej  jednostce umów dzierżawy oraz najmu stawka  czynszu przewidziana w badanej umowie rażąco odbiega od standardów obowiązujących w tym zakresie. Mając na uwadze zasadę przewidzianą w art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami, która stanowi, iż Organy działające za Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki   brak jest zasadności postanowienia o zakazie waloryzacji czynszu dzierżawnego przez okres pierwszych trzech lat trwania umowy dzierżawy.  

5.      W zakresie rozliczeń pomiędzy Fundacją a Szkołą stwierdzono, iż dokonane przez Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku zwolnienia Fundacji z opłat czynszu i kosztów centralnego ogrzewania bez uprzedniej weryfikacji dokumentów świadczących
o poniesionych nakładach, jedynie w oparciu o pisma Dzierżawcy było bezzasadne. Od roku  2008 do 2010 Fundacja przekazuje faktury za każdy rok. Otrzymane faktury w większości nie posiadają żadnego opisu potwierdzającego powiązania ich
z przedmiotem dzierżawy.  W dniu 3 marca 2010r. Dyrektor Szkoły powołał komisję do przeprowadzenia weryfikacji faktur przedłożonych przez Fundację za lata 2005 – 2007. W wyniku dokonanej weryfikacji zaakceptowano rozliczenie do kompensaty na kwotę 162 927,99 zł z przełożonej przez Fundację kwoty do kompensaty wynoszącej 607 883,06 zł – tj. tylko 26,8%. W roku 2011 dokonano kolejnej weryfikacji faktur przedłożonych przez Fundację za lata 2008 – 2010.   Zaakceptowano rozliczenie kompensaty na kwotę 74 330,88 zł z przedłożonej przez Fundację kwoty do kompensaty wynoszącej 105 265,26 zł – tj. 70,61%.

6.      W dniu 17.11.2006r. podpisano aneks Nr 3 zmieniający postanowienia przedmiotowej umowy. Na mocy niniejszego aneksu  Wydzierżawiający  wyraził zgodę  na oddanie przez Dzierżawcę całości lub części przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę. Zdaniem kontrolującego takie działanie prowokuje możliwość uzyskiwania dochodów przez Dzierżawcę na mieniu Powiatu, zwłaszcza, że w umowie nie wprowadzono ograniczeń czynszowych jako warunków zgody na poddzierżawę. 

 

Istotnym elementem dotyczącym oceny funkcjonowania zawartej umowy, zdaniem kontrolującego są wątpliwości budzące zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. W uchwale Rady Powiatu nr XXIII/169/04 z dnia 27 października 2004 roku oraz uchwale Rady Powiatu Nr XXXI/221/05 z dnia 24 maja 2005 roku postanowiono o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości w trybie bezprzetargowym – a tym samym wyłączono wynikający z art. 37 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek  wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat w trybie przetargu.  W powyższym zakresie kontrolujący stwierdził, iż doszło do naruszenia przepisu o gospodarce nieruchomościami.

 

Jednocześnie informuję, iż umowa będąca przedmiotem kontroli  (wraz z aneksami) została przekazana do Kancelarii Prawnej celem sprawdzenia, czy jest obecnie możliwe dokonanie zmian zapisów niniejszej umowy.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem prawnym  zostaną opracowane wnioski lub zalecenia pokontrolne, które zostaną wystosowane do Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-05-2012 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2012 14:20