herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Informacja Starosty Myśliborskiego o tym, że w dniu 12-04-2012 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 130/2012 znak: BOŚ.6740.1.499.2011.MG, udzielająca dla ?Ekologii Fair Play? Plewko ? Grzegorczyk ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno, pozwolenia na budowę dotyczącego modernizacji i adaptacji terenu działki oraz istniejących na niej obiektów budowlanych polegającej na: częściowej rozbiórce, przebudowie, nadbudowie, istniejącego obiektu budowlanego, zmianie sposobu użytkowania istniejącej wiaty na punkt neutralizacji odpadów niebezpiecznych oraz punkt unieszkodliwiania zanieczyszczonych opakowań, budowie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, na działce o nr ew. gruntu: 132/4 obręb 4 Dębno.