herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

237/2012 w sprawie zmian kadrowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych

 

Zgłoszona przez PanaWojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

 

w sprawie zmian kadrowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych:

 

 

 

Treść zapytania:W ostatnim czasie jest bardzo duża rotacja pracowników w Starostwie oraz jednostkach powiatowych. Zwalnia się jednych, a zatrudnia kolejnych. Ilu pracowników w Starostwie i w jednostkach zwolniono, a ilu przyjęto i jakie oszczędności z tego tytułu osiągnięto?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

 

W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu dokonano 5 wypowiedzeń umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika wg. art. 30 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy w związku z  ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.  z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.):

 

Oszczędności po wypłaceniu z tego tytułu należnych odpraw pieniężnych dla ww. pracowników wyniosą w 2012 roku to  100.140 zł.

 

Ponadto w 2011 roku rozwiązały się umowy o pracę z 10 osobami, a na ich miejsca nie zostały zatrudnione żadne osoby tj.:

·         z upływem czasu, na które były zawarte – 2 osoby,

·          na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownika  - 3 osoby,

·         w związku z przejściem na emeryturę – 4 osoby,

·         umowa zawarta na czas zastępstwa – 1 osoba.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu dokonano przeniesień wewnętrznych pracowników pomiędzy Wydziałami.

 

W okresie od 01.01.2011 do 08.03.2012 r. dokonano zatrudnienia na stanowisko:

·         sekretarki - na czas określony,

·         Inspektora w Wydziale Finansowym - na czas określony,

·         audytora wewnętrznego na 1/5 etatu - na czas określony.

 

Dodatkowo zawarto 4 umowy na czas zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością  pracowników

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu wg. stanu na 06.03.2012 R. zmniejszył zatrudnienie o 4 osoby, którym nie została przedłużona umowa o pracę ze względu na brak środków finansowych w budżecie.

Ponadto jedna osoba otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, którego termin upływa 31.03.1012r. Kolejne trzy osoby planowane są do zwolnienia, jednakże dwie z nich przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, w związku z czym niemożliwe jest wręczenie wypowiedzeń umów o pracę.W wyniku dokonanej  redukcji zatrudnienia  szacuje się, że wypracowane zostaną oszczędności na poziomie 117.000 zł.

Dalsze ewentualne oszczędności zależeć będą od terminu powrotu ze zwolnień lekarskich  pracowników przewidywanych do zwolnienia.

W miejsce zwolnionych pracowników nie przyjęto do pracy innych osób; obowiązki pozostałe po zwolnionych zostały rozdzielone pomiędzy nadal zatrudnianych pracowników.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

 

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011:

I.  zwolniono 3 osoby, w tym:

1.      Pracownik socjalny - zatrudniony na zastępstwo osoby przebywającej na urlopie wychowawczym;

2.      Główny księgowy - zwolniony za wypowiedzeniem pracownika;

3.      Sprzątaczka - zwolniona za porozumieniem stron.

II. przyjęto 3 osoby, w tym

1.      Specjalista pracy socjalnej - powrót z urlopu wychowawczego;

2.      Pracownik socjalny;

3.      Sprzątaczka.

W okresie od 01.01.2012 do 07.03.2012 zostały przyjęte  2 osoby, w tym:

1.      Aspirant pracy socjalnej - na zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim;

2.      Główna księgowa - za osobę, która zrezygnowała z pełnienia funkcji Głównego Księgowego i obecnie przebywającą na zwolnieniu lekarskim.

Uzyskane oszczędności: 9.207,00zł.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MYŚLIBORZU

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu informuje, że od dnia 01.01.2011 r. do chwili obecnej nie został zwolniony żaden pracownik.

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu w związku ze zmniejszeniem budżetu na 2012 r. na paragrafie wynagrodzeń dokonał zmniejszenia etatów ze 110 na 106. Zmniejszenia etatów dokonano na koniec roku 2011 w związku z przejściem dwóch  pracowników na emeryturę i dla dwóch pracowników nie zostały przedłużone umowy o pracę, które były zawarte na czas określony. Również w związku ze zmniejszeniem budżetu na paragrafie wynagrodzeń zredukowano premie z 3 %  do 0 % .

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 
z siedzibą w DĘBNIE

 

W Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych od dnia 01.01.2012 roku do dnia 09.03.2012 roku zwolniono 3 osoby:

23.01.12r. w ramach przeniesienia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – 1 osoba,

31.01.12 r. przejście na emeryturę – 1 osoba,

29.02.12r. wypowiedzenie warunków pracy - 1 osoba,

Nie osiągnięto żadnych oszczędności, gdyż została wypłacona odprawa emerytalna, odprawa w związku z wypowiedzeniem.

Przyjęto 1 osobę, która pracowała w ramach prac interwencyjnych  w OAO do 7 .01.2012r jako pedagog i została zatrudniona w Organizatorze Pieczy Zastępczej.

 

SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W BARLINKU

 

W roku 2011/2012 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku przyjęto do pracy 4 osoby, a zwolniono 5 osób.

SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W DĘBNIE

 

W okresie od 01.01.2011 do dnia złożenia odpowiedzi, zatrudnienie z umowy o pracę zmniejszyło się o 24 osób  w porównaniu do 31.12.2010 r. w tym:

·         odeszli na świadczenia przedemerytalne i emeryturę – 4 osoby,

·         umowy zawarte  na czas określony -  7 osób,

·         zmiana formy zatrudnienia: z umowy o pracę na kontrakt (lekarze) - 4 osoby,

·         z umowy o pracę na umowę zlecenie - 1 osoba, 

·         urlop bezpłatny - 1 osoba,

·         pozostałe zwolnienia - 10 osób,

·         przyjęto na umowę o pracę – 3 osoby. 

Oszczędności z tego tytułu (za 14 m-cy) wynoszą 685.739,83 zł w porównaniu do 31.12.2010r.

Część tych oszczędności wydatkowano na umowy cywilnoprawne, w efekcie oszczędności wynoszą 272.808,13 zł.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU– zwolniony 1 pracownik, przyjętych 12 osób. Nie osiągnięto oszczędności.

 

PPP BARLINEK- w Placówce nastąpiło (od 01.09.2011r.) zmniejszenie o 0,5 etatu pedagogicznego bez zmniejszania liczby osób zatrudnionych, natomiast na stanowiskach: specjalista ds. kadrowych i administracyjnych i pracownik obsługi nastąpiła wymiana pracowników tzn. na miejsce odchodzącego pracownika przyjęto nowego na tą samą część etatu (0,25 etaty- pracownik obsługi, 1 etat- specjalista ds. kadrowych i administracyjnych).

Obecnie w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Barlinku jest 4,5 etatów pedagogicznych (z etatem dyrektora) i jest to minimalna liczba etatów potrzebna do funkcjonowania Placówki.

Poniżej przedstawiamy jakie uzyskano w wyniku redukcji etatów i przyjęcia nowych pracowników oszczędności.

 

Oszczędności z tytułu zmniejszenia etatów pedagogicznych za okres od 01.09.2011 r. do 07.03.2012 r., to kwota 15 389,09 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)    12 454,57 zł;

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)605,64 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)2 008,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)319,98 zł.

Oszczędności z tytułu zmiany na stanowisku administracyjnym -  1 266,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe  (§ 4010)   1 073,40 zł;

- pochodne od wynagrodzeń  (§§ 4110 i 4120)    193,32. Zł

Ogółem oszczędności 16 655,81 zł

 

ZSP NR 2 BARLINEK-zwolniono - 6 osób zatrudnionych na zastępstwo za okres ciąży, nie osiągnięto oszczędności, ponieważ 4 osoby zatrudnione były zaszeregowane w tej samej kategorii wynagrodzeń a 2 w wyższej,

- 2 osoby w dniu 31.08.2011, i 2 osoby zatrudniono od 01.09. 2011 roku w tej samej stawce zaszeregowania,

- dyrektora szkoły w dniu 13.12.2011 roku, oszczędności nie osiągnięto, ponieważ w korygowanych planach w 2012 roku w związku z planowaną reorganizacją szkoły nie zaplanowano wynagrodzenia dla dyrektora, pozostawiono tylko zastępcę dyrektora.

Oszczędności z tytułu urlopu bezpłatnego udzielnego nauczycielowi dyplomowanemu zatrudn. na 8/18 etatu w okresie od 18.10.2011 do 15.01.2012 roku – zatrudniono 2 osoby o niższej stawce zaszeregowania - oszczędność w 2012 roku 215,56 zł.

 

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MYŚLIBORZUw okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 (31.03.2011) zwolniono 1 osobą co dało oszczędności w wysokości 18 665,00 zł,

1)w okresie od 01.01.2012 do 07.03.2012 zwolniono 3 osoby; oszczędności na dzień dzisiejszy brak, zwolnienia zostały dokonane z dniem 28.02.2012 roku.

Oszczędności z tego tytułu zostaną wypracowane od następnych miesięcy.

2)Zabrano dodatek funkcyjny 1 osobie z dniem 01.04.2011; oszczędności wypracowane z tego tytułu to kwota 7 700,00 zł.

3)Zmniejszono etaty pracownicze w administracji i obsłudze, co dało efekt oszczędności w kwocie 33 517,00 zł.

 

MOS ,,SZKUNER” W MYŚLIBORZU zwolniona została 1 osoba od 28.02.212 roku – oszczędności brak.

? zmniejszono etaty kadry pedagogicznej od 01.03.2011; wypracowano oszczędności w kwocie 18 304,00 zł,

? od 01.02.2012 roku zlikwidowano godziny ponadwymiarowe nauczycieli – oszczędności w kwocie 1 158,00 zł,

? zwiększono etat nauczyciela (dyrektora) – koszt od 01.02.2012 roku to 2 590,00 zł

? zatrudniono od 01.02.2012 na 0,25 etatu główną księgową - koszt 1 020,00 zł

? zatrudniono od 01.02.2012 na 0,25 etatu księgową – koszt 585,00 zł (umowa na czas powrotu pracownicy z urlopu macierzyńskiego).

 

ZSP NR 1 BARLINEK zwolnione :

3 osoby z dniem 31.08.2011r - umowy  zawarte na czas określony; 1 osoba z dniem 29.02.2012r

przyjęte:

3 osoby z dniem 01.09.2011r

1 osoba  z dniem 30.01.2012r  ( za pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym)

Wobec powyższego nie ma żadnych oszczędności.

 

PPP DĘBNO - została zwolniona od 01.09.2011 r. jedna osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy 6/20 etatu jako logopeda. Z tego tytułu jednostka nasza do dnia 07.03.2012 r. zaoszczędziła kwotę 6.255,33 zł na funduszu płac wraz z pochodnymi.

 

MOW RENICE że w dniach 01.01.2011 - do dnia dzisiejszego nie został zwolniony żaden pracownik. Ze względów oszczędnościowych sprzątaczka została zatrudniona na 1/4 etatu a nie na cały etat, nie zatrudniliśmy psychologa i dwóch wychowawców

 

ZSP NR 3 MYŚLIBÓRZ- Wygasła umowa o pracę z pracownikiem obsługi( etat sprzątaczki) i umowa nie została przedłużona, co dało za okres od dnia 01.07.2011r. do 31.12.2011r. kwotę oszczędności -10.320,18 zł

Od dnia 01.01.2012r do 28.02.2012-kwota 3.440,06

W okresie od dnia 01.02.2011r. do 31.01.2012r. kierownik szkolenia praktycznego korzystał   z bezpłatnego urlopu, w okresie tym nie zatrudniono nikogo na zastępstwo, kwota oszczędności wyniosła 26.374,31 zł. Od dnia 01.02.2012r., etat kierownika szkolenia praktycznego zmniejszony został do wymiaru ½ etatu. Osiągnięto oszczędność w kwocie – 2 300,28zł

 

PPP MYŚLIBÓRZ- nie zostały przyjęte nowo zatrudnione osoby, trzem pracownikom zmniejszono etat o połowę, tj. z całego etatu przeszli na ½.

Osoby, którym zmniejszono etat przeszły na uzupełnienie etatu do Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu i do Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

W związku z powyższym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu uzyskała oszczędności: od 01.01.2011 do 31.12.2011 61 971,14 zł od 01.01.2012 do 29.02.2012 13 338,44 zł,  razem: 75 309,58 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 07:27