herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

214/2012 w sprawie realizacji wywiadów środowiskowych i współpracy z rodzinami zastępczymi przez PCPR w Myśliborzu:

 

 

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie realizacji wywiadów środowiskowych i współpracy z rodzinami zastępczymi przez PCPR w Myśliborzu:

 

 

Treść zapytania:Spoza terenu Powiatu Myśliborskiego dochodzą informacje, że źle się dzieje w rodzinach zastępczych i że dochodzi w nich do patologicznych zjawisk. Jak realizowany jest nadzór nad rodzinami zastępczymi? Czy dalej są przeprowadzane wywiady środowiskowe przez PCPR w Myśliborzu i czy nie ma potrzeby interwencji w tym zakresie do innych organów?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:
 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Dyrektora PCPR w Myśliborzu, informuję, że na dzień 31 stycznia 2012 r. w Powiecie Myśliborskim funkcjonuje 88 rodzin zastępczych, a w nich 133 dzieci, w tym:

·        65 rodzin spokrewnionych z dzieckiem dla 96 dzieci,

·        17 niezawodowych dla 22 dzieci,

·        6 zawodowych rodzin zastępczych dla 15 dzieci, z czego 4 pogotowia rodzinne,            1 specjalistyczna i 1 zawodowa.

Cztery  spokrewnione  rodziny  zastępcze  pozostały  na  zasadach  w  oparciu o ustawę

o pomocy społecznej tj. na starych zasadach, są to rodziny w których dzieci posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności gdyż dla tych rodzin wysokość świadczenia będzie wyższa niż po przejściu na nowe zasady tj. w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny                      i systemie pieczy zastępczej. Pięć zawodowych rodzin zastępczych podpisało umowy                     o pełnienie funkcji rodziny zawodowej na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej służyć ma ograniczeniu roli placówek opiekuńczo-wychowawczych. Instytucje te będą małymi przejściowymi placówkami do 14 dzieci, przeznaczonymi dla dzieci starszych pow. 10 roku życia.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu przyznania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Oznacza to, że w powyższym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organ wydający decyzję w sprawie świadczeń zobowiązany jest (zgodnie z art.7 kodeksu postępowania administracyjnego) podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. W tym celu organ administracji zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art.77 k.p.a.). Zgodnie z art.75 k.p.a. dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny czy oświadczenia.

Zgodnie z art. 226 ust 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze mogą dokonać wyboru na jakich zasadach chciałyby otrzymywać świadczenia, dodatki i wynagrodzenia. W tym celu na wniosek rodziny, po rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznaje świadczenia, dodatki i wynagrodzenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej bądź w oparciu o przepisu nowej ustawy. Wniosek rodzina jest zobowiązana złożyć w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. do dnia 31 stycznia 2012 r.). Brak wniosku ze strony rodziny zastępczej oznacza, że zastosowanie znajdą przepisy nowe. Jeżeli rodzina zdecyduje się funkcjonować w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej wówczas w myśl art. 226 ust. 5 po złożeniu wniosku stosuję się zasady i tryb określony w przepisach stosowanych do danej rodziny zastępczej. Zasady i tryb oznaczają w przypadku pozostania rodziny na zasadach w oparciu o ustawę o pomocy społecznej również przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Celem wprowadzenia zmian było niepogarszanie sytuacji rodzin zastępczych w związku z wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych, tj. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie intencją prawodawcy było umożliwienie otrzymywania przez rodziny zastępcze, które podjęły decyzję o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej przed dniem wejścia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 11:51