herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 22-09-2011 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 411/2011 znak: BOŚ.6740.1.421.2011.MG, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o. o. ul. Gorzowska, 74-305 Karsko, pozwolenia na zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: BOŚ.6740.1.291.2011.MG Nr 310/2011 z dnia 26-07-2011 r., obejmującej budowę budynku mieszczącego kocioł o mocy 0,5 MW, magazynu opału, komina stalowego, wolnostojącego silosu na opał, zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej w miejscowości Karsko, na działce o nr ew. gruntu: 763/7 obręb Karsko. Wnioskowany zakres zmian obejmuje: zmianę lokalizacji magazynu opału oraz zmianę gabarytów i usytuowania silosu zasypowego, na działce o nr ew. gruntu: 763/7 obręb Karsko.