herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

65/2011 w sprawie podania informacji ile środków finansowych stracono z tytułu nie uzyskiwanych dochodów z wynajmowania przez Stowarzyszenie WABAR pomieszczeń od ZSP nr 1 w Barlinku oraz ile z tego tytułu szkoła otrzymuje dochodów:

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza   interpelacja na X sesji Rady Powiatu   w Myśliborzu z dnia 31 sierpnia br

 

Treść zapytania :

 

 w sprawie podania informacji  ile środków finansowych stracono z tytułu nie uzyskiwanych dochodów z wynajmowania przez Stowarzyszenie WABAR pomieszczeń od ZSP nr 1 w Barlinku oraz ile z tego tytułu szkoła  otrzymuje dochodów:

Treść udzielonej odpowiedzi:                        

 

            Obecnie tut. Starostwo dysponuje szczegółową analizą wskazanego tematu przedstawioną w protokole kontroli Nr KR. 0913/ 1/ 2010 z dnia 23.03.2010r. (stan faktyczny do dnia 31.12.2009r.). Z przedmiotowego opracowania wynika, co następuje:

 

W dniu 01.10.2009r. dyrektor szkoły zawarł umowę ze Stowarzyszeniem WABAR dotyczącą wynajmu pomieszczeń warsztatowych ( 6 pomieszczeń) 318,14 m2 na działalność związaną ze wspieraniem kształcenia zawodowego. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 02.11.2009r. do 30.11.2014r.

W § 4 umowy ustalono iż, tytułem czynszu Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę 159,07 zł + 22% podatku VAT do dnia 10-tego każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy co oznacza iż kwota czynszu za 1 m2 wynosi 0,50 zł + VAT.

W § 3 Najemca oświadcza, iż przyjmuje na siebie obowiązek przekazania Wynajmującemu 50%  zysku wypracowanego za każdy kwartał swojej działalności osiągniętego przy użyciu przedmiotu najmu. W § 5 powyższej umowy ustalono, iż Najemca może za zgodą Wynajmującego podnajmować przedmiot najmu lub oddać go do korzystania osobom trzecim po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym warunków ewentualnej umowy  w tym zakresie.

Na mocy zawartej umowy Prezes Stowarzyszenia zwrócił się z prośbą do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na podnajem 3 pomieszczeń dla dwóch firm usługowych. Pismem z dnia 06.11.2009r. dyrektor  szkoły wyraził zgodę na podnajem trzech pomieszczeń stosownie do złożonego wniosku przez Prezesa Stowarzyszenia. Kontrolujący zauważył, iż do dnia 31.12.2009r. jedna z firm związana była umową najmu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku co stanowiło realny roczny dochód szkoły  wynoszący 18.854,66 zł brutto.

Wypełniając postanowienia § 5 zawartej  umowy stowarzyszenie uzyskało akceptację dyrektora  szkoły na sporządzonych dwóch projektach umowy podnajmu stosownie dla w/w dwóch firm. Natomiast w ocenie kontrolującego powyższe  projekty  umów nie wyczerpują postanowień zawartych w § 5 przedmiotowej umowy.

Ponadto w dyspozycji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku znajduje się  19 garaży, z których 8 jest wynajmowanych na podstawie umów najmu zawartych przez dyrektora jednostki z wynajmującymi.

 Określona w poszczególnych umowach kwota czynszu  z tytułu najmu  pomieszczeń garażowych zgodna jest ze stawką określoną w Uchwale nr 27/43/03 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych.

W pozostałych pomieszczeniach garażowych znajdują się magazyny techniczne warsztatów szkolnych (7 pomieszczeń), 2 pomieszczenia użytkuje szkoła na własne potrzeby oraz      2 pomieszczenia zajmuje   Stowarzyszenie WABAR.

Stwierdzono ponadto, iż Stowarzyszenie WABAR korzysta z w/w pomieszczeń nie posiadając  tytułu prawnego na ich użytkowanie  rodzącego  obowiązek  ponoszenia z tego tytułu opłat czynszowych oraz że Stowarzyszenie  nie ponosi opłat za zajmowanie wskazanych pomieszczeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 16-09-2011 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 16-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 11:15