herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 35/75/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ?Na przekór stereotypom? w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu.