herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 21-07-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 304/2011 znak: BOŚ.6740.1.157.2011.MG, udzielająca Gminie Nowogródek Pomorski reprezentowanej przez Wójta ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Golin, na działce o nr ew. gruntu: 511/10 obręb Karsko.