herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

30/2011 radnej Danuty Patkowskiej kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek organizacyjnych na stanowiskach administracji i obsługi; w sprawie statusu ZSP Nr 2 w Myśliborzu; w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za naliczone odsetki dot. projektu Pomocna Dłoń; kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie sytuacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w ZSP Nr 2 w Myśliborzu; w sprawie wyjaśnienia zapisów w uchwale Nr 18/33/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 06.04.2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski; w sprawie kosztów długookresowych zastępstw w szkołach ponadgimnazjalnych; w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały dot. ustalania planów lekcji w szkołach Powiatu Myśliborskiego; kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji ? w sprawie zmiany Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie konkursu na świadczenia zdrowotne na Oddziale Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie kosztów zatrudnienia lekarzy w Oddziale Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie kondycji finansowej Oddziału Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie; w sprawie dochodów i wydatków SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie od 01.12.201r. do 30.04.2011r.; w sprawie udostępnienia dokumentów dot. inwestycji pn.: ?Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii wybranych budynków należących do SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku; w sprawie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, rozliczenia zwrotu kosztów używania pojazdów w ramach przyznanego limitu kilometrów oraz rozliczania ryczałtów i delegacji służbowych; w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Barlinku i w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie w zakresie ustalenia wysokości kieszonkowego i wysokości stawki żywieniowej

 

INTERPELACJE RADNEJ DANUTY PATKOWSKIEJ

ZGŁOSZONE NA VI SESJI RADY POWIATU W MYSLIBORZU

DNIA 27 KWIETNIA 2011R.

 

 

kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji – w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek organizacyjnych na stanowiskach administracji i obsługi:

 

powiedziała: ja też poniekąd wrócę do interpelacji z poprzedniej sesji. Aczkolwiek czytając protokół i analizując wersję nagraniową sesji – proszę koalicję rządzącą o takie zachowania, które umożliwią nam formułę wypowiedzi, nie przerywania nam. Należy uszanować to, że mamy odmienne zdanie i wyciągnąć z tego właściwe wnioski, a nie zmierzać do tego, żeby zamknąć nam usta, bo jedyna słuszna sprawa i jedyny słuszny cel jest już wytyczony. Więc tu moja prośba, apel!... Na moje pytania otrzymałam odpowiedź. Przede wszystkim cały czas mnie nurtuje i będę gnębiła i drążyła temat podwyżek pracowników w jednostkach organizacyjnych. Kto analizował odpowiedzi na interpelacje to wie, że wszystko toczy się według jakiegoś przypadku. Wielokrotnie w poprzedniej kadencji zwracałam uwagę na ten fakt. Jest to pokłosie złych rządów w poprzedniej kadencji – mówiące o tym, że nikt nie dbał o coś takiego jak założenia do budżetu. Analizował kadencję radnego Janusza Winiarczyka, wówczas założenia do budżetu były w Zarządzeniu Starosty, który to jednoosobowo takie założenia podejmował. Większość nie analizowała tych założeń, w związku z tym nie można było powiedzieć, czy te założenia są realizowane. Wynagrodzenia dla pracowników jasno to pokazują. Założenia do budżetu, jak również to inflacyjne, o które się będę dopominała, bo skoro budżet Państwa coś takiego przewiduje, to dlaczego budżet Powiatu czegoś takiego nie przewiduje. Jaka jest kolej rzeczy, że w niektórych placówkach podwyżkę dajemy, a w niektórych podwyżki nie dajemy. Bo co? Kogoś lubimy? Kogoś nie lubimy? To jest ta kategoria i z tym przechodzimy do porządku dziennego. Z tym do porządku przejść nie można. Czas najwyższy to uporządkować. W interpelacji mam również wskazane, że Starostwo zwróciło się o opinię do Radcy prawnego w tej sprawie, dlatego też proszę o przekazanie odpowiedzi.

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

[…] Co do podwyżek w jednostkach organizacyjnych, o których mówiła radna Danuta Patkowska, to jeśli jest coś nieprawidłowego, to proszę o doprecyzowanie, co w tej wypowiedzi jest nieprawidłowe. Otrzymałem informację, że taka opinia jest przygotowania, tylko też nie wiem, dlaczego jej Pani nie otrzymała. Więc proszę o przekazanie tej opinii prawnej dla radnej Danuty Patkowskiej.

 

 

w sprawie statusu ZSP Nr 2 w Myśliborzu:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za naliczone odsetki dot. projektu Pomocna Dłoń:

 

Drugie moje pytanie brzmi: czy jest ustalona osoba odpowiedzialna za to, że zapłaciliśmy odsetki za niezrealizowanie w części projektu Pomocna Dłoń.

 

kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji – w sprawie sytuacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

 

Kolejne moje pytanie, interpelacja dotyczy odpowiedzi na interpelacje dotyczące szpitala w Dębnie. Podkreślam jeszcze raz! Uzyskałam odpowiedź, że Dyrektor Szpitala uzgadnia wszystkie swoje działania z Zarządem. Przeanalizowałam posiedzenia protokołowane – przynajmniej te, chyba, że są jakieś tajne i nie znalazłam tam informacji, że Dyrektor uzyskał zgodę Zarządu na zamkniecie oddziału chirurgicznego, że w tym momencie Dyrektor złożył ofertę biznesową, która do dnia dzisiejszego i pewnie jeszcze długo będzie skutkować tym, że mieszkańcy Dębna będą jeździć po pomoc popołudniową do Myśliborza. Więc jak to się ma. Również jest jakaś niezgodność, bo przeczytałam protokół dotyczący odpowiedzi dla mnie w zakresie Statutu szpitala, który był wprowadzony na posiedzenie Rady Społecznej szpitala. Starosta mi odpowiedział, że przygotowano dokument i musiał być on zaopiniowany przez Radę społeczną przy Szpitalu Powiatowym w Dębnie. Z wypowiedzi Starosty nie dowiedziałam się, kto przygotował ten dokument. Nie zgodzę się też z aspektem prawnym, bo on nie miał być zaopiniowany tylko miał on być uchwalony przez Radę Społeczną, a to jest różnica. Tu nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę, kto był autorem tego Statutu i jaki był cel. Tylko Pan Sawicki i Pani Macyszyn wygłosili peanę na rzecz tego Statutu, więc myślę, że oni wiedzieli więcej niż pozostałą czwórka. Też nie rozumiem dlaczego nie przedstawiło się tego dla wszystkich. Wypowiedź Dyrektora szpitala w tej kwestii mówi tak, że Statut normuje pewne kwestie, które zostały źle sformułowane lub pominięte, bądź wprowadza sprawy, które nie powinny się tam znaleźć. Więc ja jeszcze raz apeluję! Albo Dyrektor Skrzypiec nie ma świadomości prawnej albo kłamie. Któraś z tych rzeczy jest prawdziwą, tylko dlatego, że jeśli za chwilę mówi, że Statut opracowała grupa pracowników szpitala. No dobrze jest jakaś grupa. Ze sprawozdania dowiedziałam, że Zarząd dopiero nad tym pracował dnia 14 kwietnia. To tak dużo wymagamy? Chodzi o to, aby była jawność rozmów oraz prawidłowy, prawdziwy i rzetelny komentarz. Nikt od Państwa żadnych cudów nie wymaga… w tym momencie jest kwestia tego rodzaju, że my jako Rada zaczynamy dyskutować na temat szpitali 6 kwietnia… na pewno będę to śledzić , ale już afera jest na społecznej Radzie szpitala, bo Statut nie został przyjęty. Jeszcze raz podkreślam! Jeżeli Dyrektor nie wie, co to są zmiany do statutu, to są od tego prawnicy. Bo zmiany do statutu polegają na tym, że się zmienia określone paragrafy, a jeśli wszystko, to się nazywa rzecz po imieniu – zmieniamy Statut. Na Społecznej Radzie szpitala na pytanie – dlaczego zmieniamy Statut dowiedzieliśmy się, że jest niezgodny z prawem, jak się zapytałam, w którym momencie jest niezgodny z prawem, to Dyrektor wskazał tak: jest zapis, że przyjmujemy tylko pacjentów z województwa zachodniopomorskiego, a nie z całego kraju. Bez komentarza to wszystko pozostawiam…

 

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

[…] Co do faktów dot. Rady Społecznej i przytoczonych zapisów w protokole, czy też słów, które wypowiedziałem w zakresie szpitala: Podpisując porządek dokładnie wiem, że Rada Społeczna podejmuje uchwałę w treści uchwalając ten statut. Natomiast w rozmowie z Państwem na drugim posiedzeniu, bo na pierwsze Państwo nie przyszliście, pewnego rodzaju oddalenia w czasie i dyskusji nad tematem – to niekorzyść dla całej jednostki i dla szpitala. To, że Dyrektor mówił o tym w sposób: kto, jak to przygotowywał… dokument posiadał akceptację prawnika Szpitala, był przygotowany należycie, do dokumentu dołączony była załącznik, który wykazywał wszystkie zmiany, jakie miały miejsce w całości dokumentu. Był też czas na pytania, na dyskusje. Państwo nie chcieliście po kolei omawiać tych punktów, które były zmieniane. Defakto zmienił się prawie cały dokument, nikt tego nie kryje. On został zmieniony, ale należałoby dyskutować na ten temat. Stwierdzenia, jakie padły na Radzie Społecznej: że na koniec kadencji nie będziecie zajmować się tym tematem i niech zajmie się nim nowa Rada Społeczna. Kwestie te zostały wyartykułowane, a w głosowaniu: 4 osoby przeciwko temu statutowi. Więc statut nie uzyskał akceptacji i nie mógł być przedmiotem obrad Rady, Komisji Stałych i dyskusji. To było moją intencją i to przekazywałem radnym, że w przypadku, kiedy pozytywnie zaopiniowalibyśmy (czytaj: uchwalilibyśmy) ten Statut na Radzie Społecznej – na posiedzeniach Komisji i na sesji Rady Powiatu moglibyśmy zająć stanowisko w tej sprawie lub dokonać zmian. Nikt tego nie zabrania. Natomiast skutecznie zostało to zablokowane i niestety nie poszły za tym kolejne czynności pozwalające przygotować regulamin dla Szpitala Powiatowego w Dębnie i kolejne działania, które pozwoliłyby, aby ta jednostka była już poprzez kolejne dwa miesiące przygotowana w sposób jak najbardziej zasadny do pewnych zmian, które są nieuniknione.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w ZSP Nr 2 w Myśliborzu:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie wyjaśnienia zapisów w uchwale Nr 18/33/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 06.04.2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie kosztów długookresowych zastępstw w szkołach ponadgimnazjalnych:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały dot. ustalania planów lekcji w szkołach Powiatu Myśliborskiego:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

kontynuacja interpelacji z poprzedniej sesji – w sprawie zmiany Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

w sprawie konkursu na świadczenia zdrowotne na Oddziale Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie kosztów zatrudnienia lekarzy w Oddziale Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie kondycji finansowej Oddziału Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie dochodów i wydatków SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie od 01.12.201r. do 30.04.2011r.:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie udostępnienia dokumentów dot. inwestycji pn.: „Termomodernizacja                      i zastosowanie odnawialnych źródeł energii wybranych budynków należących do SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku:

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie umów o używanie samochodu  prywatnego do celów służbowych, rozliczenia zwrotu kosztów używania pojazdów w ramach przyznanego limitu kilometrów oraz rozliczania ryczałtów i delegacji służbowych

 

 

INTERPELACJA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

 

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Barlinku i w Placówce Wielofunkcyjnej w Dębnie w zakresie ustalenia wysokości kieszonkowego i wysokości stawki żywieniowej:

 

Dzisiaj otrzymałam odpowiedź (i tak możemy się bawić bez końca i to jest historia, która może przejść do jakiegoś takiego fajnego… chyba zacznę pisać doktorat. Już mam trochę dyplomów, doktoratu jeszcze nie mam – to czas najwyższy.

Zadaję proste pytania i oczekuję bardzo prostych i prawdziwych odpowiedzi. I o co chodziło?... pytałam się o kieszonkowe dla wychowanków domu dziecka w Dębnie i w Barlinku. Dyrektor Ligenza w oparciu o informacje, które otrzymała z Domu Dziecka z Barlinka i z Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie odpisuje mi tak: w Dębnie wypłata kieszonkowego nie mniejsza niż 0,5% i nie wyższa niż 5% od kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej… No i będziemy się bawić… czy oni dostają 0,5%, czy 5%. Konkretne było pytanie i na to powinna być konkretna odpowiedź, na której nie mogę uzyskać odpowiedzi. To jest takie trudne, czy takie celowe?... nie wiem, o co tu w tym wszystkim chodzi… w Barlinku informacja dotycząca kieszonkowego jest następująca: co miesiąc dyrektor placówki ustala w porozumieniu z samorządem placówki i to nie może być kwota mniejsza niż 8 zł. to teraz jest pytanie: dostają 8zł, 10zł, czy 20 zł. Dalej informacji nie ma.     

Kolejne pytanie – o stawkę żywieniową. Też na pozór bardzo proste, nie szukające jakiś podtekstów… powiedziałam: w szkole w Dębnie obiad wynosi 5 zł, to jest tylko koszt wsadu do kotła. W tym momencie Dyrektor Domu dziecka w Barlinku pisze mi tak: Stawka żywieniowa dostosowana jest do przyznanego budżetu i wynosi 6 zł. ale dodatkowa żywność z banku żywności oraz sponsorów – stawka żywieniowa w Domu Dziecka w Barlinku wynosi 9 zł. No to 6 zł, czy 9 zł – kto mi powie, bo to jest zagadka przyrodnicza. Natomiast Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie nie udzielił informacji dot. wskazania kwoty stawki żywieniowej. Za wszystko Państwu dziękuję! 

 

 

 

ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-06-2011 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 11-08-2011 14:22