herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

23/2011 radnego Wojciecha Wojtkiewicza kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ? w sprawie zwrotu środków dot. projektu ?Pomocna Dłoń?; w sprawie ograniczania naboru przez Zarząd Powiatu III Kadencji do ZSP NR 2 w Myśliborzu; kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu ?w sprawie rozpatrywania skarg; w sprawie spraw sądowych toczących się w Starostwie i w jednostkach powiatowych

 

INTERPELACJE RADNEGO WOJCIECHA WOJTKIEWICZA

ZGŁOSZONE NA V SESJI RADY POWIATU W MYSLIBORZU

DNIA 31 MARCA 2011R.

 

 

kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu – w sprawie zwrotu środków dot. projektu „Pomocna Dłoń”:

 

mam kilka pytań i interpelacji. Pierwsza sprawa dot. tego, co już powiedziała Przewodnicząca, a mianowicie udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Cieszę się niezmiernie, że takie odpowiedzi umieszczane są w Internecie… że mamy dostęp do Internetu, że mamy Protokoły z posiedzeń Zarządu… Tylko na miłość boską! Proszę zamieszczać tam faktyczne odpowiedzi. otrzymałem odpowiedzi na swoje interpelacje i jestem zniesmaczony i zbulwersowany. Pamiętam, jak cztery lat temu radny Janusz Winiarczyk apelował, żeby nie zamykać ust radnym i ich szanować… Proszę Przewodniczącą, aby pilnowała porządku na sesji, bu nie przerywano wypowiedzi radnych… Dlaczego? Ponieważ później traci się sens wypowiedzi i wkrada się wówczas chaos. Na proste pytanie  dot. zwrotu środków z projektu „Pomocna Dłoń” otrzymałem krótką odpowiedź: w kwestii zwrotu środków dotyczących projektu „Pomocna Dłoń” o możliwości i konieczności zwrotu środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie nie był informowany Zarząd Powiatu w Myśliborzu

 

Przewodnicząca Rady – Alicja Prill

powiedziała: czyli radny stawia wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje...  

 

Radny Powiatu – Wojciech Wojtkiewicz

powiedział: powiem o co mi chodzi, jeśli Przewodnicząca pozwoli. Pamiętam jak 27 stycznia radny Janusz Winiarczyk poprosił o wyjaśnienie tej kwestii, kwestii zwrotu 280.000 zł. Bardzo dobrze pamiętam, ponieważ na to pytanie udzielałem odpowiedzi. Zapewniłem wówczas, że toczące się postępowanie administracyjne nie pozwalają na precyzyjne określenie tej kwoty. Powiedziałem, że kiedy zostanie to zakończone Rada zostanie o tym poinformowana. Dałem wówczas słowo radnemu Januszowi Winiarczykowi i chcę się z tego wywiązać. Dla mnie jest to o tyle bulwersujące, że na pierwszej sesji, na której byłem obecny dowiedziałem się, że ta sprawa wywołała ogólną amnezję osób, które związane były z tą sprawą. Nic takiego przecież się nie stało, a ja nie rozumiem nagle jakiejś „ściany milczenia”. Sprawa, tak jak już powiedziałem wypłynęła na sesji. wiedzieliśmy o tym… Widziała o tym cała Rada i wszystkie osoby obecne na tej sali. Uważam, że społeczeństwu należy się informacja co takiego się stało. 166.000 zł z projektu „Pomocna Dłoń” z Kapitału Ludzkiego. Czy to jest dużo? Weźmy pod uwagę, że pozyskano w tym okresie (w trzech kadencjach) 4.000.000 zł…. Czy Starosta… bo to Pan Panie Starosto i tak ma Pan zapisane w Regulaminie Organizacyjnym, że to Pan odpowiada za udzielanie odpowiedzi na interpelacje… 

 

Przewodnicząca Rady – Alicja Prill

przerwała wypowiedź radnego Wojciech Wojtkiewicza. Powiedziała: radny odbiega od tematu. jak dobrze zrozumieliśmy, nie jest radny usatysfakcjonowany z udzielonej odpowiedzi na interpelacje, która zdaniem radnego jest niepełna. Tak?

 

Radny Powiatu – Wojciech Wojtkiewicz

powiedział: tak! jest niepełna… Czy mogę kontynuować? Zabiera mi Pani czas, który mam zagwarantowany w Statucie.

 

Przewodnicząca Rady – Alicja Prill

powiedziała: mam prawo przerwać wypowiedź radnego. Bardzo proszę o sprecyzowanie swojej wypowiedzi. proszę przedstawić stan faktyczny i sprecyzować pytanie, zgodnie ze art. 18 Statutu.

 

Radny Powiatu – Wojciech Wojtkiewicz

powiedział: skończyła Pani już? Bardzo dziękuję! Pismem z dnia 16 kwietnia 2010r., zostaliśmy ostatecznie wezwani do zapłaty tych środków. Jak długo to trwało? Rada Powiatu, Samorząd Powiatowy zapłacił te pieniądze w styczniu, mimo, że te pieniądze nie były wówczas jeszcze w budżecie. Korzystaliśmy z prowizorium, a kwota zabezpieczająca środki na ten cel była zabezpieczona w autopoprawce. Zapłaciliśmy nie mając zabezpieczenia. czy w tym samorządzie, w tej kadencji będziemy szanować prawo i czy będzie równe traktowanie? Dlaczego? Ponieważ osoby, które na skutek przewlekłości załatwiania spraw przez Zarząd zostały skierowane na dyscyplinę finansów publicznych. Pytanie jest krótkie: Czy Starosta może mi dać słowo urzędnika, Przewodniczącego Zarządu, że będziemy otrzymywali pełne informacje, takie, jakie one są z uwzględnieniem stanu faktycznego. Pominę inne kwestie, na które również nie otrzymałem odpowiedzi. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi o informacje. Przypomnę, że organy samorządu terytorialnego działają na podstawie Kodeksu Pracy i w granicach prawa. 

 

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ: 

 

Wicestarosta Powiatu – Andrzej Potyra

odnośnie zwrotu kwoty z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Padły stwierdzenia, że temat był omawiany na posiedzeniu Zarządu, dlatego chciałbym prosić radnego Wojciech Wojtkiewicza, aby sprawdził w protokołach z posiedzeń Zarządu i wskazał nam Zarząd, na którym był rozpatrywany konkretny wniosek złożony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy odnośnie tych środków i ich wypłaty.

 

 

w sprawie ograniczania naboru przez Zarząd Powiatu III Kadencji do ZSP NR 2 w Myśliborzu:

 

Kolejne moje pytanie dotyczy rozsiewania nieprawdziwych informacji, a mianowicie: na jednym z zarządów – 24 lutego padło stwierdzenie, że poprzedni Zarząd ograniczał nabór do ZSP Nr 2, kiedy Dyrektorem był p. Adam Błażejewski. Z tego, co pamiętam – podpisywałem wnioski Dyrektora o nabór do 10 oddziałów. Skąd tyle osób? To jest więcej niż cała szkoła. W poprzedniej kadencji nie robiliśmy takich ograniczeń. Dlatego jest prośba do Naczelnika Wydziału OKS o przedstawienie wszystkich pism z poprzedniej kadencji dot. ograniczeń w tym temacie. Chodzi o to, aby uciąć to jednoznacznie.

Kolejna sprawa dot. nagrody p. Kurzawskiej, której skargę będziemy dziś rozpatrywali. W 2008 roku była przydzielona przez Starostę nagroda pieniężna za bardzo duże zaangażowanie w działalność na rzecz pomocy społecznej. Chciałbym, aby w części dot. rozpatrywania skargi odczytać za co Pani Irena Kurzawska otrzymała nagrodę pieniężną od Starosty. Proszę również, aby Skarbnik przedstawiła jaki był procentowy udział w kwocie zabezpieczonej w naszym budżecie na obsługę długu publicznego stanowi kwota związana ze szpitalami powiatowymi.

 

 

kontynuacja interpelacji z IV sesji Rady Powiatu –w sprawie rozpatrywania skarg:

 

Kolejna sprawa dot. przestrzegania kpa. Jestem zbulwersowany! Naprawdę! mamy tu radcę prawnego, Starosta jest prawnikiem… Kpa – nasza Konstytucja… Sprawy powinny być rozpatrywane w ciągu miesiąca. Zobaczcie: 21 lipca ubiegłego roku wpłynęła skarga Pani Kurzawskiej, która zawiera 14 punktów. Jak długo jeszcze Pani Irena będzie czekała na rozpatrzenie skargi. Przypomnę, że zgodnie z kpa jest to miesiąc czasu. Kto spowodował i kto jest odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg? Mam tu na myśli kierowanie skarg, które wpływają zgodnie z kpa… to nie napis SKARGA lecz treść przesądza o tym, czy jest to skarga, czy też nie. Jeżeli organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Powiatu to powinno to trafić do Przewodniczącej. Powinna być ona niezwłocznie przekazana do organu właściwego do jej rozpatrzenia. jest to bardzo istotne, ponieważ toczą się różne postępowania sądowe… Radna Alina Sznabowicz wypowiedziała się dzisiaj na temat Sądu Pracy.

 

 

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ: 

 

Wicestarosta Powiatu – Andrzej Potyra

kolejna sprawa dot. skargi Pani Ireny Kurzawskiej. Dlaczego tak długo, skoro skarga wpłynęła do nas 21 lipca. Chcę powiedzie ć jedno – była taka skarga, która wpłynęła do Starostwa 21 lipca, tyle że był to anonim. Niektórzy mówią, że anonimów nie powinno się nawet czytać. Podpis „pracownicy Domu Dziecka w Barlinku” o niczym nie świadczy, każdy mógł to napisać. Co innego gdyby tam były podpisy pracowników Domu Dziecka. Pomimo tego skierowałem kontrolę do placówki, której wynik doskonale znamy – większość tych zarzutów się nie potwierdziła. Nie miałem do kogo skierować wyników tej kontroli.

 

 

w sprawie spraw sądowych toczących się w Starostwie i w jednostkach powiatowych:

 

Ostatnia sprawa dot. publikowania rożnych informacji dot. tego, że w Gminie Myślibórz, w Powiecie Myśliborskim jest prowadzonych bardzo dużo postępowań kontrolnych,   prokuratorskich, policyjnych, skarbowych i nie tylko. Mówi się, że za tym wszystkim stoi radny Wojciech Wojtkiewicz. Oświadczam, że na nikogo nie napuszczam, do tej pory nie kierowałem żadnych spraw do organów ścigania. Może niektórych to śmieszy… Ale to nie jest śmieszne, bo bez przerwy mam pisma, które wzywają mnie na świadka w różnych sprawach. Nie jest to śmieszne, ani wesołe jak się jeszcze okaże, że będę musiał jeździć za każdym razem do Choszczna… dlatego kieruje pytanie, które zostało również złożone na początku poprzedniej kadencji przez radnych opozycyjnych: ile mamy spraw, ile postępowań, jakie odszkodowania wypłacono w związku z tymi sprawami, za rozwiązane umowy?... Odcinam się od tego! Do tej pory tego nie robiłem, ale żeby postawić już kropkę nad i – proszę o przygotowanie krótkiej i zwięzłej informacji dot. tego, czy są prowadzone jakieś sprawy przez organy kontroli, np. RIO.      

 

Wrócę jeszcze do sprawy, która nas bardzo bulwersuje, a mianowicie, do sprawy tych nieszczęsnych odsetek. Już mówiłem ,że nie jesteśmy w stanie zapobiec różnego rodzaju sytuacjom, gdzie np. trzeba wypłacić jakieś kwoty odszkodowań. Dzieje się to niezależnie od nas. Nawet gdyby wszyscy radni przyjęli pod nadzór poszczególne jednostki – zawsze coś się w nich stanie. chciałbym się tylko dowiedzieć, czy jest jeden przypadek, czy jest ich więcej… Panie Januszu to jest poważna sprawa, bo chodzi tutaj o pieniądze publiczne… w ilu przypadkach, nie chodzi tylko o Starostwo wypłaciliśmy sądownie zasądzone kwoty. Mam tu na myśli np. „Szkuner”, czy MOW Renice, gdzie kwoty są znacznie wyższe. A nie wywoływało to tyle kontrowersji, co ten przypadek.

 

 

POZOSTAŁE ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-04-2011 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 22-04-2011 10:09