herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku


Wstęp

Podsumowaniem wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu jest informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2004 roku.

Na kolejnych stronach opracowania w sposób szczegółowy zaprezentowano wykonanie budżetu zarówno w ujęciu wartościowym - część tabelaryczna, jak i w ujęciu zadaniowym - część opisowa.

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o sprawozdawczość budżetową jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz na podstawie sprawozdań opisowych z realizacji zadań przedłożonych przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego.

Powiat Myśliborski w I połowie 2004 roku przeprowadził dwie znaczące inwestycje:

 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ulicy Szosowej w Barlinku, na przeprowadzenie której powiat wydatkował 585.735,25 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia został zaciągnięty kredyt inwestycyjny w wysokości 406.842,06 zł. Umowa kredytowa przewidywała, po prawidłowym wykonaniu w/w inwestycji, przyznanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej w kwocie 101.710,52 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego ocenił pozytywnie prawidłowość wykonania w/w inwestycji i przyznał dla powiatu premię w 100 %. Premia ta pomniejsza wysokość kapitału kredytu do spłaty. Inwestycja termomodernizacyjna przyniesie wymierne korzyści przy zużyciu energii cieplnej, oszczędności te wystąpią po jej przeprowadzeniu.

 • drugą inwestycją realizowaną przez Powiat Myśliborski jest remont drogi powiatowej Nr 2212Z w miejscowości Trzcinna. W I półroczu 2004 roku został wykonany I etap inwestycji, wystawiono faktury na łączną kwotę 693.337,27 zł, których płatność nastąpi w II półroczu.

Inwestycja ta jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD, wniosek o refundację z programu SAPARD został pozytywnie rozpatrzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, refundacja nastąpi w II półroczu 2004 roku i wynosić będzie 50 % poniesionych nakładów, tj. z kwoty ogółem 714.358 zł.

 1. DOCHODY

Planowane dochody na 2004 rok po zmianach stanowią kwotę - 36.272.898 zł, natomiast wykonanie dochodów w I półroczu br. wynosi 20.856.119 zł, tj. 57,5 % planu.

 1. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2004 roku wynosi 37.080.008 zł. Wykonanie w I półroczu 2004 roku ukształtowało się na poziomie 51,3 % i stanowi kwotę 19.010.434 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 -Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Ogółem na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano w I półroczu 2004 roku 6.600 zł tj. 16,5 % planu, który wynosi 40.000 zł. W ramach tych wydatków nastąpiło:

 1. wykonanie dokumentacji geodezyjnej działek pozostawionych rolnikom za zdane na Skarb Państwa gospodarstwo w celu w celu przekształcenia tych działek na własność, w kwocie 6.600 zł,

 2. pozostała kwota - 33.400 zł, będzie przeznaczona na opracowanie map numerycznych - wektorowych, opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach rolnych oraz na dalsze opracowania geodezyjne niezbędne do celów przekształceń własnościowych.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan w wysokości 243.360 zł. w I półroczu 2004 roku wydatkowano w 26,7 % tj.

w kwocie 64.936,62 zł.

plan ogółem 243.360

w tym:

wykonanie

1) 228.360 zł

ekwiwalent za zalesienia

64.936,62 zł

2) 13.000 zł

inwentaryzacja lasów nie stanowiących majątku Skarbu Państwa

-

3) 2.000 zł

zakup cechowników

-

W myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) oraz na mocy umowy pomiędzy Starostą Myśliborskim, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i złożonych dwóch wniosków kwartalnych, ARiMR przekazała kwotę w wysokości 64.936,62 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne z lat 2002 i 2003. Cała przyznana kwota została wydatkowana i przelana dla poszczególnych beneficjentów w ustawowym terminie, tj. do 10-go każdego miesiąca.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm. ) Starosta pełni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Stosownie do ust. 1 lit. a przytoczonego artykułu, Starosta na realizację tych zadań otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.000 zł.

Na mocy zawartego porozumienia z dnia 15 października 1999 roku pomiędzy Starostą a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Barlinek, Dębno i Różańsko, 50 % w/w środków za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przekazane zostanie do Nadleśnictw do 15 lipca br.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu realizuje zadania w zakresie planowania, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, obiektów mostowych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

DOCHODY

Plan

Zgodnie z uchwałą Nr 69/111/2004 z dnia 30.06.2004 roku plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu wynosi:

 1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe § 0840- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 7.527 zł

 2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe§ 0970- Przychody różne -11.495 zł

Łącznie planowane dochody 19.022 zł

Wykonanie

Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu w I półroczu 2004 roku uzyskał dochody z następujących źródeł:

 1. Sprzedaż drewna i kamienia brukowego -8.096 zł

 2. Refundacja z Funduszu Pracy w związku z prac. interwencyjnymi 2.286 zł

Łącznie kwota dochodu 10.382 zł została wykazana w sprawozdaniu RB- 27 półrocznym 2004 roku i odprowadzona na rachunek budżetu Powiatu Myśliborskiego.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 w Dziale 600 Transport i łączność Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku został zatwierdzony wysokości 2.000.000 zł.

W związku z warunkami udzielenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych -SAPARD dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie inwestycji polegającej na : „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2212Z w miejscowości Trzcinna”, gdzie beneficjentem jest Powiat Myślibórz Uchwałą Zarządu Powiatu został zmniejszony plan w rozdziale 60014 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 714.358 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku ze sprzedażą drewna i kamienia oraz otrzymaną dotacją w wysokości 5.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mysliborzu, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 69/111/2004 zwiększono plan wydatków w rozdziale 60014 § 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.527 zł, z przeznaczeniem na zakup frezarki do niwelowania pni.

Dochody uzyskane na refundację części wydatków poniesionych na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych z Powiatowego Funduszu Pracy zwiększono również plan wydatków w rozdziale 60014 § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.806 zł oraz w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.689 zł ponoszone na organizację prac interwencyjnych i publicznych.

Plan wydatków budżetowych roku 2004 na dzień 30.06.2004 roku w Dziale 600 - Transport i łączność Rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wynosi 1.309.664 zł

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za

I półrocze roku 2004.

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów) a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego wyniosły 7.443 zł.

Razem wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg wraz z

pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 307.532 zł.

Zakres prac wykonanych w I półroczu 2004 przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Obwodach Drogowych Cychry i Myślibórz:

 • zabezpieczenia nawierzchni bitumicznych - remont cząstkowy:

masą na zimno 147.7 m2 (12 ton)

masa na gorąco 32 m2 (3,2 tony)

emulsją i grysami1482 m2 ( 71 tony)

 • łącznie ustawiono nowych bądź wymieniono po odnowieniu 239 szt. znaków drogowych,

 • łącznie ustawiono nowych bądź wymieniono po odnowieniu 33 szt. pachołków trap.,

 • uzupełniono zaniżone pobocza w miejscach niebezpiecznych 1285,90 m2

 • remont chodnika 2,2 m2

 • remont nawierzchni gruntowych 202 m2

 • prace pielęgnacyjne przy drzewach 1.210 szt.

 • wycięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu 58 szt.

 • wycięto krzaki z korony drogi ( 16.417 m2),

 • wykoszono trawy:

 • ręcznie na łukach, skrzyżowaniach i przy znakach 27.259 m2

 • mechanicznie -ciągnikiem - 306.825 m2

 • zlikwidowano zastoiny wody na jezdni - miejscowa przecinka pobocza 276 szt.

 • oczyszczono i pomalowano poręcze beton. i na mostach 819 m.b.

 • malowanie słupków betonowych 67 szt.

 • oczyszczenie urządzeń odwadniających 45 szt. kratek ściekowych, 44 m ścieku

 • założenie nowych kratek ścieków -16 szt.

 • oczyszczono korytka ściekowe z trawy i piasku

 • przebicie luźnej dyliny na moście w m. Namyślin

 • ręcznie odśnieżono jezdnie na mostach, zatokach i przystankach

 • ręcznie posypano solanką miejsca szczególnie niebezpieczne

 • czyszczono nawierzchnie jezdni i pasa drogowego z połamanych gałęzi, konarów i

piasku po silnych wiatrach i opadach deszczu,

 • czyszczono i malowano słupki do znaków oraz odnawiano znaki drogowe oraz wykonano szereg innych robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.

 • prace porządkowe - plac OD Cychry

Z analizy wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia wynika, że:

 1. Paliwa zakupiono na kwotę - 23.630 zł.

 2. Narzędzia, części zamienne do maszyn i urządzeń wyniosły ok. - 21.032 zł.

 3. Piasku, grysu, żużla, emulsji i masy zakupiono na kwotę ok. - 16.834 zł.

 4. Zakup prasy i publikacji fachowych wyniósł ok. - 4.639 zł.

 5. Koszt materiałów biurowych to ok. - 2.110 zł.

Razem wydatki w § 4210 wyniosły 68.245 zł.

Wydatki poniesione na energię elektryczną i cieplną oraz wodę i ścieki wyniosły 8.508 zł.

Na remonty maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów wydatkowano 3.711 zł.

Remont cząstkowy emulsją i grysami przeprowadzony na odcinkach dróg:

 • Dargomyśl-Cychry

 • Cychry -Krześnica

 • Namyślin -Kaleńsko

 • Reczyce -Gudzisz

 • Troszyn - Smolnica - Grzymiradz - Dębno

 • Ławy - Barlinek

 • Staw -Karsko

 • Karsko -droga woj. Nr 151

 • Karko - Łubianka wyniósł 20.544 zł.

Łącznie wykonanie § 4270 wyniosło 24.255 zł.

Przeprowadzono badania profilaktyczne 4 pracowników na kwotę 170 zł.

W zakresie utrzymania dróg powiatowych zlecono i wykonano:

 1. Punktowe odwodnienie korpusu drogowego drogi Nr 2117Z koło Myśliborzyc -5.292 zł.

 2. Opracowanie przeglądu mostów w miejscowościach Głazów, Giżyn, Kruszwin oraz Sitno -17.080 zł.

 3. Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach powiatowych wyniosła - 23.380 zł:

Wycinka drzew 21 szt.:

- Giżyn

 • Karsko

 • Barlinek

 • Płonno

 • Nawrocko

 • Dalsze

 • Dyszno

 • Cychry

 • Krzynka

Podcinka drzew -140 szt.

 • Giżyn

 • Karsko

 • Gudzisz

 • Dolsk

 • Warnice

Redukcja koron-92 szt.drzew

4. Usługi ładowania, kopania, transportu związanego z utrzymaniem dróg wyniosły - 7.613 zł.

 1. Zimowe utrzymanie dróg w roku kalendarzowym 2004 wyniosło - 39.480 zł.

 2. Badania techniczne pojazdów kosztowały - 1.357 zł.

 3. Pozostałe usługi (w tym: pocztowe, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne) - 14.939 zł.

 4. Prowizje bankowe wyniosły - 875 zł.

 5. Dzierżawa pomieszczeń - 3.074 zł.

Łącznie wydatki w § 4300 wyniosły - 113.090 zł.

Podróże służbowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu kosztowały - 599 zł.

Ubezpieczenia pojazdów kosztowało 625 zł.

Na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano zgodnie z terminami kwotę 11.669 zł.

Podatku od nieruchomości za 2004 r. zapłacono zgodnie z deklaracją 6.577 zł.

Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 7.732 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano Modernizację drogi Nr 1556Z w m. Derczewo - (II-etap zakończono) 329.668 zł.

Łącznie wykonanie planu wydatków zgodnie ze sprawozdaniem RB-28 półrocznym 2004 roku wyniosło 886.113 zł , co stanowi 67,66% wykonania rocznego planu wydatków 2004 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogólną kwotę zaplanowanych wydatków budżetowych w rozdziale 70005 stanowi przyznana dotacja na zadania zlecone w kwocie 18.000 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 16.500 zł, wykonanie wynosi 939 zł, tj. 2,7% planu.

plan

wykonanie

%

Zadania zlecone

18.000 zł.

805 zł

4,5

Zadania własne

16.500 zł.

134 zł.

0,8

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Dotacja

Plan

Wykonanie

Zadania zlecone

17.900 zł.

793 zł.

Zadania własne

15.300 zł.

0 zł.

Dotacja ta została wykorzystana na opracowanie wycen nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

§4430 - Różne opłaty i składki

Dotacja

Plan

Wykonanie

Zadania zlecone

100 zł.

12 zł.

Zadania własne

1.200 zł.

134 zł.

Dotacja została wykorzystana na założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości będące własnością powiatu myśliborskiego i koszty sądowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do powierzonych zadań należą w szczególności :

   1. prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego

teren Powiatu Myśliborskiego

   1. koordynacja i kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych i

przekazanych do zasobu Ośrodka

   1. obsługa Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji

   2. sprzedaż map,innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego

   1. obsługa programów komputerowych ,,OŚRODEK” ,,EWMAPA” ,,BANK OSNÓW”

W I półroczu 2004 roku wykonano następujące zadania:

   1. udostępnianie materiałów do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz

obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych w systemie ,,OŚRODEK”

- udostępniono i obsłużono 880 zgłoszeń.

   1. udostępnianie map gospodarczych i mapy numerycznej do wykonania prac

geodezyjnych i kartograficznych - udostępniono 1520 map i wyrysów z mapy

analogowej i numerycznej.

   1. udostępnianie współrzędnych, rzędnych i opisów topograficznych punktów osnowy

poziomej i wysokościowej - udostępniono 2160 punktów.

   1. poświadczenie zgodności opracowań geodezyjnych i kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie - poświadczono 3350 dokumentów.

   2. obsługa Zespołu Uzgadniania Dokumentacji - obsłużono 72 uzgodnionych projektów.

   3. obsługa mapy numerycznej oraz jej bieżąca aktualizacja w systemie ,,EWMAPA” -wprowadzono 1230 działek.

   4. koordynacja i kontrola zgłoszonych i zdanych operatów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - skontrolowano 620 operatów.

Do wykonywania tych zadań Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnia 6 osób.

Za wyżej wymienione prace wystawiono 1357 faktur na łączną wartość 199.815zł, co stanowi dochód Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Założony plan wydatków ogółem w tym rozdziale to kwota 227.000 zł, wykonanie stanowi kwotę 125.482 zł tj. 55,3 % planu.

Do wykonania powyższych zadań w I półroczu 2004 roku otrzymano następujące środki:

- na zadania z zakresu administracji rządowej - 38.502 zł.

- na zadania własne - 86.980 zł.

Razem: 125.482 zł.

Środki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne - 103.151 zł, oraz na wydatki rzeczowe 22.331 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XX/149/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartograficznej w Myśliborzu, jednostka została zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2004 roku, a zadania przekazano do realizacji w strukturach Starostwa do Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W rozdziale tym przyznana dotacja w kwocie 77.000 zł wykonana została w wys. 38.502 zł, tj. 50 % przez Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i wykorzystana jest na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 32.000 zł wydatkowano w 0,00 %. Dotacja ta zostanie wydatkowana na opracowanie map numerycznych - wektorowych w II półroczu 2004 roku.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to element administracji zespolonej. Realizuje on zadania z zakresu administracji rządowej. Do głównych zadań inspektoratu należy: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, likwidowanie skutków samowoli budowlanej, prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie jego właściwości.

Plan wydatków ogółem

140.329 zł.

Wykonanie ogółem

61.929 zł.

Zadania własne

21.000 zł.

Zadania własne

4.557 zł.

Zadania zlecone

119.329 zł.

Zadania zlecone

57.372 zł.

co stanowi 44,1 % zaplanowanych wydatków ogółem.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 300 zł, na przewóz zwłok z miejsc publicznych powiatu myśliborskiego do prosektorium. Plan wykonano w 0,00 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki budżetowe z zakresu administracji rządowej na rok 2004 stanowią kwotę 440.630 zł w tym:

plan

wykonanie

- zlecone

159.000 zł

71.094 zł

- własne

281.630 zł

123.039 zł

ogółem

440.630 zł

194.133 zł

W planie wydatków uwzględniono kwotę przyznanej dotacji w wysokości 4.672,00 zł, na realizacje zadań powierzonych z zakresu budownictwa dla gmin Barlinek i Dębno.

Na dzień 30 czerwca 2004 roku w rozdziale tym wydatkowano zaplanowaną kwotę 4.672 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu wydatków. Całość zadań w tym rozdziale wykonywana jest przez 13,25 etatów.

Realizacja poszczególnych zadań za

I półrocze br.:

Lp.

Rodzaj wydatków

kwota

1.

wynagrodzenia osobowe pracowników

+ pochodne od wynagrodzeń

zlecone

własne

67.739 zł.

114.306 zł.

2.

wydatki rzeczowe

zlecone

3.355 zł.

własne

4.061 zł.

3.

dotacja dla gmin : Barlinek , Dębno

własne

4.672,00 zł.

Na wynagrodzenia 13,25 etatu pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem 182.045 zł tj.44,1% w tym 21.875 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok dla 11 pracowników .

Realizowane zadania w tym rozdziale obejmują sprawy geodezji i gospodarki nieruchomościami , budownictwa oraz ochrony środowiska.

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan wydatków na działalność Rady powiatu na 2004 rok wynosi 230.944 zł. Na dzień 30 czerwca wykonano kwotę 91.533 zł, co stanowi 39,6 % planu. Wydatkowane środki obejmowały wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych do miesiąca maja, koszty podróży służbowych krajowych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowo telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Starostwa Powiatowego w 2004 roku przyjęta do budżetu stanowi kwotę 3.656.697 zł.

W I półroczu br. wydatkowano 1.549.123 zł , co stanowi 42,4% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

1.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

744.286 zł

2.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

114.684 zł

3.

Składki na ZUS

146.257 zł

4.

Składki na FP

20.801 zł

5.

Wydatki rzeczowe

511.696 zł

6.

Wydatki majątkowe

11.400 zł

Fundusz wynagrodzeń osobowych za I półrocze 2004 r wykonano w kwocie 744.286 zł na 52,5 etatu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok zostało wypłacone dla 52 pracowników starostwa .

Pozostałą kwotę w wysokości 511.696 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez starostwo.

W okresie sprawozdawczym środki na zakupy inwestycyjne wykorzystano w 71,3% na plan 16.000,-zł wydatkowano kwotę 11.400,- zł na zakup oprogramowania serwerowego Microsoft.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Przyznaną kwotę w wysokości 26.000 zł, w tym 2.000 zł na badania specjalistyczne poborowych, w I półroczu 2004 roku wydatkowano w kwocie 25.870 zł, tj. 99,5 % na przeprowadzenie poboru w 2004 roku. Środki przeznaczone były na wypłaty należnego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Poborowej, Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz średniego personelu medycznego, na pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty podróży członków komisji oraz koszty podróży poborowych kierowanych na badania specjalistyczne.

Pozostałą kwotę w wysokości 130 zł. odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jako niewykorzystaną na badania specjalistyczne poborowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach promocji powiatu myśliborskiego w 2004 roku w rozdziale 75095 zaplanowane wydatki stanowią kwotę 16.200 zł. Środki te zostały wydatkowane w I półroczu na łączną kwotę 6.777 zł, z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe i usługi:

 • w związku z uroczystym podpisaniem porozumienia o wzajemnej współpracy między Powiatem Myśliborskim a Powiatem Märkisch-Oderland, które miało miejsce w dniu 30 kwietnia 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu zlecono:

 • wykonanie okolicznościowych herbów Powiatu Myśliborskiego (rygrafów),

 • wykonanie okolicznościowych okładek na Akty Partnerstwa,

 • realizację filmu dokumentalnego dotyczącego spotkania przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego i Powiatu Märkisch-Oderland,

 • wykonanie okolicznościowych zdjęć,

 • zlecono wykonanie okolicznościowego grawertonu z okazji uroczystego otwarcia nowo rozbudowanej Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dębnie,

 • zlecono usługę hotelową w związku z udziałem w obchodach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, które odbyły się w Barlinku w dniu 30 kwietnia 2004 roku,

 • zlecono wykonanie okolicznościowego grawertonu w związku z uroczystościami związanymi z otwarciem nowego zakładu produkcyjnego BARLINEK S.A.

 • zlecono zorganizowanie i obsługę stoiska Powiatu Myśliborskiego na targach turystycznych „Market Tour” w Szczecinie organizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki,

 • zlecono przygotowanie konsumpcji w związku ze spotkaniem przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego i Powiatu Märkisch-Oderland dotyczącym uzgodnienia kierunków i płaszczyzn wzajemnej współpracy między powiatami,

 • zlecono wykonanie promocyjnych długopisów z nadrukiem „Powiat Myśliborski”,

 • zakupiono upominek dla Królowej Puszczy Barlineckiej.

Plan wykonano w 41,8 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Z budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę łącznie w wys. 1.688.119 zł tj. 54,7 % planu wydatków na zadania wykonywane przez tę jednostkę, który wynosi 3.086.000 zł. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, świadczenia i odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i uznaniowe, pochodne od wynagrodzeń - 1.181.976 zł tj. 38,3 % planu,

 • wydatki rzeczowe - 506.143 zł tj. 16,4 % planu.

Środki rzeczowe przeznaczono głównie na płatności kosztów stałych (woda, energia, wywóz śmieci, przesyłki pocztowe i inne)- stanowią one kwotę 60.286 zł.

Do wydatków rzeczowych zalicza się również świadczenia dla funkcjonariuszy (dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu, równoważnik za remont, równoważnik pieniężny z zamian za umundurowanie, przejazd na koszt MSW, pomoc mieszkaniowa, delegacje dla osób uczących się w szkołach pożarniczych - 287.209 zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 158.648 zł, środki te przeznaczono na: opał, materiały pędne, naprawy pojazdów bojowych, zakup umundurowania i sprzętu, dokonano remontu dachu i centralnego ogrzewania.

Występuje zobowiązanie w stosunku do pracowników w wysokości 17.315 (równoważnik za remont lokalu), płatność na dzień 30 czerwca 2004 roku. Nie wypłacono ze względu na brak środków finansowych, a zostaną wypłacone w najbliższym terminie.

Wydatki rzeczowe stanowią ponad sześćdziesiąt procent zaplanowanych środków na te wydatki w roku bieżącym, gdyż większość świadczeń, które przysługują zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej powinny być wypłacone w I półroczu br.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł, celem doposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego m. in. na:

- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem,

- radiostację,

- fax.

Wykonanie w I półroczu wynosi 0,00 % planu, plan zostanie wykonany w II półroczu 2004 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym plan wynosi 131.451 zł, natomiast wykonanie w pierwszym półroczu 2004 roku stanowi kwotę 24.254 zł, tj. 18,45 % ogólnego planu wydatków.

Z rozdziału tego dokonywane są płatności odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów: kredytu obrotowego 1.200.000 zł zaciągniętego w związku z występującym niedoborem środków w budżecie na 2003 rok oraz kredytu inwestycyjnego na przedsięwzięcie - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ulicy Szosowej w Barlinku w kwocie 406.842,06 zł.

W I półroczu 2004 roku zostały zapłacone odsetki w kwocie 20.803 zł, od kredytu obrotowego 1.200.000 zł. w dwóch kwartalnych ratach, natomiast spłata kapitału rozpocznie się od marca 2005 roku, w ratach kwartalnych wynoszących - 33.333 zł.

Spłata odsetek od kredytu termomodernizacyjnego następuje od dnia jego uruchomienia tj. od 20 maja 2004 roku, odsetki płacone są w ratach miesięcznych.

Do dnia 30 czerwca 2004 roku powiat dokonał płatności odsetek na kwotę 1.500 zł, natomiast na obsługę - prowizje bankowe wydano 1.951 zł. Spłata kapitału kredytu nastąpi w II kwartale - od sierpnia 2004 roku w ratach miesięcznych. Kwota kapitału została pomniejszona o premię termomodernizacyjna przyznaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 101.710,52 zł, w związku z tym kapitał do spłaty wynosi 305.131,54 zł (w ratach miesięcznych tj. 111 rat po 2.724 zł oraz ostatnia rata w wysokości 2767,54 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe z założonego planu 200.000 zł. w ciągu I półrocza 2004 roku rozdysponowano kwotę 169.438 zł, co stanowi 84,7 % planu, w II półroczu do rozdysponowania pozostało 30.562 zł.

  1. kwotę 7.067 zł przeznaczono:

   • na przewóz zwłok z miejsc publicznych z terenu powiatu myśliborskiego do prosektorium - 300 zł,

   • zabezpieczono na opracowanie projektów podziału nieruchomości, które zostały zajęte pod drogi do dnia 31.12.1998r, a w chwili obecnej stanowią własność osób fizycznych -2.800 zł,

   • na zabezpieczenie w budżecie Starostwa kwoty 1.251 zł w związku z koniecznością zapłacenia prowizji bankowych od kredytu termomodernizacyjnego,

   • na zabezpieczenie kosztów pobytu dwóch wolontariuszy z Holandii w Domu Dziecka w Dębnie - 2.716 zł..

 1. kwota 4.880 zł została przeznaczona na:

 • audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Zachodniej w Dębnie - 4.270 zł,

 • audyt energetyczny modernizacji źródła ciepła w Domu Dziecka w Barlinku - 610 zł.

  1. kwotę 32.391 zł przeznaczono na modernizację węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu.

  2. kwotę 6.100 zł, kwotę tą przeznaczono na:

  • dokumentację projektową robót adaptacyjno- remontowych internatu na pomieszczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie -1.000 zł.,

  • salę dydaktyczną do nauki języków obcych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - 3.000 zł,

  • przyznano dla Domu Dziecka w Dębnie kwotę 2.100 zł na zakup pralki.

   1. kwotę 119.000 zł rozdysponowano na:

   • koszty związane z pobytem wolontariuszy w Domu Dziecka w Dębnie -4.000 zł,

   • na wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, energię cieplną oraz na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia powiatu -100.000 zł,

   • uzupełnienie środków na remont internatu przy ul. Piłsudskiego w Dębnie - 15.000 zł..

   Dział 801 - Oświata i wychowania

   W dalszym ciągu finansowanie zadań oświatowych oparte jest o subwencję oświatową. Przydzielona wstępna kwota subwencji oświatowej na 2004 rok zamknęła się sumą 14.804.085 zł. Przygotowane przez poszczególne jednostki oświatowe plany finansowe dostosowane były do w/w kwoty. Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji tj. 14.608.004 zł, dokonano korekty w planach wydatków poszczególnych szkół i placówek. Otrzymana na 2004 rok kwota subwencji oświatowej zawiera dodatkowe zadania, których nie było w 2003 roku. W kwocie subwencji znalazły się środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (743 zł na jedną osobę), środki na dodatki i premie dla pracodawców, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu uczniów szkół zawodowych, środki na prowadzenie placówki resocjalizacyjnej, jaką jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach oraz środki na waloryzację płac dla pracowników oświaty. Na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie plan środków wg uchwały budżetowej wynosił 11.305.356 zł. plan po sześciu miesiącach to kwota 11.419.118 zł i został zrealizowany przez szkoły w 56,1 %. Należy zaznaczyć, że szkoły w minionym okresie nie posiadały pełnego pokrycia w środkach finansowych na wydatki rzeczowe. Dlatego też w paragrafach 4300, 4210, 4260, 4410, 4440 plan został zrealizowany w granicach 75 % i więcej. Brak pełnego zabezpieczenia finansowego, spowodowało że nie wypłacono należnej waloryzacji płac dla wszystkich grup pracowników oświaty w terminie. Również w realizacji § 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nastąpiły trudności, gdyż szkoły nie mogły dokonać w ustawowym terminie odpisów, wobec faktu braków w budżecie.

   Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

   Na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczono kwotę 4.006.628 zł. Plan na koniec czerwca to kwota 4.802.365 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 57,3 %.

   Największe wydatki wystąpiły w paragrafach 4210, 4260, 4300, 4410, ze względu, iż plan wydatków nie zabezpieczał potrzeb poszczególnych placówek, które zostały wykazane w przedłożonych planach finansowych. Trudności w tym dziale występują już w fazie podziału subwencji oświatowej, ze względu na ilość placówek wychowania pozaszkolnego. Mimo daleko idących oszczędności w paragrafach rzeczowych oraz w wydatkach osobowych, konieczne jest zabezpieczenie podstawowych wydatków dla tych jednostek.

   Nie realizowano wydatków w rozdziale 85417 szkolne schronisko młodzieżowe, ze względu na ich okres funkcjonowania (lipiec - sierpień).

   Realizacja wydatków w rozdziale 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 2.441 zł tj. 16 %. Wynika to z cyklu kształcenia w uczelniach i ośrodkach doskonalenia (podział na semestry) i obciążenie wydatkami następne półrocze.

   Dział 851 - Ochrona zdrowia

   Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

   W rozdziale tym na podstawie porozumienia z dnia 4 lutego 2004 roku, przyznana została kwota dla Szpitala Powiatowego w Dębnie w wysokości 30.000 zł. Środki uzyskane są z budżetu Miasta i Gminy Dębno z przeznaczeniem na modernizację głównych wejść budynku A i B z likwidacją barier architektonicznych. Finansowanie powyższego zadania nastąpi w II półroczu br.

   Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

   Ogółem plan stanowi kwotę 1.447.000 zł, wykonanie 474.517 zł, tj. 33 %.

   Zadanie dotyczyło w części opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Plan w wysokości 1.391.000 zł. został zrealizowany w 38,28% przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu.

   Wysokość przekazanej dotacji w okresie od I - VI/2004r. - 456.893 zł.

   Wykorzystanie dotacji:

   - składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130 - 456.881

   - prowizje bankowe § 4300 - 12

   RAZEM: 456.893

   Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

   W/w kwota dotacji umożliwiła opłacenie składki zdrowotnej za m-c XII/2003. tj. 72.237 zł (zobowiązania na dzień 01.01.2004r), oraz za okres od I - V/2004r. Nie została uregulowana składka za m-c VI/2004r. w kwocie 74.650 zł. Co stanowi zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2004r. - termin realizacji zobowiązania upływa z dniem 15.07.2004 r.

   W drugiej części zadanie obejmowało opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (domy dziecka, wychowanków w MOW w Renicach), realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Otrzymane środki na ten cel w wys. 56.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem placówek w kwocie 17.624 zł, co stanowi 31,5 % planu, pozostała kwota w wysokości 1.633 zł została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zaspokojeniem zapotrzebowania na w/w zadanie.

   Dział 852 - Pomoc społeczna

   Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

   Ogółem plan po zmianach wynosi 2.650.666 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.413.996 zł, tj. 53 %.

   z tego:

   Dom Dziecka w Barlinku

     1. Plan dochodów budżetowych na rok bieżący wynosi 6.500 zł, natomiast wykonanie za I kwartał stanowi kwotę 2.090 zł, tj. 32 % planu dochodów.

   Odpłatność obowiązkowa rodziców biologicznych jest regulowana jedynie przez cztery osoby, co stanowi wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2004 roku. Natomiast pozostałe rodziny zobowiązane do odpłatności obowiązkowej pomimo wielokrotnych wezwań do dzisiaj nie wpłaciły żadnej kwoty. Sporządzone i dostarczone do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze prawdopodobnie nie będą możliwe do wyegzekwowania ze względu na ubóstwo tych rodzin. Są to rodziny zadłużone z tytułów komunalnych i innych, natomiast nasze zobowiązania są kolejnymi.

     1. Plan wydatków budżetowych wynosi 837.970 zł, wykonanie stanowi 61 % planu i stanowi kwotę 508.231,45 zł.

     2. plan

      wykonanie

      %

      płace z pochodnymi

      674.391 zł.

      372.175 zł.

      55

      wydatki rzeczowe

      163.579 zł.

      136.056 zł.

      83

      Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe pokryły koszty utrzymania Domu Dziecka tj: wypłacone kieszonkowe, usamodzielnienie jednego wychowanka i kontynuacja nauki, opłaty za węgiel, środki czystości, materiały kancelaryjne, aktualizacja programów, olej napędowy i inne materiały do samochodu, zakup lekarstw dla wychowanków, materiały gospodarcze i inne związane z działalnością Domu.

      Jednocześnie informujemy, że znacznie wzrosły ceny art. spożywczych w stosunku do 2003 roku. Stawka żywieniowa w I półroczu br. wynosiła 6,30 zł. Brak środków w tym paragrafie uniemożliwi żywienie wychowanków.

      Przekroczenie wydatków budżetowych 11 % nie jest spowodowane wynikiem złej gospodarki finansowej placówki. Znając ogólną trudną sytuację dom pozyskuje środki specjalne od sponsorów na ściśle określone cele. Do końca czerwca pozyskano ponad 10.000 zł, środki te umożliwiły dokonanie niezbędnych, pilnych remontów oraz zakupu materiałów remontowych, środków czystości i innych.

      Dom Dziecka w Dębnie

      W pierwszym półroczu 2004 roku palcówka zrealizowała dochody w wysokości 4.767 zł, co w stosunku rocznym do planu wynosi 79,44 %.

      Główne źródła dochodów budżetowych to:

      plan

      wykonanie

      1.

      Wpływy z tytułu czynszu

      2.761 zł.

      2.199 zł.

      79,65 %

      2.

      Odpłatność za pobyt wychowanków

      zaległości z tego tytułu wynoszą - 21.427,73 zł.

      3.240 zł.

      2.080 zł.

      64,20%

      3.

      Dochody z różnych dochodów realizowanych jako dochody ponadplanowe powstałe z refundacji wynagrodzeń prze Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. wypłaconych dla absolwentów za m-c grudzień 2003 roku

      0 zł

      488 zł.

      Roczny plan wydatków w rozdziale 85201 wynosi 1.794.256 zł,

      Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu br. zamknęło się kwotą 905.155 zł, co stanowi 50 % rocznego budżetu, w tym zobowiązania wynoszą 6.978 zł.

      Z powyższej analizy wynika, iż ogólne wykorzystanie przyznanych środków budżetowych jest zgodne z przyznanym planem.

      plan

      wykonanie

      %

      Płace i pochodne

      1.136.885 zł.

      605.364 zł.

      53,2

      Wydatki rzeczowe

      657.371 zł.

      299.791 zł.

      45,6

      Dom Dziecka realizuje głównie wydatki w zakresie wyżywienia wychowanków, zakupu niezbędnych artykułów szkolnych, odzieży, środków czystości, leków, przejazdów wychowanków, opłat za energię elektryczną, cieplną i dostawę wody.

      Przedstawiona realizacja wydatków rzeczowych za I półrocze 2004 roku wynosi ogółem 45,6 % wykonania w stosunku do planu rocznego.

      Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

      Dom Pomocy Społecznej opiera swoją działalność na planie jednostkowym dochodów i wydatków budżetowych - uwzględniającym niezbędne potrzeby do funkcjonowania jednostki.

      Roczny plan dochodów stanowi kwotę 970.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2004 roku wynosi - 478.965 zł, tj. 49,4 % planu.

      Dochodami jednostki są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

      Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w miesiącu czerwcu br. przedstawia się następująco:

      • plan wydatków budżetowych wynosi - 4.222.813zł.

      w tym:

      - dotacja celowa na zadania własne

      - 2.842.324zł.

      - środki własne powiatu

      - 391.000zł.

      - dochody własne

      - 970.000zł.

      - inne (wpływy z ZUS)

      - 19.489zł.

      • wykonanie za I półrocze wynosi - 2.019.974 zł, tj. 47,8% rocznego planu.

      w tym:

      - wynagrodzenia osobowe

      - 1.198.647zł.

      - pochodne od wynagrodzeń

      - 220.950zł.

      - wydatki rzeczowe

      - 600.377zł.

      Dom Pomocy społecznej w I półroczu otrzymał środki w wysokości - 2.029.382zł.

      plan

      otrzymano

      % wykonania

      - dotacja celowa

      2.842.324zł.

      1.461.608zł.

      51,42

      - środki własne powiatu

      391.000zł.

      157.517zł.

      40,28

      - dochody własne

      970.000zł.

      390.768zł.

      40,20

      - inne (zwrot wpływów z ZUS)

      19.489zł.

      19.489zł.

      100,00

      4.222.813 zł.

      2.029.382 zł.

      48

      Z dotacji celowej pokryto wydatki osobowe z pochodnymi w wysokości 1.419.597 zł natomiast ze środków własnych powiatu oraz dochodów własnych pokryto wydatki rzeczowe.

      Należy zaznaczyć, że Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu otrzymał dodatkowe środki finansowe od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 130.324 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie średniej wojewódzkiej kwoty dotacji na 2004 rok w kwocie 90.324 zł oraz 40.000 zł na remont dachu i elewacji II pawilonu Domu Pomocy Społecznej.

      Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

      Na rodziny zastępcze w 2004 roku zaplanowano środki w wysokości 815.378 zł, natomiast wykonanie na I półrocze wyniosło 469.937 zł, co stanowi 57,6 % planu. W rozdziale tym wystąpiły również zobowiązania w kwocie 32.580 zł.

      Aktualnie w naszym powiecie jest 98 dzieci umieszczonych w 79 rodzinach, pięćdziesięciu trzech pełnoletnich wychowanków rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych pobierających świadczenie na kontynuację nauki. Planuje się w bieżącym roku 7 usamodzielnień w formie gotówkowej oraz 25 w formie rzeczowej.

      Od miesiąca marca zmniejszyliśmy wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o 30%. Dzięki otrzymanym środkom z rezerwy budżetu państwa wyrównaliśmy zobowiązania dla rodzin za miesiące marzec i kwiecień. Od maja nadal wypłacamy świadczenia w niepełnej wysokości.

      Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

      Plan na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy straży pożarnej stanowi kwotę 16.607zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2004 roku wynosi 2.819 zł, tj. 17% planu.

      Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

      W budżecie powiatu plan środków na zasiłki dla funkcjonariuszy straży pożarnej stanowi kwotę 5.393 zł, wykonanie planu w I półroczu wynosi 5.390 zł, tj. 99 % planu.

      Miesięcznie wypłacano:

      • 34 zasiłki rodzinne dla 14 rodzin,

      • 3 zasiłki pielęgnacyjne dla 3 rodzin.

      Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

      Plan na 2004 r. w rozdziale 85218 stanowi kwotę 201.766 zł, natomiast wykonanie w

      I półroczu wyniosło 133.824 zł, tj 66,3 % planu

      W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 8 osób na 7 i

      Metadane - wyciąg z rejestru zmian

      Akcja Osoba Data
      Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-09-2004 14:28
      Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2004
      Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2004 14:28