herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO na 2005 rok


1. PODSTAWA PRAWNA

Konstrukcja projektu budżetu na rok 2005 oparta została o następujące akty prawne, które regulują gospodarkę finansową powiatu:

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2) ustawa z 13 listopada 2003 roku, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1996),

3) ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku, o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

2. WPROWADZENIE

Projekt BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO na 2005 rok opracowany został w oparciu o projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów przesłany do Powiatu zgodnie z:

 • pismem Nr ST4-4820/783/2004 otrzymanym dnia 13 października 2004 roku

- o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej

- planowanej na 2005 rok wpłacie do budżetu państwa,

- o wstępnie prognozowanej na 2005 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu,

 • pismem FB.1-3010/22a/2004 otrzymanym dnia 20 października 2004 r. Wojewody Zachodniopomorskiego informującego o wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej: bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień, o wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania własne bieżące powiatu, jak również o wstępnie ustalonych na 2005 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat, a związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

W 2005 roku powiaty nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że taka zaliczka mogła być przyznana 2004 roku. W związku z tym, zachodzi konieczność zapewnienia przez powiat w swoim budżecie środków, które umożliwią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 roku

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2005 rok Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2005 rok.

Ostateczne wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, jak i na zadania własne bieżące powiatów, zostaną podane w terminie określonym w art.89 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Kwoty zawarte w powyższych zawiadomieniach są jedynie wielkościami informacyjnymi, bowiem mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2005.

3. DOCHODY POWIATU - INFORMACJA OPISOWA.

Dochody projektu budżetu powiatu zostały wstępnie zaplanowane w oparciu o wstępne wielkości kwot części subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej), dotacji celowych z budżetu państwa opracowanych przez Ministerstwo Finansów, przy włączeniu prognozowanych dochodów własnych powiatu (m.in. z tytułu czynszów za wynajem, dzierżawę lokali i mieszkań oraz innych dochodów z majątku powiatu, z opłat komunikacyjnych, które stanowią znaczną część dochodów budżetu powiatu, z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i rodziców biologicznych dzieci w domach dziecka oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień.

Planowana kwota dochodów budżetu powiatu - 37.286.844 zł

Dotacje: - 7.751.800 zł.

w tym:

 • na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.164.900 zł

 • na zadania własne - 2.585.000 zł.

 • dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - 1.900 zł.

rządowej na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej

 • subwencja ogólna - 21.079.166 zł

w tym:

- część wyrównawcza - 2.268.213 zł

z tego:

1)kwota podstawowa - 1.622.683 zł

2)kwota uzupełniająca - 645.530 zł

-część równoważąca - 1.664.314 zł

-część oświatowa - 17.146.639 zł

 • dotacje związane z realizacją zadań z zakresu - 1.405.670 zł. właściwości powiatu na podstawie porozumień

 • dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach - 3.769.578 zł

z podatku dochodowego od osób fizycznych /10,25%/

 • dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach - 150.000 zł

z podatku dochodowego od osób prawnych od podat-

ników tego podatku, posiadających siedzibę na

obszarze powiatu / 1,40 %/

 • dochody własne powiatu realizowane przez podległe - 3.130.630 zł.

jednostki oraz Starostwo Powiatowe

w tym:

- odpłatność pensjonariuszy DPS - 900.000 zł

- odpłatność rodziców biologicznych dzieci w placów - 6.300 zł

kach opiek.-wychowawczych

- opłaty komunikacyjne - 1.330.000 zł

- za karty wędkarskie - 900 zł

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu - 3.310 zł

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

-25% (dotychczas 5%) dochodów z tytułu gospodaro- - 83.000 zł

wania mieniem Skarbu Państwa ,- odsetki, - 20.000 zł.

- dochody z majątku powiatu - 261.417 zł.

(czynsze, dzierżawy i inne),

- dochody od jednostek. - 250.583 zł.

- środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie

- 142.000 zł.

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 133.120 zł.

(pomoc materialna dla uczniów)

Na 2005 rok zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna została określona wg następującej klasyfikacji.

Powiat będzie otrzymywał subwencję ogólną składającą się z części:

 • wyrównawczej,

 • równoważącej,

 • oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Różnice te wyrównane będą w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część równoważąca subwencji ogólnej.

Ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat, odpowiednio gmin i powiatów.

Część równoważącą otrzymają powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Od 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów jest określana ustawowo.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Sposób podziału subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

W planowanych na 2005 rok kwotach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały między innymi środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,

- dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,

Określona w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok część oświatowa subwencji ogólnej - po odjęciu 0,6 % rezerwy (dotychczas 1%) co stanowi kwotę 155.502.666 zł, została podzielona między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

W kwocie części oświatowej przyznanej powiatowi uwzględniona została: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2005 rok określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004r. (EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych GUS.

Przyjęte przez Ministra Finansów wskaźniki przy opracowywaniu projektu budżetu na 2005 rok tj.:

 • prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 103,0 %,

 • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynoszący 103,0 %,

 • składka na Fundusz Pracy plan w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

zostały częściowo zastosowane w projekcie budżetu powiatu na 2005 roku, ze względu na niedostosowanie budżetu w działach: oświata, edukacyjna opieka wychowawcza i opieka społeczna.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok przedstawione zostały wielkości kwot planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ogółem w poszczególnych działach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Projekt budżetu na 2005 rok, co obrazuje powyższy załącznik, jest projektem budżetu deficytowego.

Na konstrukcję budżetu deficytowego ma wpływ przystąpienie do realizacji zadań wymienionych w pkt Nr 5. części opisowej Projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego, w powiązaniu z możliwością pozyskania środków unijnych, lecz wymogiem jest 100 % zabezpieczenie środków własnych.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej obrazuje dochody powiatu na 2005 rok, według źródeł w ujęciu do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowe.

 1. Wydatki Powiatu- informacja opisowa

Ogółem na wydatki w projekcie budżetu na 2005 rok - zaplanowana wstępnie kwota wynosi:

47.486.844 zł.

1) 010 -Rolnictwo i Łowiectwo

Wstępny plan wydatków w tym dziale wynosi 73.000 zł.

z czego dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej skierowana jest na

prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na wykonanie map numerycznych na trasach wiejskich i opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek pozostawionych rolnikom w dożywotnie użytkowanie.

2) 020 - Leśnictwo

Realizację zadań w tym dziale prowadzi Starostwo Powiatowe łącznie na kwotę 149.000 zł.

 • własne - nadzór nad lasami, środki w wysokości 5.000 zł. przeznacza na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwom: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko, zgodnie z Porozumieniem z dnia 15 października 1999 r. Przy łącznej wielkości nadzorowanych lasów wynoszącej 333 ha, koszt nadzoru wynosi średnio 12 zł za 1 ha.

 • Zgodnie z zwartym porozumieniem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przekazanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, dla 18 właścicieli mających prawo do miesięcznych ekwiwalentów zgodnie z wydanymi decyzjami 142.000 zł

(dotyczy zalesiania)

 • kwota 2.000 zł, wynikająca z ustawowego obowiązku starosty (ustawa o lasach) do nadzoru nad lasami nie stanowiącymi majątku Skarbu Państwa, w tym zakupu materiałów niezbędnych bo wykonywania w/w zadania.

3) 600 - Transport i Łączność

Głównymi zadaniami tego działu są funkcjonowanie, utrzymanie i modernizacja dróg powiatowych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wstępny plan wydatków został określony w wysokości - 6.568.600 zł.

Na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę w wysokości 976.739 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 556.398zł. i na wydatki rzeczowe zaplanowano środki w kwocie 420.341 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.591.861 zł. natomiast jednostką realizującą to zadanie jest Starostwo Powiatowe.

Wydatki majątkowe szczegółowo opisane są w pkt. 5. części opisowej Projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego.

 1. 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Starostwo Powiatowe realizuje zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami :

Na powyższe zadanie otrzymano środki w wysokości 14.000 zł. z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia należności za wieczyste użytkowanie oraz będą prowadzone zadania związane z wyceną majątku przeznaczonego do sprzedaży.

Na zadania własne w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 19.000 zł.

5) 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym ujęte zostały:

przyznana dotacja na zadania zlecone w kwocie 66.000 zł. /rozdz.71013/ na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 • środki w wysokości 27.000 zł./rozdz.71014/ z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne:

 • regulacja stanów prawnych dróg powiatowych,

 • opracowanie map numerycznych w miastach

 • oraz środki w wysokości łącznej 168.858 zł /rozdz.71015/, z czego na prowadzenie zadań z zakresu nadzoru budowlanego wykonywanych przez jednostkę budżetową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu :

-zadania zlecone 121.900 zł.

-zadania własne / środki własne powiatu/ 46.958 zł.

6) 750 Administracja Publiczna

 • Wydatki budżetowe Starostwa Powiatowego.

Projekt wydatków budżetowych na 2005 rok w dziale 750 - Administracja publiczna obejmuje realizację podstawowych zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu. Kwota wydatków w tym dziale wynosi ogółem 4.591.756 złotych Planowana kwota wydatków na 2005 rok dotyczy niżej wymienionych rozdziałów:

Plan na 2005 rok

__________________

1) 75011 - Urzędy Wojewódzkie 650.569,-

w tym środki własne 500.569,-

2) 75019 - Rada Powiatu 235.303,-

3) 75020 - Starostwa Powiatowe 3.647.984,-

4) 75045 - Komisje Poborowe 22.900,-

5) 75095 - Pozostała działalność 35.000,-

Otrzymana kwota dotacji z budżetu wojewody w wysokości 172.900 złotych (rozdz.75011 i rozdz.75045) przeznaczona została na realizację zadań rządowych w zakresie ewidencji gruntów i gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska i finansów w wysokości 150.000 złotych i 22.900 złotych na przeprowadzenie poboru w 2005 roku.

W wyniku niskiej kwoty dotacji na realizację zadań rządowych 150.000 zł., zachodzi konieczność dofinansowania w/w zadań ze środków własnych w wysokości 500.569 złotych, co stanowi łącznie kwotę 650.569 złotych (rozdz.75011). Kwota ta obejmuje fundusz płac ze wszystkimi składnikami, pochodne od wynagrodzeń 553.373 zł., wydatki rzeczowe 97.196 zł.

W rozdziale 75019 - Rady powiatów wydatki ogółem wynoszą 235.303 złotych. Kwota ta obejmuje diety radnych w wysokości 213.195 złotych, wydatki rzeczowe w kwocie 22.108 zł.

W planie wydatków budżetowych w rozdziale Starostwo Powiatowe w projekcie budżetu na 2005 rok uwzględniono rzeczywiste potrzeby na bieżącą realizację podstawowych zadań w wysokości 3.647.984 zł.

W ustalonym planie wydatków, fundusz wynagrodzeń ze wszystkimi składnikami, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pochodne od wynagrodzeń przyjęto w wysokości 2.215.882 zł. Pozostała kwota planowanych wydatków obejmuje wydatki rzeczowe w kwocie 1.229.845złotych w tym diety członków Zarządu w wysokości 58.140 zł.

Na zakupy majątkowe przyjęto kwotę 202.257 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzeń biurowych w szczególności zestawów komputerowych i oprogramowania.

W rozdziale 75045 - Komisje poborowe przyznaną w kwocie 22.900 zł. rozdysponowano na wynagrodzenia komisji lekarskiej, badania specjalistyczne poborowych i wynagrodzenia pisarzy w wysokości 21.000 złotych łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń pisarzy. Pozostałą kwotę w wysokości 1.900 złotych przeznaczono na zakup materiałów biurowych, opłaty za wynajem lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji poborowej.

Do rozdziału 75095 - Pozostała działalność zaplanowano kwotę w wysokości 35.000 złotych z przeznaczeniem na promocję powiatu 34.800 złotych, oraz dofinansowanie akcji „sztuczne serce” 1.200 złotych na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

7) 752 Obrona Narodowa

75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1.000 zł.

zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

8) 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowana została wysokość środków na bieżącą działalność jednostki administracji zespolonej:

tj. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - 3.333.000 zł, w tym 100.000 złotych na wydatki inwestycyjne.

/rozdz.75411/

9) 757 Obsługa Długu Publicznego

W dziale tym na 2005 rok zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów, obligacji w wysokości:

2.320.400 zł.

w tym:

 1. spłaty rat kredytów z odsetkami

w tym:

 1. kredyt Termomodernizacja (406.842,06) - 56.225 zł.

 2. kredyt 1.200.000 zł na wydatki bieżące - 231.083 zł

 3. planowany kredyt (3.000.000zł) - 237.900 zł.

 4. emisja obligacji - 62.000 zł.

2. potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami - 1.733.192 zł.

10) 758 Różne Rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została kwota rezerwy ogólnej w wysokości 200.000 zł.

na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego 2005.

 1. 801 - Oświata i Wychowanie

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 19.058.786 złotych

Na dzień 31 grudnia 2004 roku na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonuje 5 zespołów szkół Ponadgimnazjalnych, 3 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, dom wczasów dziecięcych, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Zwiększyła się liczba szkół niepublicznych na prawach publicznych. Szkoły te zgodnie z ustawą o systemie oświaty będą dotowane z budżetu powiatu.

Pozorny wzrost subwencji oświatowej do kwoty 17.146.639 zł. nie zaspokaja potrzeb wszystkich szkół i placówek. Kwota subwencji wystarcza na osobowy fundusz płac i pochodne, natomiast brak jest pokrycia wydatków rzeczowych. Duża ilość obiektów oświatowych wymagających remontu a przede wszystkim termoizolacji powoduje konieczność emisji obligacji, zaciągnięcia kredytów.

Wydatki skalkulowane są zgodnie z subwencją i dochodami jednostek.

Liczba uczniów

w szkołach publicznych i niepublicznych na dzień 30.09.2004r.

wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.

szkoła

80102

80111

80120

80123

80130

Razem

Szkoły podstawowe specjalne

Gimnazja specjalne

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Szkoły Zawodowe

Młodzieżowe

Dla dorosłych

Młodzieżowe

Dla dorosłych

1.

ZSP Nr 1 Barlinek

-

-

487

-

88

282

56

913

2.

ZSP Nr 2 Barlinek

-

-

-

-

210

171

62

443

3.

ZSP Nr 1 Dębno

-

-

368

-

135

243

23

769

4.

ZS Smolnica

-

-

34

-

40

136

-

210

5.

ZSP Nr 2 Myślibórz

-

-

312

39

103

102

-

556

6.

ZSP Nr 3 Myślibórz

-

-

31

-

108

415

-

554

7.

ZS MOW Renice

15

69

-

-

-

-

-

84

8.

Lic. Ogól. Stow. Ośw. Dębno

-

-

29

-

-

-

-

29

9.

SOSW TPD Myślibórz

17

8

-

-

-

-

-

25

10.

„KONSUL” Barlinek

-

-

-

67

-

-

61

128

„KONSUL” Dębno

-

-

-

64

-

-

49

113

11.

„DELTA” Myślibórz

-

-

-

-

-

-

26

26

12.

„Talent-Promocja-Postęp” Barlinek

-

-

-

-

-

-

27

27

Razem:

32

77

1261

170

684

1349

304

3.877

Środki subwencji oświatowej rozdysponowano na szkoły i placówki oświatowe publiczne w kwocie 15.795.913 zł, jak i na szkoły i placówki niepubliczne w kwocie 1.350.726 zł.

Różnica pomiędzy kwotą subwencji a rzeczywistymi potrzebami jednostek oświatowych w kwocie 1.998.447 złotych zostanie pokryta ze środków pochodzących z kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2005 roku jak i z emitowanych przez Powiat Myśliborski obligacji.

W rozdziale 80130 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.379.100 zł, wydatki te są szczegółowo przedstawione w pkt. 5 części opisowej Projektu Budżetu Powiatu Myśliborskiego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku - wydatki majątkowe w kwocie 168.000 zł. (stała opłata c.o.).

12) 851 Ochrona Zdrowia

W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne zaplanowano środki w kwocie 100.000 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie mienia powiatowego.

SP ZOZ w Barlinku 50.000 zł.

SP ZOZ w Dębnie 50.000 zł.

W rozdziale 85156 realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 • środki w wysokości 1.282.000 zł. przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( na dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 37.000 zł.) i Powiatowy Urząd Pracy (dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.245.000 zł.).

13) 852 Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne Powiatu:

 1. placówki opiekuńczo wychowawcze (rozdz.85201)

  • Dom Dziecka w Barlinku - 750.000 zł.

  • Dom Dziecka w Dębnie - 1.760.000 zł.

Na które została skierowana kwota łącznie w wysokości 3.299.453 zł jako środki na zadania własne tzn. wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.518.602 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 991.398 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 538.671 zł, na utrzymanie wychowanków pochodzących z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem naszego powiatu - dotacja w kwocie 380.000 zł oraz 158.671 zł na usamodzielnienia rzeczowe wychowanków.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne (remont domów dziecka), inwestycja ta będzie realizowana przez starostwo.

 1. Dom Pomocy Społecznej (rozdz.85202) w Myśliborzu, gdzie skierowana kwota

jako dotacja na zadania własne w wysokości 3.682.375 zł. Wydatki bieżące DPS stanowią: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.483.500 zł oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami wykonywanymi przez placówkę w kwocie 1.198.875 zł.

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu (dział 85218) realizuje zadania o szerokim zakresie pomocy społecznej, lecz środki z dotacji nie zabezpieczą bieżącej działalności , na 2005r. wstępny plan wydatków 270.000 zł. jako środki własne Powiatu (od 2004 r. zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są zadaniami własnymi).

PCPR realizuje zadania dotyczące:

  • rodzin zastępczych (rozdz.85204), na które skierowano wstępnie

1.107.683 zł,

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania (rozdział 85212) z tytułu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wstępny plan wydatków wynosi 10.000 zł

14) 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje również zadania dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 66.000 zł. (realizowane przez PCPR 38.671 zł. i Starostwo 27.329 zł.), jest to zbyt mała kwota do samodzielnego funkcjonowania Zespołu do spraw orzekania w Powiecie, stąd przeznaczono środki własne Powiatu w wysokości 14.902 zł.

 2. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na prowadzenie działalności otrzymał kwotę 977.731 zł, na wydatki bieżące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 804.327 zł. oraz na wydatki rzeczowe 173.404 zł.

15) 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan wydatków w tym dziale stanowi kwota 52.000 zł., która przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowo-Gminnej Biblioteki (20.000 zł.) jak również na dofinansowanie imprez kulturalnych na terenie powiatu, a które zostały ujęte w Powiatowym Kalendarzu Imprez Kulturalnych (32.000 zł.)

16) 926 Kultura Fizyczna i Sport

Środki zaplanowane w wysokości 34.300 zł na sport i kulturę fizyczną przeznaczone są na realizację Kalendarza Zawodów Sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych.

5. INWESTYCJE

Zaplanowane na 2005 rok nakłady inwestycyjne w wys. 7.524.000 zł. dotyczą wydatków inwestycyjnych na zadania:

 • własne (stała opłata ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku) w kwocie 168.000 zł.

 • własne (realizowane przez Starostwo Powiatowe):

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w kwocie 5.591.861 zł.

- dotyczącym modernizacji dróg publicznych powiatowych, zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

 • modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w m. Trzcinna - 1.391.861 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych w kwocie 349.357,- zł oraz środków pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 1.024.504 zł.

 • przebudowa ul. Szosowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1576Z w Barlinku. Na

wykonanie inwestycji zaplanowano środki w wysokości 2.000.000 zł z czego udział własny wyniesie 700.000 zł a 1.300.000 zł zostanie pozyskanych ze środków Unii Europejskiej.

 • modernizacja drogi powiatowej Nr 1418Z w Dębnie - 2.000.000 zł. Zadanie inwestycyjne sfinansowane zostanie ze środków własnych w kwocie 500.000 zł oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 1.500.000 zł.

 • remont dwóch mostów w ciągu drogi Nr 2142Z w m. Namyślin - 200.000 zł zostanie

sfinansowany przy udziale środków własnych na kwotę 50.000 zł i ze środków Unii Europejskiej 150.000 zł.

W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w kwocie 1.211.100 zł.

W rozdziale 80130 (Szkoły zawodowe) zaplanowana została realizacja trzech zadań inwestycyjnych na kwotę. t.j.:

 • termomodernizacja i modernizacja budynków ZSP Nr 2 przy ul. Za Bramką 5 w Myśliborzu w zakresie ocieplenia, wymiany pokrycia dachowego oraz modernizacji sali gimnastycznej na kwotę 504.100 zł. Zadanie w części zostanie sfinansowane z budżetu powiatu w wysokości 194.510,- zł, a pozostała część - 312.542 zł z funduszy strukturalnych U.E.

 • termomodernizacja i modernizacja budynków ZSP Nr 1 przy ul. Zachodniej w Dębnie w zakresie ocieplenia oraz modernizacji sali gimnastycznej - 377.000,- zł. Sfinansowanie zadania nastąpi ze środków własnych w kwocie 75.400,- zł oraz ze środków unijnych w kwocie 304.600,- zł.

 • modernizacja boiska ZSP Nr 1 w Dębnie - 330.000,- zł. Część środków (90.000,- zł) na zrealizowanie modernizacji pokryje gmina Dębno a pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu powiatu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

w kwocie 250.782 zł.

W rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - planuje się realizację dwóch zadań w kwocie:

 • tremomodernizacja budynku Domu Dziecka na kwotę 192.382 zł, z czego środki własne wynoszą 38.476 zł z środki pomocowe 153.906 zł.

 • modernizacja źródła ciepła w zakresie wymiany pieca oraz instalacji c.o. w budynku Domu Dziecka w Barlinku na kwotę 58.400,- zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w 50% pokryte zostaną z innych źródeł (WFOŚ, U.E.).

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w kwocie 202.257 zł.

W rozdziale 75020 (Starostwo Powiatowe) zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych w kwocie 146.257 zł która zostanie sfinansowana z budżetu powiatu oraz 56.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne.

 • zlecone:

w rozdziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • plan przychodów - 102.000 zł

 • plan wydatków - 85.000 zł.

Fundusz tworzony w oparciu o wpływy pochodzące z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska, wpływów za składowanie odpadów oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączeniu.

Środki specjalne prowadzone przez podległe jednostki budżetowe Powiatu

stanowią:

 • łącznie plan przychodów - 442 898 zł

 • łącznie plan wydatków - 442 325 zł.

z tego:

1) dz.600 - Transport i Łączność

rozdz. 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

przy planie rocznym 35.000 zł.

Dysponentem w/w środków jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu.

2) dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

przy planie rocznym 36.000 zł.

Dysponentem w/w środków jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.

3) dz.852 - Pomoc Społeczna

rozdz.85202 - Domy Pomocy Społecznej

przy planie rocznym 110.400 zł.

Dysponentem w/w środków jest Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

4) dz. 854

rozdz.85410 - Internaty i Bursy Szkolne

w tym:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Barlinku

 • Przy rocznym planie - 13.161 zł.

 1. Zespół Szkół w Smolnicy

 • Przy rocznym planie 117.934

5) rozdz. 85411 - Domy wczasów dziecięcych

przy rocznym planie:132.475 zł.

Dysponentem w/w środków jest Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

6) dz. 854 -

rozdz. 85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

przy planie rocznym 3.850 zł.

Dysponentem w/w środków jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w załączeniu.

Gospodarstwo pomocnicze - warsztaty szkolne.

Działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Barlinku.

Podstawową działalnością gospodarstwa pomocniczego jest praktyczna nauka zawodu uczniów oraz świadczenie usług diagnostycznych.

Przychody w wysokości 645.000 zł. planuje uzyskać z tytułu czynszów i dzierżaw hali, opłat za kurs nauki jazdy, diagnostyki samochodów oraz ze sprzedaży świadczonych usług.

Wydatki w wysokości 645.000 zł. planuje skierować na wynagrodzenia i pochodne - 285.850 zł. i kwotę 324.905 zł. na m.in. zakup energii elektrycznej, zakup usług oraz zakupy rzeczowe oraz 39.700 zł. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy zlecenia)

Plan przychodów i wydatków w załączeniu.

INFORMACJA

o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872) Wojewoda Zachodniopomorski decyzjami potwierdził nabycie z mocy prawa przez powiat myśliborski następujące mienie Skarbu Państwa.

Według stanu na dzień 1.01.2000 roku było to mienie następujących jednostek:

w zł.

Jednostka

Wartość gruntów

Wartość budynków

Wartość budowli

1. Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Barlinku

1.426.419

3.689.750

562.253

2. Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Dębnie

303.070

4.403.701,96

338.865,38

3. Dom Pomocy Społecznej

w Myśliborzu

54.340

3.645.623

555.249

4. Starostwo Powiatowe - mienie byłego Urzędu Rejonowego w Myśliborzu

56.520

200.355,26

-

Łączna wartość mienia na dzień

1.01.2000 r.

1.840.349

11.939.430,22

1.456.367,38

Mienie Skarbu Państwa przejęte na własność Powiatu po dniu 1.01.2000 r.

w zł.

Jednostka

Wartość gruntów

Wartość budynków

Wartość budowli

1. Dom Dziecka w Dębnie

34.992

127.408

8.926

2. Dom Dziecka w Barlinku

77.800

158.700

-

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu

33.000

2.386.000

107.000

4. Zespół Szkół w Smolnicy

653.100

900.272

22.862

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Zachodnia w Dębnie

59.112

2.134.931,37

-

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. A. Polskiej w Myśliborzu

12.045

221.927

1.920

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku

120.300

1.562.201

401.120

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu

208.161

1.403.364

190.865

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

33.140

1.261.079,39

504.073,33

10. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Szkuner” w Myśliborzu

48.891

64.665,24

9.579,76

11. Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna w Dębnie

6.600

41.299

-

12. Dom Wczasów

Dziecięcych w Myśliborzu

11.712

279.782

14.797

13. Powiatowy Zarząd Dróg

w Myśliborzu - obwód drogowy

w Cychrach

57.828

139.245,11

-

łączna wartość mienia przejętego po 1.01.2000 r.

1.356.681

10.680.874,11

1.261.143,09

Mienie powiatowe przekazane na rzecz gmin w roku 2000 ( przychodnie, ośrodki zdrowia )

Jednostka

Wartość gruntów

Wartość budynków

Wartość budowli

z SPZOZ w Barlinku

1. Przychodnia Zdrowia w Barlinku

168.680

633.379

177.528

2. Przychodnia Zdrowia w Myśliborzu

55.630

815.565

-

3. Ośrodek Zdrowia w Nowogródku

2.080

189.143

-

przekazano ogółem

226.390

1.638.087

177.528

z SPZOZ w Dębnie

1. Przychodnia Rejonowa w Dębnie

35.180

1.614.029

-

2. Ośrodek Zdrowia w Różańsku

4.570

64.317

-

3. Ośrodek Zdrowia w Warnicach

17.410

73.677

-

4. Ośrodek Zdrowia w Boleszkowicach

1.250

197.093

-

5. Ośrodek Zdrowia w Namyślinie

3.130

98.700

-

przekazano ogółem

61.540

2.047.816

177.228

Łączna wartość mienia powiatowego przekazanego z SPZOZ w Dębnie i Barlinkuna rzecz gmin

287.930

3.685.903

177.228

Ogółem w roku 1999 i 2000 Wojewoda Zachodniopomorski przekazał decyzjami na rzecz powiatu myśliborskiego mienie o wartości:

- wartość gruntów zł - 3.197.030

- wartość budynków zł - 22.620.304,33

- wartość budowli zł - 2.717.510,47

ogólna wartość mienia - 28.534.844,80

Z mienia powiatowego Powiat Myśliborski w roku 2000 przekazał na rzecz gmin (ośrodki zdrowia, przychodnie) mienie o wartości :

- wartość gruntów - 287.930

- wartość budynków - 3.685.903

- wartość budowli - 177.228

razem 4.151.061 zł

Wartość mienia powiatowego na dzień 1 marca 2001 r. wynosił :

- wartość gruntów - 2.909.100

- wartość budynków - 18.934.401,33

- wartość budowli - 2.540.282,47

ogółem wartość mienia 24.383.783,80 zł

Wartość poszczególnych działek gruntu, budynków i budowli znajduje się w protokołach zdawczo - odbiorczych przekazania mienia powiatowi Myśliboskiemu przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych podlegających z mocy prawa przejęciu na rzecz powiatu myśliborskiego.

Zgodnie z Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXIII/175/2000 z dnia 27 września 2000 roku w sprawie : ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego, Rada Powiatu podjęła następne uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych na rzecz ich najemców dotyczą one następujących nieruchomości:

 • Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej działki nr 200/1 o powierzchni 2000 m2 położonej w Sulimierzu gmina Myślibórz oraz nieruchomości zabudowanej działki nr 37 i 369 o łącznej powierzchni 1150 m2 położonej w Dębnie przy ul. Baczewskiego 10,

 • Uchwała Nr XXVII/214/2001 z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność powiatu

- działki nr 345/2 o powierzchni 0,19 ha położonej w Renicach gmina

Myślibórz zabudowanej budynkiem 6-cio rodzinnym,

- część działki nr 431/1 o powierzchni 6,03 ha położonej w Renicach gmina

Myślibórz zabudowanej budynkiem 5-cio rodzinnym

- część działki nr 550 położonej w Barlinku o powierzchni 3,71 ha

zabudowanej budynkiem 4-ro rodzinnym

- część działki nr 372/2 położonej w Smolnicy gmina Dębno zabudowanej 2

budynkami jednorodzinnymi.

Powyższe nieruchomości zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80 % od lokali mieszkalnych za kwotę:

- Dębno ul. Baczewskiego - 5 lokali mieszkalnych

wartość budynku - 36.760 zł

wartość gruntu - 22.400 zł

- Sulimierz - 2 lokale mieszkalne

wartość lokali - 6.544 zł

wartość gruntu - 5.748 zł

- Smolnica - 2 budynki mieszkalne

wartość budynków - 11.329 zł

wartość gruntu - 12.240 zł

- Renice 2 budynki mieszkalne - 11 lokali

wartość lokali - 31.626 zł

wartość gruntu - 21.180 zł

- Barlinek ul. Szosowa 2a - 4 lokale mieszkalne

wartość lokali - 30.504 zł

wartość gruntu - 39.390 zł

Łącznie w okresie od 1 marca do dnia 31 października 2001 roku sprzedano mienie powiatowe za kwotę:

wartość lokali mieszkalnych - 116.763 zł

wartość gruntu - 100.958 zł

razem 217.721 zł

Po dokonaniu sprzedaży lokali mieszkalnych wartość mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosiła:

- wartość gruntów - 2.808.142 zł

- wartość budynków - 18.817.638,33 zł

- wartość budowli - 2.540.282,47 zł

ogółem wartość mienia 24.166.062,80 zł

W roku 2002 po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu zbyto mienie powiatowe w formie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Renicach działkę nr 431/5 o pow. 294 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym za kwotę:

- wartość gruntu - 1.130 zł

- wartość budynku - 4.242 zł

razem : 5.372 zł.

oraz dokonano przekazania w formie darowizny dla Gminy Dębno nieruchomości zabudowanej położonej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30a oznaczonej jako działka nr 3 o powierzchni 806 m2 o wartości:

- wartość gruntu - 6.800 zł

- wartość budynku - 49.600 zł

razem : 56.400 zł

Stan mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2002 roku przedstawiał się następująco:

wartość gruntów - 2.800.212 zł

wartość budynków - 18.763.796 zł

wartość budowli - 2.540.282 zł

ogółem wartość mienia - 24.104.290,80 zł

W roku 2003 po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu zbyto mienie powiatowe:

w formie nieograniczonych przetargów ustnych:

działkę nr 431/7 o pow. 107 m2 położoną w Renicach

- wartość gruntu - 460 zł

- wartość budynku - 2.450 zł

działki nr 253 i 254 o łącznej powierzchni 14.900 m2 położone w Dąbrowie

- wartość gruntu - 7.200 zł

działkę nr 89/2 o powierzchni 18.000 m2 położoną w Golenicach

- wartość gruntu - 8.500 zł

- Przekazano nieodpłatnie w formie darowizny dla Gminy Myślibórz nieruchomość po zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Myśliborzu oznaczoną jako działka nr 232/5 o powierzchni 4.015 m2 o wartości :

- wartość gruntu - 12.045 zł

- wartość budynków - 358.828 zł

- wartość budowli - 3.439 zł

W roku 2003 do końca października zbyto mienie powiatowe o łącznej wartości:

- wartość gruntów - 28.205 zł

- wartość budynków - 361.278 zł

- wartość budowli - 3.439 zł

Stan mienia powiatowego po dokonaniu sprzedaży oraz przekazaniu mienia w formie darowizny na dzień 31.12.2003 r. przedstawiał się następująco:

wartość gruntów - 2.772.007 zł

wartość budynków - 18.402.518,33 zł

wartość budowli - 2.536.843,47 zł

ogółem wartość mienia - 23.711.368,80 zł

W roku 2004 po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu zbyto mienie powiatowe:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

udział w działce nr 431/10 o pow. 1018 m2 położonej w Renicach w udziale do 263/1000 części

wartość gruntu - 1.320 zł

wartość lokalu mieszkalnego - 23.900 zł

- w trybie nieograniczonych przetargów ustnych działki niezabudowane:

działkę nr 337/1 o pow. 3,53 ha położoną w Smolnicy za kwotę - 16.185 zł

działkę nr 371/2 o pow. 10,00 ha położoną w Smolnicy za kwotę - 43.500 zł

działkę nr 338/2 o pow. 2,90 ha położoną w Smolnicy za kwotę - 13.350 zł

działkę nr 477/8 o pow. 1.133 m2 położoną w Barlinku za kwotę - 56.774 zł

działkę nr 477/9 o pow. 1.083 m2 położoną w Barlinku za kwotę - 54.512 zł

działkę nr 477/10 o pow. 966 m2 położoną w Barlinku za kwotę - 50.019 zł

działkę nr 44/3 o pow. 866 m2 położoną w Myśliborzu za kwotę - 53.226 zł

W roku 2004 do końca października zbyto mienie powiatowe o łącznej wartości:

- wartość gruntów - 288.886 zł

- wartość budynków i lokali - 23.900 zł

Jednocześnie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Zarządem Powiatu Myśliborskiego została przejęta na rzecz Powiatu Myśliborskiego nieruchomość zabudowana Skarbu Państwa w Namyślinie gmina Boleszkowice działka nr 122 o pow. 7198 m2 o wartości:

wartość gruntów - 31.820 zł

wartość budynków - 147.310 zł

Aktualny stan mienia powiatowego po dokonaniu sprzedaży oraz przejęciu mienia na rzecz powiatu myśliborskiego przedstawia się następująco:

wartość gruntów - 2.514.941 zł

wartość budynków - 18.525.928 zł

wartość budowli - 2.536.843 zł

ogółem wartość mienia - 23.577.712 zł.

INFORMACJA

o stanie majątkowym - mienie Powiatu Myśliborskiego przekazanego decyzjami Wojewody

Zachodniopomorskiego

( wartość mienia w/g protokołów zdawczo - odbiorczych )

L.p.

Wyszczególnienie

Powierz

chnia

gruntów

m2

Wartość

gruntów

Wartość

budynków

Wartość

budowli

Razem

wartość

mienia

Uwagi

1.

Wartość mienia w/g protokołów zdawczo-odbiorczych

678.118

3.197.030

22.620.304

2.717.510

28.534.844

2.

Przekazano mienie nieodpłatnie na rzecz gmin- ośrodki zdrowia, przychodnie) w 2000 r.

30.249

287.930

3.685.903

177.228

4.151.061

3.

Sprzedaż mienia w roku 2001 ( lokale i budynki mieszkalne )

12.046

100.958

116.763

-

217.721

4.

Sprzedaż mienia w 2002 r.+ darowizna

294

806

1.130

6.800

4.242

49.600

-

5.372

56.400

5.

Stan mienia powiatowego-31.12.2002r.

634.723

2.800.212

18.763.796

2.540.282

24.104.290

6.

sprzedaż mienia w 2003 r. + darowizna

33.007

4.015

16.160

12.045

2.450

358.828

-

3.439

18.610

374.312

7.

Stan mienia powiatowego - październik 2003 r.

597.701

2.772.007

18.402.518

2.536.843

23.711.368

8.

Sprzedaż w 2004 roku

20.478

288.886

23.900

-

312.786

9.

Przejęcie na rzecz powiatu mienia SP

7198

31.820

147.310

-

179.130

10

Stan mienia powiatowego październik 2004 roku

584.421

2514.941

18.525.928

2.536.843

23.577.712

34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-12-2004 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 13:09