herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 02-12-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 587/2010 znak: BOŚ.MR.7351-320/2010, udzielająca Przedsiębiorstwu Wodociągowo-Kanalizacyjne ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, oczyszczalni ścieków oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych w m. Mostkowo na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 3, 4/4, 4/138, 4/139, 4/142, 11 obręb Mostkowo.