herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 15-09-2010 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 442/2010 znak: BOŚ.MG.7351-178/2010, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o.o. 74-305 Karsko ul. Gorzowska, pozwolenia na budowę, obejmującego zmianę decyzji pozwolenia na budowę znak: AAB.TB.7351-475/2005 Nr 537/2005 z dnia 06-12-2005 r. na budowę siedliska gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi: budynek mieszkalny, budynek magazynowy z częścią socjalną, przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności 1,0 m3 na dobę i przydomową oczyszczalnią ścieków o wydajności do 5,0 m3 na dobę, ogrodzenie, drogi dojazdowe oraz zjazd z drogi powiatowej na działkę nr 763/2 w miejscowości Karsko, gm. Nowogródek Pom., na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 763/2, 702/3, 702/4 i 940 obręb Karsko, którą przeniesiono decyzją znak: AAB.TB.7351/I-15/2006 z dnia 19-05-2006r., na rzecz Farm Equipment International Sp. z o.o. z/s w Karsku.