herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 11.08.2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 371/2010r. znak: BOŚ. BK. 7351/325/2010r., udzielająca Gminie Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pom., pozwolenia na budowę, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem ich terenu, zjazdów oraz dróg dojazdowych do przepompowni oraz instalacji oświetleniowej i wewnętrznych linii zasilających przepompownie ścieków od szafki ZKP w m. Karsko,