herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 13.11.2009 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 503/2009, znak: BOŚ.MT.7351-480/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego ? Płonia ? Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek, zadanie 2.3. przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompowni PS11 przy cmentarzu z wylotem kanału DN 600 w ul. Gorzowskiej w Barlinku, działka nr 246/22, obręb nr 2, w jednostce ewidencyjnej miasto Barlinek.