herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W DĘBNIE

 

 

W oparciu o:

- ustawę z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 24 poz. 141 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 21.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 97.56.357 - tekst jednolity

   z późn. zm.),

- ustawę z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 96.67.329 – tekst 

  jednolity z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.12.2002 r. w/s szczegółowych 

  zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych

  poradni specjalistycznych (Dz. U. 2003.5.46),

- ustawę z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 21 poz. 124

  z późn. zm.)

 

ustalam co następuje:

 

PRZEPISY WSTĘPNE

 

§1. Regulamin ustala organizację i porządek wewnętrznego funkcjonowania

      zakładu pracy, którego dotyczy, w czasie pracy oraz związane z tym prawa

      i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć

      Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie reprezentowaną przez

      Dyrektora Poradni.

§3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na

      rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§4. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu                           

      z regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, 

      zaopatrzone w podpis pracownika i datę zostanie dołączone do akt osobowych.

 

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§5. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,

2. stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one

    sprzeczne z przepisami prawa lub przepisami wynikającymi ze stosunku pracy

    (umowa o pracę),

3. przestrzegać ustalonego czasu pracy,

4. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku,

5. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

    przeciwpożarowych,

6. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,

7. dbać o dobro Poradni i jej mienie,

8. przestrzegać tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,

9. przestrzegać w Poradni zasad współżycia społecznego,

10. dbać o czystość i porządek,

11. po zakończeniu godzin pracy powierzone dokumenty, materiały i pomoce

     odpowiednio zabezpieczyć, w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy

     służbowej i ochronę danych osobowych osób, których akta i materiały dotyczą,

12. poddawać się wymaganym badaniom lekarskim.

§6. Na teren Poradni nie wolno wnosić alkoholu.

§7. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie Poradni w stanie po użyciu  

      alkoholu jest zabronione.

 1. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku

     trzeźwości, bezpośredni przełożony pracownika ma obowiązek nie dopuścić go 

     do wykonywania pracy i przebywania na terenie zakładu pracy.

2. Bezpośredni przełożony ma obowiązek odsunięcia od pracy pracownika, który

    spożywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy.

3. Pracownikowi, w stosunku do którego istnieje podejrzenie lub stwierdzono

    naruszenie obowiązku trzeźwości, przysługuje na jego żądanie prawo

    przeprowadzenia badania trzeźwości. Natomiast pracownik ma obowiązek 

    poddania się badaniu, jeżeli:

a) uległ wypadkowi przy pracy i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdował 

    się wówczas w stanie nietrzeźwości,

b) zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie i zachodzi podejrzenie, że             

    przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu.

4. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli jego trzeźwości,

    przeprowadzenie takiej kontroli zleca się organom policji.

5. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół z kontroli. Protokół

    sporządza się również, gdy pracownik odmawia poddania się badaniu.

6. W razie stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu wynikiem badania, pracownik

    ma obowiązek ponieść koszty tego badania.

§8. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na terenie Poradni.

 

 

III. CZAS PRACY

 

 

§9. Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy

      lub w innym, miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i należy go

      wykorzystać w pełni na pracę zawodową.

§10. Praca w Poradni rozpoczyna się o godz. 7.00, a kończy o godz. 19.00.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00

Pracownicy pedagogiczni pracują codziennie od poniedziałku do piątku,

     w godzinach: 7.30 – 18.30, a w soboty od 8.00 – 12.00.

3.  Przebywanie w Poradni poza godzinami pracy wymaga zgłoszenia

     dyrektorowi.

 

§11.

1. Czas pracy pracowników pedagogicznych zatrudnionych w pełnym

           wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy pracownik pedagogiczny obowiązany jest realizować:

    a) bezpośrednie zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz na ich rzecz: z rodzicami,

        nauczycielami i innymi osobami w Poradni lub poza jej terenem (w rejonie 

        działania Poradni) w wymiarze 20 godzin tygodniowo,

   b) inne czynności wynikające z zadań statutowych Poradni,

   c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,

       samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

3. Godziny rozpoczęcia i kończenia pracy poszczególnych pracowników

    pedagogicznych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na ich rzecz określone

    są w harmonogramie pracy ustalanym przez Radę Pedagogiczną.

§12. Czas pracy pracowników administracyjno-ekonomicznych i obsługi nie może

        przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w rozliczeniu

        miesięcznym.

       Obowiązuje 5 – dniowy tydzień pracy. Za zgodą dyrektora dopuszcza się pracę

       w sobotę.

§13. Dopuszcza się zadaniowy czas pracy na stanowisku – główny księgowy,

        w związku ze specyfiką pracy i zakresem obowiązków.

§14. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

        ustala się indywidualnie wg umowy o pracę.

§15.

1. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu

        wolnym od pracy, przysługuje w zamian dzień wolny od pracy w innym

        terminie - w ciągu miesiąca.

2. Pracą w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych jest praca ponad

    obowiązujące w zakładzie dobowe i tygodniowe normy czasu.

    Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w przypadku:

a) konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia lub zdrowia

    ludzkiego, dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,

b) szczególnych potrzeb pracodawcy. Godziny nadliczbowe nie mogą przekraczać

    4 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.

3. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie                 

   w wysokości: 50% wynagrodzenia - za pracę w dwóch pierwszych godzinach                    

   nadliczbowych i 100% wynagrodzenia - za pracę w dalszych godzinach

   nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy,

   niedziele i święta.

§16. Obecność w pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności.

§17. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by

        w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§18. W przypadku konieczności wyjścia w czasie pracy pracownik obowiązany jest                                   

        uzyskać zgodę Dyrektora Poradni, jednocześnie pracownik wpisuje swoje

        nazwisko do książki ewidencyjnej nieobecności w czasie godzin pracy.

§19. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy,

        może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody

        przełożonego.

§20. Soboty, niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami

        wolnymi od pracy.

 

 

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

 

§21. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1. określić pracownikowi przydział czynności zgodny z treścią zawartej umowy

    o pracy,

2. zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków,

    sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz jego

    podstawowymi uprawnieniami,

3. organizować czas pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu

    pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich

    uzdolnień i kwalifikacji należytej jakości pracy,

4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu,

5. przeciwdziałać mobbingowi w pracy,

6. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne 

    szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

7. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

8. ułatwić pracownikowi podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych,

9. inspirować doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych Poradni

    w korelacji z awansem zawodowym.

 

 

V. URLOPY I ZWOLNIENIA Z PRACY

 

§22.

1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów.

    Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby

    wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu

   pracownika zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego

   rozpoczęcia.

3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody

   pracodawcy z zaznaczeniem w karcie urlopowej.

4. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy

    może być udzielony poza planem urlopów.

5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy

    wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywaniem

    ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

    urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie

    późniejszym.

6. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi

    udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

7. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał,

    gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być

    obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy

    poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu: w przypadkach znacznego wahania

   okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

8. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu „na  żądanie” w terminie przez niego

    wskazanym w wymiarze nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym.

1). Pracownik zgłasza na piśmie żądanie udzielenia urlopu bezpośredniemu

     przełożonemu oraz specjaliście do spraw kadr i płac, możliwie jak najwcześniej,

     z uwzględnieniem ust. 2).

2). Pracownik może zgłosić wykorzystywanie urlopu najpóźniej w dniu jego

     rozpoczęcia. Forma zawiadomienia jest dowolna, z tym że niezwłocznie po

     powrocie do pracy pracownik powinien potwierdzić na piśmie wykorzystanie

     urlopu „na żądanie”.

§23.

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop

    bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres

    uzgodniony między pracodawcami.

§24. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu

        bezpłatnego pracownikowi:

1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop 

    wychowawczy),

2. podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania

    pracodawcy,

3. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli

   z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika,

4. w razie innych okoliczności wynikających z tych przepisów.

§25.

1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia

    ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia

    w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona

    potrzeba takiego zwolnienia.

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi

    przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.

    Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§26. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas

        obejmujący:

1. 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu

    i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub

    macochy,

2. 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,

    brata, teściowej, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej ma utrzymaniu

    pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§27. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat

        przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni

        z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA

      PRZECIWPOŻAROWA

 

§28. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania

        przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie

        przeciwpożarowej.

§29. Pracodawca jest obowiązany:

1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

    oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

2. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa                 

    i higieny pracy,

3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki

    pracy,

4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.

§30. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu

        wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podlegają także

       szkoleniom okresowym.

 

VII. OCHRONA PRACY KOBIET

 

§31.

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych.

2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody

   zatrudniać w godzinach nadliczbowych, jak również delegować poza stałe

   miejsce pracy.

§32.

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw

    w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno

   dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na

   karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin

   dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

VIII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

 

§33. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do

        wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu,                         

       a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§34. Szczegółowe zasady wynagradzania i przyznawania dodatków określa

        regulamin wynagrodzenia.

§35.

1. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych (łącznie z dodatkiem stażowym,

    motywacyjnym, za trudne warunki pracy i funkcyjnym) płatne jest co miesiąc                

    z góry w dniu 1 każdego miesiąca.

    Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu

    następnym.

§36. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem pracowników ekonomiczno-

        administracyjnych płatne jest co miesiąc z dołu w dniu 27 każdego miesiąca.

        Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym do pracy, wynagrodzenie wypłaca się

        w dniu poprzednim.

§37. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków

       chorobowych dokonywana jest w terminie do dnia 27 następnego miesiąca.

§38. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu 

       dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac

       zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

§39.

1. Wynagrodzenie na wniosek pracownika przekazywane jest na jego rachunek

    oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto).

2. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie

    później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§40. Z wynagrodzenia ulegają potrąceniu:

       a) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

       b) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie

           należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

       c) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy,

       d) inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

 

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 

§41.

1. Dla pracowników wyróżniających się w pracy przewiduje się następujące

    nagrody i wyróżnienia:

   1) nagroda pieniężna,

   2) nagroda rzeczowa,

   3) pochwała pisemna,

   4) dyplom uznania,

   5) udzielenie pochwały wobec Rady Pedagogicznej,

   6) nagroda jubileuszowa,

   7) inne formy wynagrodzenia nie ujęte w niniejszym regulaminie a uregulowane

      odrębnymi przepisami o pracownikach oświaty i pracownikach

      samorządowych.

2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, przyznaje pracodawca na

    wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub bez takiego wniosku.

3. Pracownik może każdorazowo otrzymać więcej niż jedną nagrodę czy

    wyróżnienie.

4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt  

    osobowych pracownika.

 

X. DYSCYPLINA PRACY

 

§42. Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez

        pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja

    z powodu choroby zakaźnej,

2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez

    pracownika osobistej opieki,

3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad

    dzieckiem w wieku do lat 8,

4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,

5. konieczność wypoczynku po nocnej podroży służbowej w granicach do 8 godzin

   od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły

   odpoczynek nocny.

§43.

1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik

    powinien uprzedzić swego przełożonego.

2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie

    się do pracy.

3. W razie nie stawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić

    zakład pracy i ubiegać się o akceptację nieobecności w przewidywanym czasie

    jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później niż dniu następnym,

   osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za

   datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. W razie nieobecności w pracy w związku z:

a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją

    z  powodu choroby zakaźnej,

b) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez

    pracownika osobistej opieki pracownik jest obowiązany usprawiedliwić

    nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej

    w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia.

§44.

1. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną

    należy do pracodawcy lub osoby przez nią wyznaczonej.

2. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany

    niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

§45.

1. Za dni i godziny opuszczone bez usprawiedliwienia pracownikowi nie

    przysługuje prawo do wynagrodzenia.

2. Pracodawca potrąca pracownikowi przy najbliższej wypłacie należności za dni  

    i godziny pracy opuszczonej bez usprawiedliwienia, niezależnie od innych

    konsekwencji służbowych, które mogą być wyciągnięte w stosunku do

    pracownika.

§46. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego

        porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

        przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

1. spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez

    usprawiedliwienia,

2. stawia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu,

3. spożywa alkohol w czasie pracy,

4. wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych

    wskazówkami,

5. nie przestrzega tajemnicy służbowej,

mogą być stosowane kary:

a) kara upomnienia,

b) kara nagany,

c) inne kary nie ujęte niniejszym regulaminem a zawarte w przepisach

    o pracownikach oświaty i pracownikach samorządowych.

§47. Kary stosuje Dyrektor Poradni i zawiadamia o tym pracownika na piśmie.

        Odpis pisma składa się do akt pracownika.

§48.

1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może

    w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

2. Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie roku

    nienagannej pracy.

§49.

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości

    o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od

    dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

XII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§50. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go wyznaczony przez niego

pracownik.

§51. Dyrektor Poradni w czasie nieobecności podległego pracownika:

1. wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników Poradni.

2. w przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika

przez innych pracowników poradni zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który

podejmuje decyzję w tym zakresie.

§52. Dyrektor Poradni przyjmuje nieplanowanych interesantów codziennie

w godzinach swojej pracy.

§53. Pozostałe sprawy dotyczące funkcjonowania Poradni uregulowane są

w Statucie Poradni.

§54  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

§55 Regulamin może być zmieniany w formie aneksów.

 

Traci moc Regulamin Pracy z dnia 07.03.2003 r.

 

Regulamin ogłoszono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 06.11.2008 r.

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-11-2003 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 03-02-2015 10:24