Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko pracy - DYREKTOR PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ W DĘBNIE

 
STAROSTA MYŚLIBORSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTORA

PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNEJ W DĘBNIE

im. Stefanii Sempołowskiej

 

1.     Wymagania niezbędne:

1)     Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

2)     Ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia:

a)     na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub

b)    na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo

c)     na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

3)     Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

4)     Posiada staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego lub w placówce wsparcia dziennego,

5)     Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6)     Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)     Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8)     Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku pracy,

9)     Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z póz. zm.).

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)     Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

2)     Posiada umiejętności kierownicze tj. właściwego planowania i organizowania pracy pracowników, przekazywania celów i priorytetów pracy, egzekwowania wykonywania poleceń, motywowania pracowników,

3)   Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność,
      odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność strategicznego myślenia,

4) Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy Karta Nauczyciela,
      rozporządzenia o placówkach opiekuńczo –wychowawczych, kodeksu postępowania
      administracyjnego, przepisów o samorządzie powiatowym oraz z zakresu finansów
      publicznych,

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)     Kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)     Organizowanie pracy w Placówce Wielofunkcyjnej i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań,

3)     Wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec pracowników,

4)     Nadzorowanie przestrzegania standardów opieki i wychowania nad wychowankami w placówce,

5)     Dokonywanie oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej pracowników,

 6)     Ustalanie planu pracy placówki,

7)     Opracowywanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania,

8)     Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą jednostki,

9)     Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

        4.   Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys (CV),

2)     List motywacyjny,

3)     Dokument poświadczający wykształcenie i posiadaną specjalizację,

4)     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)     Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)     Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

7)     Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

8)     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9)     Oświadczenie o niekaralności – kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

10) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

11) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.       

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 września 2009 roku do godz.1500. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  

 

Dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej

im. Stefanii Sempołowskiej w Dębnie”

na adres:
Starostwa Powiatowego

ul. Marcinkowskiego nr 2,

74-300 Myślibórz

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

 
 

Myślibórz, dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-08-2009 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2009 14:44