Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko pracy - DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

  STAROSTA MYŚLIBORSKI
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
  DYREKTORA
  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

  1.     Wymagania niezbędne:

  1)     Obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

  2)     Kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:

  • wykształcenie wyższe, (preferowane: wyższe magisterskie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, polityka społeczna, politologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji).
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

  3)     Staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,

  4)     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  5)     Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowania opinia

  6)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

  7)     Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z póz. zm.).

   

  2.     Wymagania dodatkowe:

  1)     Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

  2)     Znajomość przepisów w zakresie o pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, samorządzie powiatowym, finansach publicznych, prawa pracy, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych,

  3)   Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność,
        odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność strategicznego myślenia,

   

  3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1)     Nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

  2)     Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz z zakresu pomocy społecznej,

  3)     Współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej,

  4)     Współdziałanie z organami samorządowymi oraz z innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej na terenie powiatu,

  5)     Sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie określonymi przepisami,

  6)     Opracowywanie programów i planów działania w zakresie należącym do jednostki,

  7)     Przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań.

      

          4.   Wymagane dokumenty:

  1)     Życiorys (CV),

  2)      List motywacyjny,

  3)     Dokument poświadczający wykształcenie i posiadaną specjalizację,

  4)     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  5)     Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6)     Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

  7)     Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  8)     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

  9)     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

  10) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

  11) Oświadczenie czy nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie za przestępstwa.

  12) Oświadczenie o niekaralności – (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

   
   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10 września 2009 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu” na adres:

                                                                    Starostwo Powiatowe

                                                                  ul. Marcinkowskiego nr 2

                                                                       74-300 Myślibórz

   

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223 poz. 1458)”.

   

  Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

   
   

  Myślibórz, dnia 24 sierpnia 2009 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-08-2009 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 24-08-2009 14:38