herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 34 w sprawie: założeń do projektów organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego, dla których powiat jest organem prowadzącym na rok szkolny 2009/2010.


ZARZĄDZENIE Nr 34 / 2009

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie: założeń do projektów organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego, dla których powiat jest organem prowadzącym na rok szkolny 2009/2010.

Na podstawie art. 31 pkt. 6a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572,Nr 273,poz 2703 i Nr 281,poz. 2781,z 2005r. Nr17, poz.141,Nr 94,poz. 788,Nr 122,poz. 1020,Nr 131,poz.1091,Nr 167, poz.1400 i Nr 249,poz. 2104,z 2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227,poz.1658 oraz z 2007r. Nr 42,poz. 273,Nr 80,poz. 542,Nr 115,poz.791 i Nr 120, poz.818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458)

zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się założenia do projektów organizacyjnych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat myśliborski jest organem prowadzącym.

§ 2.W roku szkolnym 2009/2010 liczba uczniów w oddziale wynosi:

 1. gimnazja - 27 uczniów,

 2. szkoły ponadgimnazjalne - 26 uczniów,

 3. klasy specjalne - 15 uczniów.

§ 3.Podział na grupy:

dotyczy przedmiotów: języki obce, elementy informatyki, wychowanie fizyczne, technika.

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 2. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.

Zajęcia prowadzi się w grupach liczących:

  • gimnazja do 26 uczniów bez podziału.

  • szkoły ponadgimnazjalne do 26 uczniów bez podziału,

§ 4.Nauczanie indywidualne:

 1. będzie przyznawane uczniom w oparciu o:

- orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej,

- podanie rodziców / opiekunów o przyznanie nauczania indywidualnie skierowane do dyrektora szkoły,

- pismo przewodnie dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczania indywidualnego.

* W przypadku braku kompletu dokumentów nie będzie wydawana zgoda na realizację tej formy nauczania.

b) ilość godzin przeznaczonych na nauczanie indywidualne wynosi:

  • uczniowie gimnazjum - od 10 do 12 godzin tygodniowo,

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin tygodniowo

* Podstawa prawne: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży dn. 18 września 2008 r.
Dz. U. Nr 175, poz. 1086.

§ 5.Zatrudnianie:

a) stanowiska kierownicze tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:

- jedno stanowisko kierownicze na nie mniej niż 12 oddziałów,

b) etaty wsparcia:

- biblioteka szkolna:

- normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy: 1/2 etatu w szkole liczącej do 300 uczniów i 1 etat w szkołach liczących powyżej 300 uczniów

- pedagodzy szkolni:

- 1 etat na 300 uczniów,

- psycholodzy szkolni:

- 1 etat na 300 uczniów,,

c) godziny ponadwymiarowe:

- w maksymalnym wymiarze do ? etatu,

- nauczyciele pełniący funkcje kierownicze do ? etatu zmniejszonego wymiaru zajęć ponadwymiarowych,

- zwraca się uwagę na przydział godzin ponadwymiarowych głównie stażystom i nauczycielom kontraktowym,

d) pracownicy administracji i obsługi:

  • nie zwiększamy w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w szkołach,

  • - nie zatrudniamy na stanowiskach administracji i obsługi osób pobierających świadczenia emerytalne,

- od pierwszego września 2009 roku zatrudnienie nauczycieli emerytów może nastąpić w szczególnie uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

§ 6.Dyrektorzy szkół do dnia 10 września 2009 roku przygotują i przedstawią do zatwierdzenia aneksy uwzględniające zmiany w organizacji roku szkolnego 2009/2010 wraz z planami finansowymi i prognozowanymi kalkulacjami wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-08-2009 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 19-08-2009 15:14