herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 06-08-2009r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 311/2009 znak: BOŚ.TB.7351-219/2009, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego ?Płonia? Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5, pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę ujęcia wody, w zakresie rozbiórki istniejącego budynku i budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników nadziemnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowa Dziedzina, gm. Barlinek, na działce o nr ewidencyjnym gruntu: 24/29 obręb Strąpie.