Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko pracy - GEOLOG POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE
W MYŚLIBORZU
ul. Marcinkowskiego 2
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
GEOLOG POWIATOWY
WYMIAR ZATRUDNIENIA – 1/5 ETATU
nazwa stanowiska pracy
 
  1. Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
2) Wykształcenie wyższe geologiczne,
3) Co najmniej 5 letni staż pracy,
4) Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
                   geologicznymi w przynajmniej jednej z kategorii określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
                   dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania,
                   dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia
                   kwalifikacji (Dz. U z 2006 r. Nr 124 poz. 865)
5) Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
8) Nieposzlakowana opinia.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
1) Samodzielność,
2) Komunikatywność,
3) Dokładność,
4) Sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy,
5) Indywidualne rozwiązywanie problemów,
6) Odpowiedzialność.
7) Znajomość przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne (w zakresie ochrony wód
     powierzchniowych i podziemnych), Prawo ochrony środowiska (w zakresie dotyczącym
     obowiązywania ustawy, definicji i zasad ogólnych, informacji o środowisku oraz ochrony złóż kopalin i
     powierzchni ziemi), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony
     środowiska, postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji
     celu publicznego, a także przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze (w
     zakresie dotyczącym projektowania i dokumentowania prac geologicznych), do ustawy Prawo
     budowlane (w zakresie dotyczącym rozporządzenia sprawie ustalania geotechnicznych warunków
     posadawiania obiektów budowlanych),
8) Podstawowa znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
9) Podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
      10) Podstawowa znajomość Instrukcji Kancelaryjnej dla organów powiatu,
              11)Podstawowa znajomość przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu
                   powiatowego,
      12) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
           
3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
                      pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie
                      przekraczającym 20.000 m3 z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach
                      obszarów morskich,
2) Opiniowanie udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin   
                      podstawowych określonych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
3) Dokonywanie uzgodnień przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe
                   magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
                   wyrobiskach górniczych i innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa geologicznego i
                  górniczego,
4) Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
5) Wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
                   pospolitych za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z
                   wykonywaniem zamierzonej działalności,
6) Stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,
7) Nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych
                    koncesji,
8) Wymierzanie kar prowadzącym działalność bez wymaganej koncesji lub z rażącym jej naruszeniem w
                   odniesieniu do wszystkich kopalin również tych, dla których organem koncesyjnym jest marszałek
                   województwa i minister właściwy do spraw środowiska,
9) Przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła
                   Ziemi przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
10) Opiniowanie projektów prac geologicznych w zakresie ustalonym przepisami prawa,
11) Przyjmowanie dokumentacji geologicznych, bądź żądanie uzupełnienia dokumentacji, gdy nie
                      spełnione zostały wymogi określone przepisami prawa,
12) Nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania
                     dokumentacji geologicznych,
13) Wnioskowanie do komisji kwalifikacyjnej przy ministrze właściwym do spraw środowiska oraz
                      marszałka województwa o zawieszenie uprawnień w przypadku rażącego naruszenia przepisów
                      prawa,
14) Wydawanie nakazu podmiotom wykonującym prace geologiczne – wykonania za wynagrodzeniem
                     dodatkowych prac geologicznych,     
15) Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
16) Bilansowanie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
17) Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
18) Rozporządzanie w imieniu ministra właściwego do spraw środowiska prawem do informacji
                      geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępnianie informacji geologicznej wykorzystywanej
                      nieodpłatnie,
19) Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych przed skutkami działań inwestycyjnych, w tym
                      opiniowanie lokalizacji nowych obiektów mogących mieć negatywny wpływ na wody podziemne w
                     zakresie geologii,
20)  Prowadzenie miejskiego archiwum geologicznego,
21) Składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
                      Gminy w zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,
22) Opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w
                       zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,
23) Składanie wniosków do planów i opiniowanie planów miejscowych w zakresie terenów zagrożonych
                     osuwaniem się mas ziemnych,     
24) Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu
                      publicznego w zakresie geologii.
25) Zatwierdzanie na czas oznaczony projektów hydrologicznych i geologiczno – inżynierskich,
26) W zakresie ustawy Prawo wodne – hydrogeologia - Współpraca z pracownikami wydziału BOŚ przy
                     prowadzeniu spraw w zakresie: pozwoleń wodno prawnych dla ujęć wód podziemnych, wygaśnięcia,
                     cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń wodno prawnych na ujęciu wód podziemnych, przeniesienia
                     prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, ustanowienia stref ochrony
                     bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz urządzeń pomiarowych państwowych służb
                     hydrogeologicznych,
27) W zakresie prawa ochrony środowiska - Współpraca z pracownikami wydziału BOŚ przy
                       prowadzeniu spraw w zakresie: wydawania cofania oraz orzekania o wygaśnięciu decyzji
                       nakładających obowiązek na podmioty korzystające ze środowiska w zakresie ograniczenia
                       negatywnego oddziaływania na środowisko do stanu właściwego przy wykorzystaniu wód
                       podziemnych, wydawania, cofania oraz orzekania o wygaśnięciu decyzji zobowiązujących
                       prowadzących instalacje podmiotów do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w
                       razie stwierdzenia okoliczności wskazujących negatywnego oddziaływania na środowisko przy
                       wykorzystaniu wód podziemnych.
 
 
        4.   Wymagane dokumenty:
1)     Życiorys (CV)
2)     List motywacyjny
3)     Dokument poświadczający wykształcenie wyższe,
4)     Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia,
5)     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6)     Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)     Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8)     Oświadczenie o niekaralności – kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
9)     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
            
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 08 czerwca 2009 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „GEOLOG POWIATOWY” na adres:
 
                                                                  Starostwo Powiatowe
                                                                ul. Marcinkowskiego nr 2
                                                                     74-300 Myślibórz
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458)”.
 
Dodatkowe informacje:
Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.
 
Myślibórz, dnia 27 maja  2009 roku
   
 
          Z up. Starosty
         Teresa Lewczuk
     SEKRETARZ POWIATU
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 27-05-2009 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Jakóbowska 27-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2009 14:54