herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Dotacje pozyskane w 2007 r.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT MYŚLIBORSKI ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W RAMACH PRZYZNANYCH W 2007 ROKU DOTACJI
 
Lp.
Tytuł projektu
Zakres projektu
Nazwa programu, funduszu
Wartość projektu
Przyznana dotacja
 
Wnioskodawca: Powiat Myśliborski
1.
„Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1575Z Mostkowo- Sulimierz etap II”
Projekt polegał na przebudowie odcinka drogi powiatowej o nawierzchni gruntowo- tłuczniowej na długości 2,065 km i szerokości 3,5 m. W ramach projektu wykonano i uzupełniono podbudowę oraz ułożono warstwę ścieralną z mieszanki mineralno- bitumicznej, wykonano mijanki.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
Budżet państwa.
529.325,31 zł
215.932,43 zł
Wnioskodawca: Powiat Myśliborski, realizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.
2.
„Zajęcia pozalekcyjne”
Zajęcia pozalekcyjne z następujących przedmiotów: j. polski, j. niemiecki, j. angielski, historia, biologia, chemia, matematyka, informatyka.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Budżet państwa.
28.725,78 zł
20.108,05 zł
Wnioskodawca: Powiat Myśliborski, realizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.
3.
„Ratownictwo przedmedyczne i sporty obronne- aktywizującym elementem w wychowaniu młodzieży”
Zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego i ratownictwa przedmedycznego. Celem projektu jest uzyskanie certyfikatu z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Budżet państwa.
3.650,00 zł
2.550,00 zł
4.
„Sposób na maturę”
Zajęcia pozalekcyjne z następujących przedmiotów: j. polski, historia, biologia, matematyka, geografia, języki obce, fizyka.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Budżet państwa.
36.010,00 zł
25.200,00 zł
5.
„POPRZECZKA WYŻEJ !”
Kółko metaloplastyczne dla uczniów ZSZ w zawodzie ślusarz, kółko motoryzacyjne dla uczniów ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz uczniów technikum mechanicznego.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Budżet państwa.
64.230,00 zł
41.400,00 zł
6.
„Stajemy się coraz lepsi”
Zajęcia sportowe tj.: siatkówka, koszykówka, gimnastyka, lekkoatletyka, zajęcia na siłowni.
 
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Budżet państwa.
8.380,00 zł
 
5.320,00 zł
7.
„W drodze ku dorosłości”
Warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Budżet państwa.
3.560,00 zł
1.920,00 zł
Wnioskodawca: Powiat Myśliborski, realizator Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach.
8.
Koło ogrodnicze „Pałacowy Ogrodnik”
Wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu ogrodnictwa i sadownictwa.
 
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
Budżet państwa.
2.600,00 zł
 
1.820,00 zł
9.
Warsztaty psychoedukacyjne „Czas na samodzielność”
Warsztaty dotyczące motywacji uczniów do kontynuowania nauki, wzmocnienia samooceny, zdobycie umiejętności pisania podań, cv.
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Budżet państwa.
2.600,00 zł
 
1.820,00 zł
10.
„Adaptacja i wyposażenie siłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach”
W ramach projektu zakupiono atlas wielostanowiskowy wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich.
18.484,82 zł
16.500,00 zł
Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku
11.
„Śladami patrona szkoły”
Wycieczka do Warszawy w dniach od 15.09.2007 r. do 17.09.2007 r.
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni.
Budżet państwa.
7.000,00 zł
 
7.000,00 zł
12.
„Śladami św. Wojciecha i początków Państwa Polskiego”
Wycieczka miała miejsce w dniach od 15.10.2007 r. do 16.10.2007 r.. Trasa wycieczki obejmowała: Malbork – zamek krzyżacki, Święty Gaj, Janowo Pomorskie, Kwietniewo – grody, stanowiska archeologiczne, tereny misji chrystianizacji św. Wojciecha, Gniezno – Katedra.
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni.
Budżet państwa.
4.893,00 zł
 
4.893,00 zł
Wnioskodawca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach
13.
„Tam gdzie nasi ojcowie walczyli o wolną Polskę”
Wycieczka do Gdańska w dniach od 14.10.2007 r. do 17.10. 2007 r.
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni.
Budżet państwa.
7.977,67 zł
 
7.438,00 zł
Wnioskodawca: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku
14.
„Taniec – twoja droga do sukcesu”
Zajęcia choreograficzne z Piotrem Galińskim i Sebastianem Białobrzeskim oraz udział 47 – osobowej grupy osób w VII Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Mikołajkach w terminie od 05.12.2007 do 9.12.2007
Rządowy program poprawy bezpieczeństwa w szkołach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
Budżet państwa.
45.287,00 zł
 
36.229,00 zł
Wnioskodawca: Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner”
15.
„Uprawiaj sport – będziesz wielki”
Udział 1672 uczniów z terenu Powiatu Myśliborskiego w: Festiwalu piłki nożnej Dziewcząt i Chłopców w Barlinku, festiwalu unihokeja w Dębnie, festiwalu tenisa stołowego w Dębnie i Smolnicy, festiwalu piłki koszykowej w Myśliborzu, festiwalu piłki siatkowej w Myśliborzu
Rządowy program poprawy bezpieczeństwa w szkołach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
Budżet państwa.
12.950,00 zł
10.241,00 zł
Wnioskodawca: Powiat Myśliborski
16.
Stworzenie punktów konsultacyjnych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych.
Stworzenie punktów konsultacyjnych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Mostkowie, Zespole Placówek Oświatowych w Karsku oraz w Publicznym Gimnazjum w Boleszkowicach. Celem projektu było objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich.
Rządowy program poprawy bezpieczeństwa w szkołach  „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
Budżet państwa.
 
16.190,00 zł
 
16.190,00 zł
Wnioskodawca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku
17.
„Umiejętny, zdolny, wrażliwy cechy współczesnego Europejczyka”
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla wszystkich uczestników projektu (spawacz i operator wózków) zakończonych egzaminem dającym uprawnienia zawodowe honorowane w krajach UE, przeprowadzenie konkursu metaloplastycznego.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Program Szkoła Równych Szans – Programy rozwojowe dla szkół w Województwie Zachodniopomorskim.
Europejski Fundusz Społeczny.
109.884,00 zł
 
109.884,00 zł
18.
„Przyjazna szkoła”
Celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu dziennikarstwa. W ramach projektu odbyły się wizyty w redakcjach pism, spotkania z redaktorami prasy krajowej, wyjazdy do teatru i kina dopełniające edukację kulturalną.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 2.1- Zwiększenie dostępu do edukacji- promocja kształcenia przez całe życie.
Europejski Fundusz Społeczny.
2.000,00 zł
2.000,00 zł
Wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
19.
„Planuję, działam pracuję”
Celem projektu było zwiększenie szans bezrobotnej młodzieży na integrację społeczną i zawodową. Wsparciem objęto 375 osób bezrobotnych, poprzez następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe (375 osób), pośrednictwo pracy (375 osób), szkolenia (56 osób), doradztwo oraz dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (5 osób), staże zawodowe (256 osób), zajęcia w Klubie Pracy (161 osób). Projekt realizowany był w latach 2006-2007.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1, działanie 1.2- Perspektywy dla młodzieży.
Europejski Fundusz Społeczny.
1.503.122,51 zł
1.090.816,00 zł
20.
„Uwierz w siebie bądź aktywny”
Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych poprzez udzielenie im wszechstronnego wsparcia tak, aby ułatwić im powrót na rynek pracy. Wsparciem objęto 406 osób bezrobotnych poprzez następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe (406 osób), pośrednictwo pracy (406 osób), szkolenia (162 osoby), doradztwo oraz dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (35 osób), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (166 osób), zajęcia w Klubie Pracy (180 osób). Projekt realizowano w latach 2006-2007.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1, działanie 1.3- Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
Europejski Fundusz Społeczny.
1.543.124,49 zł
1.137.900,00 zł
21.
„Naszą ideą- profesjonalizm”
Celem projektu była poprawa i wzmocnienie instytucjonalnej obsługi klientów PUP w Myśliborzu oraz podniesienie jakości ich działania. Wsparciem zostało objętych 47 pracowników PUP w Myśliborzu poprzez następujące formy wsparcia: szkolenia indywidualne i grupowe (45 osób), studia podyplomowe (12 osób). Projekt realizowano w latach 2006-2008.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1, działanie 1.1- Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.
Europejski Fundusz Społeczny.
131.398,00 zł
103.239,41 zł
22.
„Akcja Dotacja 2007”
Celem programu było wsparcie samozatrudnienia poprzez kompleksową pomoc w założeniu własnej firmy przez osoby bezrobotne. Program oparty był na następujących założeniach: szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 13 osób.
Program regionalny ustalony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego finansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa.
142.000,00 zł
142.000,00 zł
23.
„Szkolenie na życzenie”
Celem programu było zaktywizowanie osób bezrobotnych do dokonania samodzielnego wyboru szkolenia, które pozwoliłoby uzyskać kwalifikacje zwiększające szansę powrotu na rynek pracy, szczególnie zwiększenie ich możliwości uzyskania pracy w zawodach deficytowych. Szkoleniami objęto 92 osoby bezrobotne.
Program regionalny ustalony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego finansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa.
150.000,00 zł
150.000,00 zł
24.
„Droga do pracy”
Program skierowany był do instytucji partnerstwa lokalnego. Miał on na celu: wsparcie tych instytucji oraz zwiększenie ich roli w działaniach na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach programu ze szkoleń skorzystało 31 osób, w ramach robót publicznych zatrudnionych zostało 46 osób.
Program regionalny ustalony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego finansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa.
213.900,00 zł
213.900,00 zł
25.
 
„Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”
Celem projektu była aktywizacja osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników o pożądanych przez nich kwalifikacjach. Projekt obejmował następujące działania: przeprowadzenie szkoleń w zakresie nabycia umiejętności poszukiwania pracy dla 70 osób, skierowanie 72 osób do odbycia stażu zawodowego, skierowanie 24 osób do odbycia przygotowania zawodowego, przyznanie 20 osobom środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Program realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
525.100,00 zł
525.100,00 zł
26.
„Praca dla młodych- Dobry Start”
Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie postaw ułatwiających wejście oraz funkcjonowanie na rynku pracy młodzieży do 25 roku życia oraz absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Projekt obejmował następujące działania: wsparcie w formie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu, szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym- 85 osób, staże zawodowe- 48 osób, przyznanie 5 osobom jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Program realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
234.600,00 zł
234.600,00 zł
27.
„Aktywna kobieta”
Celem projektu było wyrównywanie szans zawodowych bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia, poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych metod zwalczania bezrobocia. Projekt obejmował następujące działania: przeprowadzenie przez doradców i Liderów Klubów Pracy diagnozy potrzeb, szkolenia z zakresu obsługi komputera i pozyskiwania informacji przez Internet, szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”, udzielenie 3 osobom jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Program realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
48.300,00 zł
48.300,00 zł
 
 
 
RAZEM:
5.395.292,58zł
4.172.300,89 zł
 
Kornelia Walas
Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Promocji i Współpracy Europejskiej
 
Myślibórz, dn. 05.10.2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 16-10-2008 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kornelia Walas 16-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-10-2009 08:49