Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W BARLINKU


ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” W BARLINKU

 

 

W dniach od 26.02.2008r. - 07.03.2008r. z wyłączeniem 05.03.2008r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki w okresie od 01 października 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku w zakresie:

 • uregulowań organizacyjno - prawnych,

 • gospodarki środkami pieniężnymi,

 • gospodarki rzeczowymi składnikami majątku,

 • rachunkowości i sprawozdawczości,

 • dochodów i wydatków budżetowych,

Do ustaleń kontroli w protokole podpisanym w dniu 18 kwietnia 2008 roku wniesiono zastrzeżenia, sprostowania oraz wyjaśnienia.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że kontrolowana jednostka prowadzi politykę rachunkowości zgodną z przepisami rachunkowości budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 142, poz. 1020).

Kontrolowana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694).

ZSP Nr 1 w Barlinku prowadzi gospodarkę finansową w sposób celowy oraz zgodny z planem finansowym jednostki przestrzegając art. 28 ust. 1-2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 247, poz. 1832).

W zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 78).

Jednostka przestrzega ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości.

Szkoła prowadzi gospodarkę pieniężną oraz drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z opracowaną instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

W trakcie kontroli stwierdzono także nieprawidłowości. W celu ich wyeliminowania zalecono:

 1. Dokonać technicznego (fizycznego) opomiarowania energii cieplnej w taki sposób, aby można było odczytać z urządzeń technicznych stan zużytego ciepła w poszczególnych pomieszczeniach budynków.

 2. Ponoszone koszty energii cieplnej przyporządkować do miejsca ich powstania (dotyczy kosztów c.o. jakie szkoła ponosi zamiast gospodarstwa pomocniczego).

 3. Ponoszone koszty energii elektrycznej przyporządkować do miejsca ich powstania (dotyczy kosztów energii elektrycznej jakie ponosi gospodarstwo pomocnicze zamiast szkoły).

 4. Doprowadzić do podpisania odpowiedniej umowy z dostawcą energii elektrycznej, której stroną będzie szkoła.

 5. Zweryfikować i dostosować funkcjonowanie warsztatów szkolnych w formie jaką jest gospodarstwo pomocnicze, w sposób zgodny z art. 26 ust. Ustawy
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz. 1832).

 6. Ponoszone koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych
  w szkole, a prowadzących zajęcia w gospodarstwie pomocniczym, wykazywać zgodnie z miejscem ich powstania, a tym samym zweryfikować plan finansowy jednostki względem planu finansowego gospodarstwa pomocniczego.

 7. Regulaminy organizacyjno-prawne, instrukcje oraz pozostałe akty wewnętrzne wprowadzić w życie zarządzeniem dyrektora.

 8. Uaktualnić podstawy prawne obowiązujących w jednostce regulaminów.

 9. Na dowodach zakupu (faktury) stosować przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 10. Faktury opisywać w sposób szczegółowy i dokładny oraz stanowiący
  o dokonaniu weryfikacji dokumentu przez osobę do tego upoważnioną.

 11. Dokonywać prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726
  ze zm.).

 12. Faktury łączące w sobie zakupy różne, klasyfikować zgodnie
  z poszczególnymi pozycjami faktury, w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

 13. Podjąć odpowiednie działania, które doprowadzą do właściwie ekonomicznego, zasadnego oraz zgodnego z prawem zabezpieczenia interesu szkoły wynikającego z zawartej umowy ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp (Nr 1/2010/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku).

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-09-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-03-2012 09:11