herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Regulamin szkoły


REGULAMIN SZKOŁY

I UCZEŃ MA PRAWO

 1. Do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

 2. Znać ocenę z pracy pisemnej w terminie do 2 tygodni (a z przedmiotów humanistycznych do 3 tygodni) od daty napisania pracy.

 3. Do organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 4. Do najwyżej 2 prac klasowych w tygodniu ale nie jednego dnia.

 5. Znać termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 6. Być poinformowanym o niekorzystnej ocenie klasyfikacyjnej na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 7. Do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami oraz z kryteriami ocen.

 8. Do egzaminu poprawkowego tylko z jednego przedmiotu (w uzasadnionych przypadkach z 2 przedmiotów).

 9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na poziomie zadeklarowanym przez ucznia, który zatwierdza dyrektor szkoły.

 10. Do zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi z przedmiotów na tydzień przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej i końcowej.

II UCZEŃ MA OBOWIĄZEK

 1. Dbać o honor własny i szkoły.

 2. Dbać o dobro szkoły, chronić jej mienia i używać go zgodnie z przeznaczeniem.

 3. Przestrzegać przyjętych form kulturalnego współżycia i godnie zachowywać się wobec przełożonych, starszych, koleżanek i kolegów w szkole i poza szkołą.

 4. Opanować zasób wiedzy i kształcić umiejętności określone programem nauczania.

 5. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać obowiązujących przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy.

 6. Zabrania się ulegania nałogom w szkole i na terenie szkolnym i na imprezach organizowanych przez szkołę (alkohol, palenie papierosów i inne środki odurzające).

 7. Dbać o czystość, higienę osobistą oraz estetykę swojego wyglądu, stosownie się ubierać na każdą okazję.

 8. Godnie uczestniczyć w apelach i uroczystościach szkolnych.

 9. Rzetelnie wykonywać zalecane przez samorząd uczniowski prace użyteczne (dyżury w szatni, sprzątanie terenów przyszkolnych).

 10. Poznawać, szanować i chronić środowisko człowieka, dbać o estetykę szkoły i jej otoczenie.

 11. Godnie reprezentować szkołę na olimpiadach, konkursach przedmiotowych, na zawodach sportowych i turystycznych i innych zgodnie za swoimi predyspozycjami.

 12. Zabrania się opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw bez wcześniejszego zwolnienia się u wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu (w przypadku pojedynczych godzin).

 13. Przestrzegać odrębnych zarządzeń i postanowień władz szkolnych oraz instytucji oświatowych.

III NAGRODY

Dyrektor szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczna przyznaje nagrody za:

 1. bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie,

 2. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,

 3. aktywną działalność w samorządzie uczniowskim i innych organizacjach.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą przedłożyć: wychowawca klasy, opiekun samorządu szkolnego lub inny członek Rady Pedagogicznej.

Uczniom przyznaje się następujące nagrody:

 • pochwały wobec klasy

 • pochwała wobec wszystkich uczniów szkoły na apelu lub przez radiowęzeł

 • dyplom uznania

 • nagroda książkowa

Zasady przyznawania nagród:

 1. za wyniki w nauce i zachowanie nagrody książkowe:

 • w klasach LO, LE, LZ za średnią ocen powyżej 4,5 oraz zachowanie co najmniej dobre,

 • w klasach ZSZ odpowiednio 4,0 i dobre zachowanie,

 • absolwentom - za średnią ocen z 4 lat i ocen na świadectwie maturalnym wynoszącą łącznie 8,8, ale jeżeli żadna z nich nie jest niższa niż 4,0, a zachowanie co najmniej dobre.

 1. za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe:

 • na etapie szkolnym - dyplom uznania wręczony przez wychowawców wraz ze świadectwem oraz informacja na tablicy ogłoszeń lub przez radiowęzeł dla laureatów konkursów wewnątrzszkolnych

 • na etapie powiatowym - nagroda książkowa za miejsca I - III

 • na etapie wojewódzkim - nagroda książkowa za miejsca I - X

 • na etapie centralnym - nagroda książkowa za udział

 1. za działalność społeczną:

 • w Samorządzie Uczniowskim - nagroda książkowa (decyduje opiekun)

 • w kołach zainteresowań - nagroda książkowa (decyduje opiekun)

 • za 100 % -owa frekwencję - nagroda książkowa (zgłaszają wychowawcy klas)

Wszystkie nagrody przyznawane są za miniony rok szkolny.

IV KARY

Wobec uczniów nie przestrzegających regulaminu szkolnego stosuje się następujące kary:

 1. upomnienie wobec klasy przez wychowawcę i odnotowanie w dzienniku lekcyjnym,

 2. upomnienie przez wychowawcę klasy w obecności rodzica i odnotowanie w dzienniku lekcyjnym,

 3. nagana udzielona przez dyrektora szkoły

 4. skreślenie z listy uczniów

Po zastosowaniu wyżej wymienionych kar uczeń może być skreślony z listy uczniów.

W przypadku drastycznego przekroczenia regulaminu szkolnego tj.

 • wykorzystywania materialnego,

 • poniżania i stosowania przemocy fizycznej wobec innych osób,

 • poważnego lekceważenia obowiązków szkolnych,

można pominąć kolejność kar.

Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni.

W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmiany w Regulaminie Szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-12-2003 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2003 11:26