Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na NACZELNIKA Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NACZELNIKA

w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu


1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie pedagogiczne, prawne, administracyjne, ekonomiczne,

 2. staż pracy - co najmniej 5 lat w oświacie,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,

 2. znajomość Instrukcji Kancelaryjnej dla organów powiatu,

 3. znajomość ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty,

 4. znajomość przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu powiatowego oraz organizacji szkół,

 5. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu pracy,

 6. umiejętność obsługi komputera w szczególności Word i Exel

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. czuwanie nad prawidłową organizacją pracy i sprawnym wykonywaniem zadań pracowników wydziału,

 2. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających prawidłową i terminową realizację zadań,

 3. nadzór nad sprawami związanymi z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowo - wychowawczym powiatu odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,

 4. współdziałanie z Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz innymi instytucjami, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie pełnej realizacji zadań wydziału,

 5. nadzór nad działalnością kulturalną poprzez tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury,

 6. sprawowanie nadzoru nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki,

 7. inicjowanie działań zmierzających do tworzenia odpowiednich warunków rozwoju kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, turystyki, kultury i rozrywki,

 8. nadzór nad współdziałaniem ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi itp. w celu realizacji zadań wydziału.

 9. prowadzenie nadzoru nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych i poradni psychologiczno - pedagogicznych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),

 2. List motywacyjny i koncepcja funkcjonowania oświaty w powiecie,

 3. Dokument poświadczający wykształcenie (szkoły wyższej),

 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. Oświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego ,

 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

Odnośnie przygotowania koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie istnieje możliwość wglądu do dokumentacji w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21 sierpnia 2008 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - „Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu” na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu

bez podania przyczyny.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz, dnia 05 sierpnia 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 06-08-2008 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 06-08-2008 14:31