Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu


STAROSTWO POWIATOWE

W MYŚLIBORZU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor

w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu


 1. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe,

2) Staż pracy - minimum 3 lata doświadczenia w pracy,

3) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość programu Word, systemu Windows,

2) Obsługa urządzeń biurowych, umiejętność formułowania pism urzędowych,

3) Znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu,

4) znajomość ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty.

5) znajomość przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządu
powiatowego oraz organizacji szkół.

6) Odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych Wydziału.

2) Prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 1. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją szkół i placówek.

 2. Przyjmowanie wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

 3. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 4. Obsługa pracy komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

 5. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

8) Załatwianie spraw związanych z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

9) Wydawanie skierowań do w/w ośrodków po uprzednim uzyskaniu wskazania przez
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

10) Kompletowanie niezbędnych dokumentów i wydawanie skierowań do specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych.

4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Dokument poświadczający wykształcenie (szkoły wyższej)

 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.

 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 8. Oświadczenie o niekaralności - kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 26 maja 2008 roku do godz.1500 (decyduje data wpływu do Starostwa). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektor” w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Marcinkowskiego nr 2

74-300 Myślibórz

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatmysliborski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Marcinkowskiego nr 2

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dodatkowe informacje:

Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie zatrudniona na trzymiesięczny okres próbny.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzonego testu. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (095) 747 20-21, wew. 32 lub osobiście w pokoju nr 32 lub 33.

Myślibórz, dnia 12 maja 2008 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 12-05-2008 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 12-05-2008 15:34