herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 59/110/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja – praca - sukces” złożonego w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkurs w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu.