herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 25 października 2007 do 13 listopada 2007 roku


Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

w okresie międzysesyjnym

Na posiedzeniu w dniu 25 października 2007 roku Zarząd:

1. Rozpatrzył wnioski:

a) Sekretarza Powiatu o przekazanie środków finansowych dla MOW w Renicach na realizację zadania: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Wobec przyznanej i przekazanej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotacji w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych: na realizację projektów PN.:

- Koło ogrodnicze „Pałacowy ogrodnik” (wartość projektu 2.600 zł.)

- Warsztaty psychoedukacyjne „Czas na samodzielność” (wartość projektu 2.600 zł.)

Sekretarz Powiatu wnioskuje o przekazanie dla MOW Renice - jednostki realizującej to zadanie w kwocie 800 zł., którą ujęto w złożonych w kuratorium Oświaty w szczecinie wnioskach o dofinansowanie i zabezpieczono w budżecie powiatu uchwałą nr XII/91/07 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Powiatu myśliborskiego do realizacji programów edukacyjnych.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek wyrażając zgodę na przekazanie

kwoty 800 zł. dla jednostki MOW Renice - jednostki realizującej ww. zadania.

b) Dyrektora MOS „Szkuner” o wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji

projektu PN.: „Uprawiaj sport - będziesz wielki”.

W związku z ogłoszeniem przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty konkursu

ofert na dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno -

wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego,

dyrektor MOS „Szkuner „w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na

przystąpienie Ośrodka do realizacji projektu PN.: „Uprawiaj sport - będziesz

wielki.” W ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach

„Zero tolerancji dla przemocy w szkole.”.

Program swoim zakresem będzie obejmował m. in. udział 1672 uczniów z terenu

powiatu myśliborskiego. Całkowita wartość programu stanowi kwotę 12.950 zł. w

tym wkład własny 2.709 zł.

Ze względu na konieczność wniesienia wkładu własnego Dyrektor MOS „Szkuner”

zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku zakwalifikowania przez Kuratorium

Oświaty w Szczecinie do realizacji ww. projektu będzie możliwe sfinansowanie

wkładu własnego (w całości lub części z budżetu powiatu myśliborskiego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie MOS „Szkuner” do realizacji ww.

projektu pod warunkiem, że dofinansowanie wkładu własnego będzie z budżetu

Ośrodka (z wypracowanych dochodów).

c) Wnioski Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia WPI na lata 2008 - 2013.

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

wnioskowała o następujące zmiany:

 1. w poz. 4 - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wierzbnica - termin realizacji wpisać 2008 rok,

 2. w poz. 19 - Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Dalsze - termin realizacji wpisać 2010 rok,

 3. w poz. 25 - przebudowa drogi powiatowej Dębno -Oborzany - termin wczesniejszy

 4. w poz. 55 - Docieplenie budynku Placówki Wielofunkcyjnej w dębnie - termin realizacji wpisać 2009 rok,

 5. w poz. 41 i 43 - Budowa zespołu boisk ZSP Nr 1 w Barlinku I i II etap zapisać na lata wcześniejsze: I etap - 2008 rok, II etap- 2009 rok.

 6. w poz. 44 - Przystosowanie Sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Barlinku na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej - wartość projektu wpisać kwotę 300.000 zł.

 7. w poz. 55 - Docieplenie budynku Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie - termin realizacji wpisać na 2010 rok.

Zarząd Powiatu postanowił uwzględnić ww. zadania do projektu uchwały

w sprawie przyjęcia WPI na lata 2008 - 2013.

2. Przeanalizował projekt umowy cesji dot. zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr

1575Z Mostkowo - Sulimierz II etap”.

Umowa zawarta zostanie pomiędzy Prywatnym Przedsiębiorstwem Drogowym s.c.

„DROMAX” z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, a Spółką z o.o. POLSKI ASFALT z

siedzibą we Wrocławiu i Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Starostę i

Wicestarostę Powiatu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt umowy cesji.

Na posiedzeniu w dniu 30 października 2007 roku Zarząd:

1. Rozpatrzył wnioski:

 1. Wniosek Firmy INWEST _ PROJEKT o przedłużenie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostu i jazu na rzece Myśli w miejsc. Zarzecze. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aneksowanie ostatecznego terminu umowy Nr 6/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostu i jazu na rzece Myśli w miejsc. Zarzecze w ciągu drogi powiatowej nr 2121Z Wierzbnica - Zarzecze - Myśliborzyce do 30 grudnia 2007 roku.

b) Wniosek Skarbnika Powiatu dot. kredytu długoterminowego zwartego w dniu

23.10.2006 r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a SPZOZ Szpital Powiatowy

w Dębnie. W związku z poręczeniem kredytu długoterminowego o wartości

9.000.000 zł. - umowa kredytowa Nr: CRD/23344/06 zawarta w dniu 23.10.2006

roku w Szczecinie pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a SPZOZ Szpital

Powiatowy w Dębnie oraz otrzymanym pismem znak: SPZOZ I./306/10/07 z

dnia 26 października 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych

na spłatę odsetek, poinformowała, że zgodnie z podpisanym poręczeniem istnieje

dwóch poręczycieli tj:

- powiat myśliborski do kwoty 11.000.000 PLN, tj. 72%,

- Gmina Dębno w kwocie 3.100.000 PLN, tj. 28%

Wobec powyższego odsetki powinny być podzielone na obu poręczycieli i tak:

- powiat myśliborski w kwocie 34.273,80 PLN,

- Gmina Dębno w kwocie 13.328,70 PLN.

Zarząd Powiatu postanowił zapłacić w 100% wartość odsetek wobec Raiffeisen

Bank. Jednocześnie postanowił przygotować porozumienie z Burmistrzem Gminy

Dębno nt. koncepcji spłaty odsetek wobec Banku.

2. Podjął uchwały:

a) Nr 41/80/2007 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego , zmiany w

budżecie i w układzie wykonawczym budżetu powiatu myśliborskiego na 2007 rok

oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej na 2007 rok.

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/215/2007 z dnia 15 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 469/2007 z dnia 11 października o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o łączną kwotę 61.265 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Domu Dziecka w Barlinku, z tego na:

 • modernizację i wyposażenie kuchni i zaplecza - 56.265 zł,

 • utworzenie pomieszczenia do zajęć terapeutycznych sportowych - 5.000 zł.

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/235/2007 z dnia 24 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 500/2007 z dnia 23 października 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 36.229 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (tytułu programu: Taniec - twoja droga do sukcesu).

 2. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 20.000 zł. w związku ze wzrostem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do 6% a także zwiększeniem kosztów związanych z dokształcaniem pracowników skierowanych na naukę w celu podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych i szkolnych, kursach i szkoleniach jak również zwiększeniem kosztów wyjazdów na dokształcanie.

 3. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia Nr 73/21007 zawartej w dniu 10 października 2007 roku na prowadzenie kancelarii tajnej.

 4. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na zakupy związane z obsługą Rady Powiatu, Zarządu i Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu.

 5. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 32.900 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą diet dla Radnych Powiatu oraz członów Zarządu Powiatu w związku z podjęciem uchwały Nr IV/36/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu, w której nastąpił wzrost diet w porównaniu do poprzednio obowiązującej uchwały.

 6. Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 5.000 zł. w związku z przyznaniem przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotacji dla projektu pn. „Taniec - twoja droga do sukcesu” w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” realizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku.

 7. Zawartego Porozumienia Nr 66/2007 z dnia 17 września 2007 roku pomiędzy Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim, dokonuje się przekwalifikowania wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł.

 8. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o dokonanie zwiększenia środków finansowych w kwocie 750 zł, z przeznaczeniem na wypłatę z Funduszu Zdrowotnego zapomogi zdrowotnej dla Pana Kazimierza P. emerytowanego wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

 9. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 616 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w Komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz zwrot kosztów dojazdu ekspertów.

 10. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 505 zł. z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet.

 11. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 1.890 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany oświetlenia w pomieszczeniach biurowych co wiąże się z bezpieczeństwem pracy.

 12. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej w związku ze zwiększoną ilością pomieszczeń poboru energii.

 13. Wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 1.991 zł. z przeznaczeniem na remont części silnika do statku wycieczkowego Inga oraz na zakup opału na zimę.

 14. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

 15. Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 2.479 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zawartą umową na określenie wartości gruntów Skarbu Państwa na terenie Gminy Barlinek w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

 16. Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 600 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z umową zawartą z Panem Lucjanem B. na sprawdzenie prawidłowości wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 17. Przeniesienie kwoty 104.188 zł. w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z § 6058 i § 6059 na § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się w związku z tym, iż przewidywany termin złożenia wniosków o dofinansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej przypada na I kwartał 2008 roku.

 18. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami w kwocie 40.775 zł. w związku z wygaśnięciem rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące i przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup opału na zimę, naprawę przeciekającego dachu oraz dokonaniem przeglądu instalacji elektrycznej, gazowej, kominowej, odgromowej i sprzętu p.poż.

 19. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 6.300 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych oraz zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości.

 20. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 3.322 zł. z przeznaczeniem na zakup oleji, płynów, konserwacji pojazdu, badań lekarskich nowo przyjętych pracowników, a także na zapłatę podatku od nieruchomości.

 1. Nr 41/81/2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego i w układzie

wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przeniesienia kwoty 892 zł. pomiędzy działami, tj. z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 15.000 zł. w związku ze zwiększeniem się osób korzystających ze stołówki z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

 2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 26.764 zł. uzyskanych ze sprzedaży odpadów użytkowych (6.092 zł.) oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (20.672 zł.) z przeznaczeniem na zakup ciągnika do Obwodu Drogowego w Myśliborzu.

 3. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zwiększenie dochodów o kwotę 1.070 zł. uzyskaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu jako refundację za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

 4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o odwrotne przekazanie środków w wysokości 946 zł. uzyskanych z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” jako odszkodowanie z tytułu zalania składnicy akt z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

 5. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 12.767 zł. uzyskanych za obsługę PFRON z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe tj. zakup programów do obsługi PFRON na trzy stanowiska pracy, opłaty pocztowe i podróże służbowe krajowe.

 6. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w wysokości 6.000 zł. na zadanie: „Zakup drzewek do nasadzeń przy drogach powiatowych powiatu myśliborskiego”.

 7. wniosku Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu o dofinansowanie w wysokości 1.096 zł. programu
  Pt. „Bezpieczne drogi powiatu myśliborskiego”, który wpisuje się w całości w projekt zadań publicznych realizowanych w latach 2007-2008 w ramach rządowego programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”.

c) Nr 42/82/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu

Dziecka w Barlinku. Uchwałę należało podjąć z uwagi na to, że obecny dyrektor

Domu Dziecka w Barlinku Pani Dorota Bartosiewicz złożyła wypowiedzenie umowy o

pracę z dniem 31 października br. Uchwała została podjęta z zamiarem powierzenia

pełnienia obowiązków dyrektora, a nie powierzenia stanowiska dyrektora z uwagi na

konieczność przeprowadzenia konkursu. Wobec powyższego wyżej wymienionej

proponuje się powierzenie pełnienie obowiązków dyrektora od dnia 1.11.2007 r.

natomiast powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi po wyłonieniu dyrektora w

drodze konkursu.

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada br. Zarząd:

1. Zapoznał się z informacją dot. zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie. Na dzień 30 września 2007r. stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem wynosi 23.103.003,95zł i zmniejszyły się o 1.039.784,05zł w porównaniu z miesiącem poprzednim, w tym;

 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem SPZOZ Barlinka wynoszą 7.761.580,95zł i zmniejszyły się o 1.098.299,05zł w porównaniu z miesiącem sierpniem 2007r.

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.341.423zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem poprzednim o 58.515zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.312.107,89zł i zwiększyły się o 79.090,89zł w tym:

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 391.853,89zł i zwiększyły się o 23.003,89zł w porównaniu z miesiącem poprzednim;

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.920.254zł. i zwiększyły się o 56.087zł w porównaniu z miesiącem sierpniem 2007r.

Dokonano analizy przychodów i kosztów na dzień 30.09.2007r.

W przypadku Szpitala w Barlinku ponadlimity wartość usług ponadlimitowych od 01.01.2007 do 30.09.2007 wynosi 587.620,55zł.

W szpitalu w Dębnie wartość usług ponadlimitowych na dzień 30 września 2007r wynosi 43.397zł, narastająco w skali roku - 670.904zł. Za wrzesień 2007r. SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 1.121.322,76zł, narastająco w skali roku zysk wynosi 1.154.301,62zł.

SPZOZ Dębno za wrzesień wykazuje stratę w wysokości 187.439zł, w skali roku strata wynosi 944.252zł.

2. Rozpatrzył wnioski:

a) Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o dofinansowanie wydatków

związanych z zatrudnieniem ochrony na terenie Szpitala.

Dyrektor Szpitala w Dębnie wniosek swój uzasadnił tym, że z uwagi na dużą ilość

włamań, kradzieży i aktów wandalizmu mających miejsce na terenie SPZOZ w

Dębnie koniecznym jest zatrudnienie profesjonalnej ochrony obiektów i terenu

przynajmniej w godzinach nocnych. Same tylko skutki tego rodzaju zdarzeń

generują znaczne koszty, poza tym równie ważną sprawą jest bezpieczeństwo

pracowników i pacjentów. Ochroniarz będzie fizycznie przebywał na terenie

obiektu, patrolował, a w razie potrzeby, na wezwanie personelu natychmiast

reagował w wymagających takiego postępowania sytuacjach. Miesięczny koszt

związany z zatrudnieniem takiej ochrony wynosi około 3.000 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odłożyć podjęcie decyzji ww. sprawie

po przeprowadzeniu rozmowy z dyrektorem Szpitala w Dębnie w sprawie

zatrudnienia ochrony na terenie Szpitala w Dębnie.

b) Sekretarza Powiatu o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi MOS „Szkuner”

w Myśliborzu. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach rządowego

programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach „zero tolerancji dla przemocy w

szkole” niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa Panu R. Szymczykowi -

dyrektorowi MOS „Szkuner” w Myśliborzu do reprezentowania Powiatu

myśliborskiego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją zadania PN.

„Uprawiaj sport będziesz wielki”.

Czynności związane z realizacja zadania dotyczyć będą:

- wydatkowania środków finansowych niezbędnych do realizacji ww. zadania,

- obsługi finansowo - księgowej,

- realizacji zadania z zachowaniem warunków określonych w ofercie,

- przedłożeniem do Kuratorium Oświaty w szczecinie sprawozdania finansowego i

merytorycznego z realizacji zadania oraz dokumentów finansowo - księgowych

niezbędnych do ich rozliczenia.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.

c) Naczelnika OKiS o przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami.

Naczelnik Wydziału OKiS wnioskuje o przeniesienie z rozdziału 80195 § 4300

kwoty 100 zł. na § 4170 (wynagrodzenia ekspertów biorących udział w Komisjach

egzaminacyjnych n stopień nauczyciela mianowanego).

W związku z pismem Kuratorium Oświaty w Szczecinie z dnia 15.10 br. została

zwiększona kwota dotacji na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych

nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd Powiatu

pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

d) Dyrektora DWD w Myśliborzu o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów

podyplomowych nauczyciela - wychowawcy w DWD w Myśliborzu.

Dyrektor DWD w Myśliborzu zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie

dofinansowania Pani Zyty S., nauczycielki Ośrodka, która obecnie dokształca się na

studiach podyplomowych o profilu pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.

W dniu 4.10 br. na posiedzeniu Zarządu przyznana została kwota dofinansowania

w wys. 450 zł., natomiast brakująca jest kwota 720 zł. Koszt studiów

podyplomowych wynosi 2.700 zł.

Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku, nie

wyrażając zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania studiów podyplomowych.

e) Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie dot. funkcjonowania stołówki w placówce.

Dyrektor ZSP nr 1 w Dębnie zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie

funkcjonowania stołówki w Zespole. Dotychczasowa jest działalność stanowiła

bazę głównie dla uczniów klas gastronomicznych umożliwiającą odbywanie

miesięcznych praktyk zawodowych. Dalsze utrzymywanie stołówki przy

wydawaniu 69 obiadów będzie powodowało wzrost kosztów.

Zarząd Powiatu postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie Zarządu Naczelnika

Wydziału Kontroli, który przedstawi wyniki kontroli ZSP nr 1 w Dębnie.

Wówczas Zarząd zapozna się z funkcjonowaniem stołówki i jej kosztami, po czym

podejmie decyzje dot. dalszego istnienia stołówki.

e) Dyrektora ZSP nr 2 w Myśliborzu dot. przyznania środków na pokrycie

dachu nad kuchnią i stołówką budynku przy ul. Północnej 15.

Dyrektor ZSP nr 2 w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o przyznanie środków w

kwocie 37.637,82 zł. na pokrycie dachu nad kuchnią i stołówką w budynku przy ul.

Północnej 15 w Myśliborzu, aby zapobiec dalszej degradacji obiektu w okresie

zimowym należy dokonać remontu dachu.

Zarząd Powiatu postanowił skierować wniosek do Inspektora Wydziału OR Pana

M.Szeligi o rozpoznanie sprawy i przedłożenie stosownej informacji z wizji

lokalnej budynku na kolejne posiedzenie Zarządu.

3. Zapoznał się z informacją Naczelnika Wydziału OKiS dot. kryteriów i zasad

wynajmowania sal sportowych.

Zarząd Powiatu przeanalizował przedłożone przez Naczelnika OKiS jednolite kryteria i

zasady wynajmowania sal sportowych. W wyniku dyskusji Zarząd postanowił przyjąć

następujące jednolite kryteria wynajmu sal sportowych we wszystkich szkołach

podległych Starostwu Powiatowemu:

- dorośli (grupa) - 40 zł za 1 godz.

- dzieci (grupa) - 10 zł. za 1 godz.

4. Omówił zamiar sprzedaży działki nr 182 o pow. 978m2 przy DPS w Myśliborzu.

Do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo Pana Józefa S. dotychczasowego dzierżawcy działki

Nr 182 przy ul. Celnej w Myśliborzu o sprzedaż ww. nieruchomości, którą dzierżawi od

2003 roku dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa.

Zarządu Powiatu postanowił przeznaczyć działkę Nr 182 o pow. 978m2 przy DPS w

Myśliborzu do sprzedaży po uprzednim unormowaniu prawnym.

5. Rozpatrzył skargę na Dyrektora MOW w Renicach.

Po zapoznaniu się z treścią skargi, Zarząd postanowił uruchomić procedurę zbadania

zasadności przedłożonej skargi oraz poinformować o powyższym osobę skarżącą.

6. Zapoznał się z:

a) pismem Rady Pedagogicznej w Renicach dot. godzin ponadwymiarowych.

Rada Pedagogiczna MOW w Renicach zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o

podjęcie decyzji umożliwiającej wychowawcom Ośrodka wypracowanie godzin

ponadwymiarowych w wymiarze określonym w Karcie Nauczyciela tj. do 50%

tygodniowego pensum.

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią pisma i w wyniku dyskusji postanowił

zobowiązać Naczelnika OKiS do udzielenia odpowiedzi wyjaśniającej, iż godziny

ponadwymiarowe określone są w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym Ośrodka na

rok szkolny 2007/08.

b) propozycjami do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok - I etap.

Wstępnie omówił możliwość uzyskania dochodów i proponowanych wydatków na 2008

rok.

7. Podjął uchwałę Nr 43/83/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/240/2007 z dnia 30 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 509/2007 z dnia 29 października 2007 o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 49.695 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

 • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/249/2007 z dnia 31 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 522/2007 z dnia 30 października 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 3.775 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wprowadzanych zmian organizacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu (zwiększenie zatrudnienia o 1 etat funkcjonariusza).

 • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/245/2007 z dnia 30 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 514/2007 z dnia 29 października 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

 • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.JP-3011-2/246/2007 z dnia 31 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 519/2007 z dnia 30 października 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 rok.

 • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/252/2007 z dnia 31 października 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 525/2007 z dnia 30 października 2007 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 16.190 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

 • Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 6.124 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 • Wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 6.100 zł, z przeznaczeniem na nadzór budowlany podczas prac remontowych aneksów kuchennych i pocieszeń sanitarnych w budynku Domu Dziecka w Barlinku

 • Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 4.626 zł. z przeznaczeniem na opłatę w Kancelarii Notarialnej za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Myśliborskiego.

 • Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę nagród pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Zarząd postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 35.000 zł.

 • Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 18.300 zł, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny w postaci pieca miałowego.

 • Wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 120.242 zł, z przeznaczenie na konserwację i częściową wymianę przewodów elektrycznych, odmalowanie pomieszczeń, wykonanie aneksu kuchennego w grupie I oraz na zakup inwestycyjny w postaci samochodu.

 • Decyzji Zarządu Powiatu w Myśliborzu o przyznaniu kwoty 30.000 zł, na dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku na funkcjonowanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Słoneczna Gromada” w Barlinku.

8. Zaopiniował materiały na obrady XV sesji Rady Powiatu:

a) projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu

Myśliborskiego na 2007 rok.

b) informacja dot. zimowego utrzymania dróg w powiecie myśliborskim,

Na posiedzeniu w dniu 13 listopada br. Zarząd:

1. Zapoznał się z:

a) wynikami kontroli ZSP Nr 1 w Dębnie, która wykazała nieprawne funkcjonowanie

stołówki w Zespole. Zarząd Powiatu postanowił, że szczegółowe informacje w tej

sprawie będą przedstawiane na posiedzeniach Stałych Komisji Rady.

b) informacją z przeprowadzonej wizji lokalnej dachu nad kuchnią i stołówką budynku

przy ul. Północnej 15. W dniu 9 listopada br. przeprowadzono wizję lokalną w

związku z informacją Dyrektora ZSP nr 2 w Myśliborzu na temat złego Stanuch

technicznego dachu nad kuchnią i stołówką w budynku przy ul. Północnej 15. W

udostępnionych przez pracownika szkoły pomieszczeniach stwierdzono liczne zacieki

i pęknięcia. W pomieszczeniu stołówki w kilku miejscach przecieka woda, która jest

zbierana do różnego rodzaju naczyń. W kuchni widoczny jest zaciek wielkości ok. 1 m2,

który uległ już korozji biologicznej. Widoczne także są skorodowane elementy

konstrukcji stropu.

W większości pomieszczeń widoczne są ubytki tynków na powierzchni sufitów.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie w chwili obecnej doraźnego

zabezpieczenia dachu w kwocie do 20.000 zł., natomiast kompleksowy remont dachu

powinien zostać wykonany w okresie wiosennym 2008 roku po wykonaniu

dokumentacji technicznej na przyszłą siedzibę Starostwa.

2. Omówił:

a) sprawę związaną ze skargą na Dyrektora MOW w Renicach. Po uruchomieniu procedury zbadania zasadności skargi, do Starostwa Powiatowego wpłynęły kolejne pisma w tej sprawie: Związków Zawodowych ZNP działających przy MOW w Renicach i Rady Pedagogicznej. Po zapoznaniu się z ww. pismami Zarząd Powiatu postanowił spotkać się ze wszystkimi pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach celem ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

b) projekt kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Myśliborskim na

2008 rok.

c) projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok - II etap.

Po przeanalizowaniu w całości projektu budżetu Zarząd Powiatu zaopiniował go pozytywnie, przedkładając radnym do przeanalizowania.

3. Rozpatrzył wnioski:

a) Klubu Sportowego „POGOŃ” w Barlinku o udzielenie wsparcia finansowego.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Barlinek zwraca się z uprzejma

prośbą o udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na działalność

sportowo - szkoleniową drużyn piłkarskich. Obecnie w zajęciach uczestniczy

ponad 130 zawodników z terenu gminy Barlinek. Zawodnicy biorą udział w

rozgrywkach na szczeblu całego województwa zachodniopomorskiego. Pomoc

finansowa udzielona klubowi mogła by być w ramach promocji powiatu lub w

innej formie uzgodnionej między powiatem i klubem.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek wyrażając zgodę na

przekazanie w styczniu 2008 roku środków finansowych w wys. 2.000 zł. z

promocji powiatu na zakup strojów sportowych, na którym umieszczone zostanie

herb i logo powiatu.

4. Zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu na obrady sesji w sprawie:

a) zawiadomienia Skarbnika Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia

oświadczenia lustracyjnego.

b) zawiadomienia Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia

oświadczenia lustracyjnego.

c) zmieniającą uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

d) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na

zakup paliwa w roku 2008.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-11-2007 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Sobiegraj 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2007 15:18