herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ....................... 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 215.000 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 215.000 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 215.000 zł.

§0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 215.000 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 3.501.051 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 861.259 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 861.259 zł.

§6648 - dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

o kwotę 861.259 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 17.416 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 17.416 zł.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

o kwotę 16.128 zł.

§0970- wpływy z różnych dochodów

o kwotę 1.288 zł.

dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 6.000 zł.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 6.000 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 6.000 zł.

dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 942.534 zł.

rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 914.924 zł.

§2760 - środki na uzupełnienie dochodów

o kwotę 914.924zł.

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 27.610 zł.

§0920 - pozostałe odsetki

o kwotę 391 zł.

§8120 - odsetki od pożyczek dzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

o kwotę 27.219 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 1.500 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 1.500 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 1.500 zł.

dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 1.664.903 zł.

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 1.664.903 zł.

§6439 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 209.960 zł.

§6610 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 150.000 zł.

§6648 - dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

o kwotę 1.304.943 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 7.439 zł.

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

o kwotę 7.439 zł.

§0830 - wpływy z usług

o kwotę 7.142 zł.

§0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 297 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 2.274.868 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 481.318 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 481.318 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 481.318 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 180.000 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 180.000 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 180.000 zł.

dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

o kwotę 700.000 zł.

rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

o kwotę 700.000 zł.

§8020 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

o kwotę 700.000 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 899.950 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 899.950 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 899.950 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 13.600 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

o kwotę 13.600 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 13.600 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 678.374 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 10.000 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 10.000 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 10.000 zł.

dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 6.000 zł.

rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 6.000 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 6.000 zł.

dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 625.485 zł.

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 10.600 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 9.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.500 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 100 zł.

rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

o kwotę 3.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 3.000 zł.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 361.616 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 312.087 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 25.107 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 2.422 zł.

§4260 - zakup energii

o kwotę 22.000 zł.

rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 250.269 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 211.936 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 31.952 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 3.593 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę 2.788 zł.

dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 17.758 zł.

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

o kwotę 17.758 zł.

§4270 - zakup usług remontowych

o kwotę 17.758 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 19.131 zł.

rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 12.931 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 10.631 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.820 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 130 zł.

§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

o kwotę 350 zł.

rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 2.709 zł.

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2.625 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 84 zł.

rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 391 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 391 zł.

rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

o kwotę 3.100 zł.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 3.100 zł.

§5. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 4.982.545 zł.

§9310 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 382.545 zł.

§9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4.600.000 zł.

§6. Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 100.000 zł.

§9820 - wykup innych papierów wartościowych o kwotę 100.000 zł.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 7.401 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

  2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 114.522 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

  3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu

- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 140.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody,

- o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 3.100 zł. uzyskanych z działalności schroniska z przeznaczeniem na wymianę pościeli, poduszek i kołder w schronisku.

- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na dokonanie remontów w pokojach budynku przy ul. Północnej.

4) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia kwoty 13.600 zł. pomiędzy działami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od --> [Author:MS] wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń kadry pedagogicznej jak również z dodatkowym zatrudnieniem w roku szkolnym 2007/2008 3 nauczycieli języków obcych.

5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 1.288 zł. uzyskanych z wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy i wymianę 10 stłuczonych szyb w budynku szkolnym.

6) Wniosku Dyrektora MOS „SZKUNER” w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów. Zarząd proponuje przekazać kwotę 2.709 zł. jako wkład własny w realizację projektu „Uprawiaj sport - będziesz wielki”.

7) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa 2 o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w planie w kwocie 204.575 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

8) Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w planie jednostki w kwocie 5.530 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na szkolenia pracowników.

9) Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie w wysokości 1.500 zł. na zadanie: „Wycieczka ekologiczno-edukacyjna”,

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Myśliborzu w wysokości 6.000 zł. na zadanie: „Doskonalenie procedur ratowniczych podczas dużych i złożonych zdarzeń z udziałem szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji w ramach międzynarodowych ćwiczeń”.

10) Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów w wysokości 17.758 zł. uzyskanych z obsługi pleneru malarskiego i sprzedaży złomu z przeznaczeniem na częściowy remont aneksów w grupie I.

11) W związku z otrzymanym pismem z Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o pozostających kwotach na inwestycjach w związku z dokonanymi przetargami oraz przesunięciem realizacji części inwestycji na rok 2008.

12) Zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu powiatowi kwoty 914.924 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

13) Na podstawie zawartych umów na realizację projektów realizowanych przez ZSP nr1 w Dębnie, MOW Renice, ZSP nr 1, ul. Szosowa w Barlinku dokonuje się zwiększenia dochodów uzyskanych z odsetek od rachunków bankowych w wysokości 391 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wartości w/w projektów.

14) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia Dębno o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 220.894 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne. Zarząd proponuje przeznaczyć na w/w cel kwotę 150.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-11-2007 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 21-11-2007 14:59