herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku


PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .......................... 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/48/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rehabilitacja zawodowa 7.674,96zł.”

2) w § 1 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 7.674,96 zł.”

3) w § 1 pkt. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „Rehabilitacja społeczna 1.171.956,04 zł.”

4) w § 1 pkt. 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 327.600,54 zł.”

5) w § 1 pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 43.502,50 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko


Lp.

Nazwa zadania

Kwota przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po zmianach

1

a)

2

a)

b)Rehabilitacja Zawodowa

„Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy”

Rehabilitacja Społeczna

„dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty Ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.”

„dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”

20.000,00

20.000,00

1.159.631

308.778,00

50.000,00
12.325,04

18.822,54
12.325,04

12.325,04

 

 

 

 6.497,507.674,96

7.674,96

1.171.956,04

327.600,54

43.502,50
Uzasadnienie:

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Myśliborzu.

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania na realizację, których samorząd powiatowy przeznacza w danym roku środki z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada Powiatu w Myśliborzu w oparciu o przekazaną przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ Informację o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2007 r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” - dokonała podziału przyznanych środków na mocy Uchwały Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007r., który to podział uległ następnie zmianie na mocy Uchwały Nr XII/90/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku.

Przesunięcia środków dokonuje się w oparciu o bieżącą analizę niewykorzystanych środków na poszczególnych zadaniach i zabezpieczeniem środków na realizację wniosków dotyczących refundacji poniesionych kosztów, bądź dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych, pomocniczych i leczniczych na potrzeby indywidualnych osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Myśliborzu proponuje dokonać następujących zmian:

  1. zwiększeniu o kwotę 18.822,54 zł. wysokości środków przydzielonych na zadanie pn. ”dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” w wyniku czego w Uchwale Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmienioną Uchwałą Nr XII/90/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., w punkcie 2 litera e, kwotę „308.778,00zł” zastępuje się kwotą „327.600,54zł”.

  2. zmniejszeniu o kwotę 6.497,50 zł. wysokości środków przydzielonych na zadanie pn. „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” wyniku czego w Uchwale Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmienioną Uchwałą Nr XII/90/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., w punkcie 2 litera c, kwotę „50.000,00zł” zastępuje się kwotą „43.502,50 zł.”.

  3. zmniejszeniu o kwotę 12.325,04 zł wysokości środków przydzielonych na zadanie pn. „zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy” wyniku czego w Uchwale Nr V/48/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmienioną Uchwałą Nr XII/90/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., w punkcie 1 litera a, kwotę „20.000,00zł” zastępuje się kwotą „7.674,96 zł. ”.

Przygotowała:

Beata Kołodziejek

Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie

w Myśliborzu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 21-11-2007 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 21-11-2007 14:56